Наукові конференції, круглі столи

Упродовж 2018-2022 років кафедра виступає співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні», яка традиційно відбувається у листопаді на базі Української академії друкарства (м. Львів) (координатори від кафедри проф. Лопатинський Ю.М., проф. Зибарева О.В.).

У 2022 році у конференції від кафедри взяли участь 16 учасників (викладачів – 4, аспірантів – 5, студентів – 7), які представили результати своїх досліджень у «Блоці 1» «Розвиток підприємницьких структур як основа стабілізації національної економіки», який охоплює широке коло питань (Стратегія соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств в сучасних умовах ведення бізнесу. Удосконалення методів управління підприємством в умовах посилення нестабільності зовнішнього середовища. Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств. Оподаткування підприємницьких структур: поточний стан та шляхи реформування. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Регіональні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні. Антикризова політика суб’єктів господарювання. Підприємницький успіх: фактори забезпечення. Соціальне підприємництво: стан та перспективи. Корпоративний розвиток в Україні. Функціонування вітчизняного фондового ринку). https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%202022

25-27 травня 2023 р. кафедра долучилась до співорганізації Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення»  (координатор від кафедри проф. Лопатинський Ю.М.). 4 учасники від кафедри представили результати своїх досліджень (2 викладачі, 2 аспіранти) https://drive.google.com/file/d/1ZCyiw2h9IWI0V1yvIP6_AoO-uiaiA5DD/view?usp=sharing

23 травня 2023 року кафедрою бізнесу та управління персоналом організовано Всеукраїнський круглий стіл здобувачів вищої освіти на тему: “Розвиток підприємництва: сучасні тренди, виклики та перспективи” за участі 12 учасників з п’яти університетів України (координатор проф. Зибарева О.В., модератор доц. Белей С.І.). Його підсумками стало обговорення шляхів подолання викликів підприємницької діяльності сьогодення, розвитку нових видів бізнесу, кадрового забезпечення національної економіки, а також наголошено на активізації досліджень у сферах цифровізації підприємництва, соціальної відповідальності бізнесу, розвитку державно-приватного партнерства. >>детальніше у новинах кафедри<< https://econom.chnu.edu.ua/advert/vseukrayinskyj-kruglyj-stil-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-na-temu-rozvytok-pidpryyemnytstva-suchasni-trendy-vyklyky-ta-perspektyvy

Щороку здобувачі освітніх програм кафедри беруть участь у студентських наукових конференціях. Зокрема, у 2022 році під керівництвом викладачів кафедри у 2 Всеукраїнських та 5 міжнародних конференціях, а також щорічній науковій конференції Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича взяли участь  5 аспірантів25 студентів з наступною публікацією 33 тез  доповідей.

Щорічна студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (м. Чернівці, квітень-травень 2023 року) надала можливість поділитись результатами своїх досліджень 27 здобувачам освітніх програм кафедри бізнесу та управління персоналом. За результатами кафедрального секційного засідання  >>детальніше у новинах кафедри<<  https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/sektsijne-zasidannya-studentskoyi-naukovoyi-konferentsiyi, а також загальнофакультетського відбору право представити економічний факультет у підсумковому засіданні студентської конференції університету виборов здобувач освітнього ступеня «магістр» ОПП «Управління персоналом та економіка праці» Хортюк В.В. (науковий керівник проф. Зибарева О.В.), який обґрунтував наукові та практичні аспекти кадрової безпеки підприємства >>детальніше у новинах факультету<< https://econom.chnu.edu.ua/advert/pidsumkove-zasidannya-studentskoyi-naukovoyi-konferentsiyi-chernivetskogo-natsionalnogo-universytetu-imeni-yuriya-fedkovycha

СЕМІНАРИ

Упродовж 2022-2023 років на кафедрі бізнесу та управління персоналом були проведені наукові семінари, де відбулося обговорення таких проблем:

1. «Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення» (доц. Водянка Л.Д., доц. Сибірка Л.А., 3 квітня 2022 р.) >>детальніше у новинах кафедри<< https://econom.chnu.edu.ua/advert/naukovyj-seminar-emotsijnyj-intelekt-mentalna-osnova-profesijnogo-samovdoskonalennya

2. «Сучасні організаційні структури управління : практичні кейси» ( доц. Кифяк В.І., 28 квітня 2022 р.) >>детальніше у новинах кафедри<< https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/vidbuvsya-naukovyj-seminar-na-temu-suchasni-organizatsijni-struktury-upravlinnya-praktychni-kejsy

3. «Довіра як інституція розвитку бізнесу в умовах нових соціальних викликів» (доц. Кифяк В.І., доц. Філіпчук Н.В., 28 лютого 2023 року) >>детальніше у новинах кафедри<<https://econom.chnu.edu.ua/advert/dovira-yak-instytutsiya-rozvytku-biznesu-v-umovah-novyh-sotsialnyh-vyklykiv

4. «Побудова мережевої економіки та пріоритетні напрямки іі розвитку» (асист. Кравчук І.П., 31 березня 2023 р.) >>детальніше у новинах кафедри<< https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/pobudova-merezhevoyi-ekonomiky-ta-priorytetni-napryamky-yiyi-rozvytku-v-ukrayini 

За результатами досліджень, представлених на наукових семінарах кафедри, викладачами опубліковано наукові статті (Водянка Л.Д., Кифяк В.І., Філіпчук Н.В.), удосконалено практичне наповнення вибіркової дисципліни «Бізнес-інжиніринг» (Кифяк В.І.), поглиблено наукові основи низки тем нової вибіркової дисципліни «Мережева економіка» для другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівня вищої освіти (Кравчук І.П.)

Щороку викладачі кафедри беруть участь у міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету. На семінарі в онлайн-форматі 28 квітня 2023 року виступила доцент кафедри Белей С.І. з доповіддю на тему «Відтік людського капіталу в умовах асиметрій розвитку сільських територій України» >>детальніше у новинах факультету<< https://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbuvsya-zagalnofakultetskyj-naukovyj-onlajn-seminar 

08 лютого 2023 року професор Лопатинський Ю.М. виступив з доповіддю на тему «Інституції в умовах глобальних змін» на круглому столі «Антикрихкість соціально-економічних систем в умовах полікризи: теорія Шумпетера і сучасні реалії», присвяченому 140-й річниці від дня народження Йозефа Шумпетера >>детальніше у новинах факультету<< https://econom.chnu.edu.ua/advert/na-ekonomichnomu-fakulteti-vidbuvsya-kruglyj-stil-z-nagody-140-richchya-vid-dnya-narodzhennya-jozefa-shumpetera

План роботи наукових семінарів на 2023-2024 н.р.

Упродовж 2023-2024 н.р. на кафедрі бізнесу та управління персоналом було проведено наукові семінари на тему:

9 листопада 2023 року науковий семінар “Соціальна відповідальність бізнесу у контексті сталого розвитку підприємництва: сучасні тренди та перспективи” (проф. Зибарева О.В., ) <<детальніше у новинах кафедри >> https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/naukovyj-seminar-sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-u-konteksti-stalogo-rozvytku-pidpryyemnytstva-suchasni-trendy-ta-perspektyvy

13 лютого 2024 року науковий семінар «Мобільність робочої сили України в умовах воєнного стану» (к.е.н. доцент Любов Водянка та к.е.н. Сергій Тодорюк) <<детальніше у новинах кафедри >> https://econom.chnu.edu.ua/novyny-kafedry-ep-ta-up/mobilnist-robochoyi-syly-ukrayiny-v-umovah-voyennogo-stanu .

Під час доповіді було розглянуто особливості української хвилі зовнішньої міграції, регіони розселення українців, розміри грошових виплат біженців, сферу діяльності українських мігрантів та сформовано профіль українського мігранта. Також увагу було зосереджено на внутрішній міграції, визначено кількість осіб зі статусом ВПО, яку частку вони складають у загальній чисельності працівників. Доповідачами було запропоновано декілька сценаріїв розвитку економіки України із врахуванням міграційних потоків та розглянуто ряд стабілізаційних заходів.