«Якщо корабель не знає, до якого причалу він тримає курс, то ніякий вітер не буде йому супутнім»

Сенека

Кафедра бізнесу та управління персоналом позиціонує себе як структурний підрозділ економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, акумулює креативний науково-педагогічний потенціал, науково-освітні традиції підготовки висококваліфікованих фахівців з підприємництва та управління персоналом, застосовує філософію надання освітніх послуг на основі компетентнісного підходу як з’єднуючої ланки між освітнім процесом та реальними вимогами суспільства, що передбачає наскрізне міждисциплінарне навчання, розширення практичної підготовки і реалізується на засадах інноваційних підходів з використанням найсучасніших інструментів і засобів навчання.

Концепція розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», державних стандартах вищої освіти, Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08), послідовній реалізації напрямів та завдань, окреслених державною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), Статуту і Стратегії розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Концептуальна ідея розвитку кафедри полягає у виконанні нею подвійної функції: навчально-методичної й науково-дослідницької, де об’єднуючою ланкою виступає особистісно зорієнтована парадигма професійної підготовки, що забезпечує формування творчого потенціалу, ініціативи та самоорганізації майбутнього фахівця на основі студентоцентрованого підходу.

Ключовою компонентою концептуального спрямування кафедри є  діяльність, що націлена на забезпечення передових позицій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у світових рейтингах закладів вищої освіти, спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості, сприяння формуванню здатності самостійно вирішувати професійні проблеми різної складності на основі отриманих знань та власного досвіду, розглядати перешкоди як стимул до подальшого розвитку.

Розвиток кафедри ґрунтується на засадах:

особистісно-професійному потенціалі викладачів,

креативно-евристичному;

взаємодії, співпраці та співробітництва;

безперервності та ефективності підготовки;

гнучкості та адаптації до вимог ринку;

забезпечення оптимальних умов навчання, самоосвіти і саморозвитку здобувачів вищої освіти;

розвиток дистанційного навчання;

інтернаціоналізації освітнього процесу.

Принципи роботи кафедри:

1) гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських цінностей;

2) автономія та самоврядування;

3) рівність умов для кожного здобувача вищої освіти в контексті повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;

4) нерозривність процесів навчання, науково-дослідної роботи і практичної діяльності;

5) використання стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти та навчання;

6) ступенева підготовка фахівців;

7) задоволення освітніх потреб осіб, які навчаються, відповідно до їхніх інтересів, здібностей та потреб суспільства, повної реалізації їхніх здібностей, таланту, всебічного розвитку;

8) академічна доброчесність.

Наші цінності: професіоналізм, інноваційність, якість освітніх послуг, студентоцентризм, доброчесність, гнучкість та креативність, національна ідентичність, командна робота та взаємопідтримка, індивідуальний підхід, партнерство та відкритість.

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри є забезпечення високого рівня фахової підготовки здобувачів вищої освіти, а ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними фахівцями, які мають високі моральні цінності, досконало володіють навичками організаторської та управлінської діяльності, необхідними для успіху на сучасному ринку та в майбутньому в умовах стрімкого науково-технологічного прогресу, сформувати освіченого підприємця.

Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців готових пізнавати, тобто оволодіти інструментарієм, необхідним для розуміння світу; працювати, тобто працювати так, щоб проводити потрібні зміни в середовищі свого існування; співіснувати, тобто співпрацювати з іншими, залучатися до всіх різновидів людської діяльності.

Візія кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері бізнесу та управління персоналом, здатних вирішувати перспективні завдання та виконувати роль новаторів, спроможних стати осередком концентрації інноваційних, креативних, підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері бізнесу, забезпечення обміну досвідом кращими практиками з освітнього процесу та відкритих до партнерських відносин.

Стратегічна мета діяльності кафедри: забезпечити формування й реалізацію ефективної гнучкої моделі освіти на основі новітніх підходів та систематизації дії всіх учасників освітнього процесу з підготовки кадрів у сфері бізнесу та управління персоналом, ставши центром якісної підготовки фахівців, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних проблем бізнесу та управління персоналом шляхом накопичення інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних цінностей, створення позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.

Реалізація місії можлива при досягненні таких стратегічних цілей

Основною ціллю кафедри укріплення кафедри як центру академічної майстерності визнаного на національному та міжнародному рівні в сфері підприємництва та управління персоналом на всіх економічних, соціальних, культурних та технологічних рівнях.

Цілі кафедри :

зростання наукового рівня науково-педагогічного потенціалу кафедри на основі міжнародного обміну та наукової співпраці;

інтернаціоналізація освітньо-професійних програм і наукових досліджень, створення середовища, сприятливого для реалізації міжнародних проєктів;

вдосконалення освітнього процесу в контексті потреб здобувачів вищої освіти, ринку й суспільства, заснованого на знаннях та забезпеченні сучасними науково-дослідними, навчальними та соціальними засобами здобувачів вищої освіти;.

розробка та реалізація науково-дослідних та прикладних проєктів, що є суспільно корисними в регіональному, національному та міжнародному масштабах.

Завдання:

у сфері освітньої діяльності:

 –  забезпечення високої якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти на інноваційній основі шляхом створення інформаційно-навчального інтерактивного середовища, впровадження сучасних досягнень науки, реалізації компетентнісного підходу, застосування електронних засобів навчання та управління з урахуванням нормативних вимог у галузі вищої освіти, потреб здобувача вищої освіти, суспільства і держави;

– створення унікального науково-освітнього профілю шляхом оновлення змісту та форм організації освітнього процесу, вдосконалення навчально-методичного, наукового й матеріально-технічного забезпечення, які відповідають вимогам національних стандартів вищої освіти, враховують міжнародні стандарти та міжнародний досвід організації системи освіти.

–  створення унікальних технологій підготовки наукових і практичних кадрів шляхом збереження традицій та розвитку нових напрямів співпраці з стейкхолдерами  та представниками бізнесу.

– формування світоглядних засад здобувачів вищої освіти на основі сучасних досягнень науки, з урахуванням національних пріоритетів й сучасних тенденцій розвитку суспільства та інтегрування фундаментальних знань здобувачів вищої освіти в систему спеціальної професійної підготовки;

– підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, компетентних в формулюванні, розв’язанні та виконанні комплексних наукових й практичних проблем;

у сфері наукової діяльності:

 – активний розвиток проєктної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, забезпечення їх участі у науково-дослідницьких проєктах, у тому числі в партнерстві з іншими ЗВО, установами, організаціями;

 – організація та ефективне здійснення дослідницько-інноваційної діяльності, через призму проведених самостійних наукових досліджень та продукування нових науково-обґрунтованих результатів для практичного впровадження з дотриманням належної академічної доброчесності;

 – організація та науковий супровід навчального процесу, запровадження досягнень сучасної науки в навчальний процес, залучення слухачів і студентів до проведення наукових досліджень та розвиток вітчизняної науки;

– забезпечення відображення результатів сучасних наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри в навчальних планах і програмах підготовки бакалаврів  і магістрів;

у сфері міжнародної діяльності:

– створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в  різноманітності його форм та заходів;

– перетворення зарубіжних контактів у реальний інструмент вдосконалення якості освіти та нарощення науково-інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення її конкурентоспроможності в процесі надання освітніх послуг;

– розвиток співпраці із зарубіжними партнерами в контексті спільної участі у міжнародних дослідницьких та освітніх грантових проєктах, програмах академічної мобільності, програмах подвійних дипломів, академічної мобільності;

– раціональне використання набутого досвіду під час роботи з іноземними партнерами та організаціями з врахуванням інноваційних змін в процесі підготовки і реалізації освітніх програм, наукових проєктів та зарубіжних грантів;

у сфері партнерства з стейкхолдерами  та бізнесом:

– активна взаємодія кафедри з підприємницьким сектором, представниками бізнес-структур та успішними випускниками з метою залучення їх до освітнього процесу, комерціалізації та трансферу бізнес-проєктів поширення атмосфери ініціативності, інноваційного розвитку та диверсифікація (урізноманітнення) матеріально-технічної бази кафедри та Університету;

– залучення стейкхолдерів доформування особистості фахівця з лідерськими якостями, усвідомленням екологічної і соціальної відповідальності бізнесу, навичок критичного мислення, спроможності швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми організації підприємницької діяльності що характеризується комплексністю та невизначеністю умов функціонування.

у сфері профорієнтації:

 – активна робота колективу кафедри щодо популяризації̈ підприємницької діяльності з метою підвищення попиту на спеціальність з-поміж потенційних вступників та виконання ліцензійних обсягів набору;

– забезпечення свідомого професійного самовизначення та становлення особистості майбутніх здобувачів вищої освіти, узгодження інтересів особи та суспільства у виборі сфери професійної діяльності, фаховий відбір майбутніх кадрів для професійної діяльності у сфері бізнесу та управління персоналом.

Очікувані результати реалізації:

– спеціалізований науково-освітній профіль кафедри, сфокусований на поєднанні традиційних, нових й нестандартних формах організації освітнього процесу та технологічних новаціях у професійній підготовці фахівців у сфері бізнесу та управління персоналом;

– новітні освітні технології підготовки фахівців у сфері бізнесу та управління персоналом, що ґрунтуються на власних організаційно-педагогічних розробках, спільних з іншими ЗВО України рішеннях та спрямовані на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володітимуть високими інтелектуальними здібностями та професійними компетентностями в сфері бізнесу та управління персоналом;

– актуальні наукові дослідження, які забезпечують генерацію передових економічних  та інноваційних знань і ефективну реалізацію їх результатів в освітньому процесі, діяльності бізнес-структур, територіальних громад і у суспільстві, в цілому.