На кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича формується наукова школа інституційного спрямування. Серед об’єктів дослідження – аграрний сектор національної економіки, на розробку шляхів сталого розвитку якого спрямовані зусилля науковців кафедри.

У 2011-2015  рр. результативно виконана кафедральна науково-дослідна тема «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств» (0111U002507). Результатом реалізації НДР стали 11 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня «Кандидат економічних наук», опубліковано 8 монографій, 107 статей, 150 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 74 наукові роботи – перші «проби пера» студентів кафедри.

Як підсумок виконання науково-дослідна теми кафедри у 2015 році видана монографія “Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва”.

На 2016-2020 рр. затверджена загально-кафедральна науково-дослідна тема: «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U001439). Науковий керівник НДР – завідувач кафедри проф. Ю.М. Лопатинський. У реалізації науково-дослідної теми кафедри активну участь приймають викладачі та студенти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» під керівництвом проф. Ю.М. Лопатинського. За останні роки 10 викладачів кафедри успішно завершили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації. Забезпечена можливість захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у  спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 на економічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.