На кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича формується наукова школа інституційного спрямування під керівництвом д.е.н., професора Лопатинського Ю.М. Серед об’єктів дослідження – електронний бізнес, цифрова економіка, соціальна відповідальність бізнесу, економічна безпека суб’єктів господарювання, сталий розвиток підприємництва, на розробку яких спрямовані зусилля науковців кафедри.

Кадровий науковий потенціал кафедри охоплює 3 докторів економічних наук (Ю.М. Лопатинський, О.В. Зибарева, Л.В. Вербівська), 13 кандидатів економічних наук (Антохова І.М., Белей С.І., Водянка Л.Д., Кифяк В.І., Кіндзерський В.В., Кобеля З.І., Кравчук І.П., Ксьондз С.В., Лопащук І.А., Прокопець Л.В., Скляр Є.В., Тодорюк С.І., Філіпчук Н.В.), які активно проводять дослідження та публікуються у рейтингових наукових виданнях. >>детальніше  <<  Щороку формується науковий рейтинг викладачів, кафедри та університету >>детальніше рейтинги наукової роботи кафедри<<. За підсумками 2022 року д.е.н., доцент Вербівська Л.В. увійшла до ТОП 15 науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за публікаційною активністю згідно з даними Scopus та Web of Science >>детальніше тут<< . Упродовж 2019-2023 рр. викладачами кафедри отримано 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Упродовж 2018-2023 рр. викладачі кафедри працюють над виконанням науково-дослідних робіт.  Зокрема, завершено >>детальніше<<:

– кафедральну НДР «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U001439, термін виконання 2016-2020 рр., науковий керівник д.е.н., професор Ю.М. Лопатинський). За результатами НДР захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 2 монографії, 6 розділів у колективних монографіях (в т.ч. закордонних), 115 статей, 105 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 62  наукові роботи студентів.

– кафедральну НДР «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0116V008899, термін виконання 2016-2021 рр., науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Є.В.). За результатами НДР захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 монографії, 6 розділів у колективних монографіях (в т.ч. закордонних), 78 статей, 25 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 148 наукових робіт студентів.

На 2021-2026 рр. затверджено кафедральну науково-дослідну роботу на тему «Інституційне середовище розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах соціальних викликів» (державний реєстраційний номер 0120U105379, науковий керівник д.е.н., професор Ю.М. Лопатинський).  У межах наукового дослідження за даною тематикою передбачається визначити теоретико-методологічні та практичні аспекти  вдосконалення інституційного середовища розвитку інноваційного підприємництва. Буде досліджено практичний механізм реалізації пропозицій в умовах невизначеності. Проводитиметься оцінка впливу соціального середовища та соціальних викликів на розвиток бізнесу. Будуть запропоновані напрями ефективного забезпечення інституційного механізму розвитку інноваційних бізнес-процесів в Україні.

При кафедрі функціонує аспірантура, випускники якої успішно захистили дисертації та працюють у сфері освіти і науки, на державній службі, у підприємницьких структурах, є власниками успішного бізнесу. Зокрема, під керівництвом проф. Ю.М. Лопатинського успішно захистили кандидатські дисертації 10 аспірантів, під керівництвом проф. О.В. Зибаревої – 6 аспірантів. Станом на 1 вересня 2023 року за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» навчається 5 здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Аспірантами кафедри ведуться дослідження інституційних засад розвитку аграрного підприємництва в умовах суспільних флуктуацій; розвитку людського капіталу в аграрному підприємництві; особливостей інноваційних бізнес-моделей в системі управління конкурентоспроможністю підприємства; організаційно-економічних засад формування економічної безпеки підприємств; інноваційних підходів до формування соціальної відповідальності бізнесу в умовах глобальних викликів. На перспективу плануються поглибити дослідження проблем розвитку електронного бізнесу, використання цифрових інструментів активізації підприємницької діяльності, державно-приватного партнерства, проектних підходів у бізнесі та сучасних технологій бізнес-інжинірингу; механізмів активізації розвитку сільських територій, біоекономіки та аграрного підприємництва; застосування Інтернету речей у бізнесі.

Щороку викладачі та здобувачі освітніх програм кафедри організовують та беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах >>детальніше <<.

Зокрема, починаючи з 2017 року кафедра виступає співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні», крайню було проведено у листопаді 2022 року.

25-27 травня 2023 р. кафедра долучилась співорганізації Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення».

23 травня 2023 року кафедрою бізнесу та управління персоналом організовано Всеукраїнський круглий стіл здобувачів вищої освіти на тему: “Розвиток підприємництва: сучасні тренди, виклики та перспективи”.

08 лютого 2023 року професор Лопатинський Ю.М. виступив з доповіддю на тему «Інституції в умовах глобальних змін» на круглому столі «Антикрихкість соціально-економічних систем в умовах полікризи: теорія Шумпетера і сучасні реалії», присвяченому 140-й річниці від дня народження Йозефа Шумпетера.

Щороку здобувачі освітніх програм кафедри беруть участь у студентських наукових конференціях. Зокрема, у 2022 році під керівництвом викладачів кафедри у 2 Всеукраїнських та 5 міжнародних конференціях, а також щорічній науковій конференції Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича взяли участь  5 аспірантів25 студентів з наступною публікацією 33 тез  доповідей.

На наукових семінарах кафедри обговорюються актуальні проблеми розвитку бізнесу, його інституцій в умовах глобальних змін, цифровізації економіки, відтоку людського капіталу, ролі емоційного інтелекту в сучасних умовах, сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу >>детальніше<<

При кафедрі функціонує науковий гурток «Центр креативного підприємництва та лідерства». Метою гуртка є об’єднання зусиль щодо розвитку та реалізації наукового та творчого потенціалу талановитої студентської молоді та молодих учених у сфері підприємництва та передових технологій HR-інжинірингу, отримання здобувачами знань, досвіду та умінь через дослідження. >>детальніше << 

Кафедра бізнесу та управління персоналом всіляко підтримує наукові ініціативи та пишається здобутками своїх студентів, оскільки це – запорука зростання конкурентоспроможності випускників кафедри та факультету! >>детальніше << Наші студенти та випускники – це фахівці, які не тільки володіють професійними знаннями, але й мають високий загальний рівень культури, лідерські якості та належний науковий потенціал для широкого вибору перспективних напрямків наукової та практичної діяльності.