Упродовж 2018-2023 рр. викладачі кафедри працюють над виконанням науково-дослідних робіт. Зокрема, завершено:

– кафедральну НДР «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U001439, термін виконання 2016-2020 рр., науковий керівник д.е.н., професор Ю.М. Лопатинський). За результатами НДР захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 2 монографії, 6 розділів у колективних монографіях (в т.ч. закордонних), 115 статей, 105 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 62  наукові роботи студентів. Як підсумок виконання НДР у 2020 році видана монографія «Національні та регіональні складові розвитку підприємництва» (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1439). 

– кафедральну НДР «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0116V008899, термін виконання 2016-2021 рр., науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Є.В.). За результатами НДР захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 монографії, 6 розділів у колективних монографіях (в т.ч. закордонних), 78 статей, 25 тез матеріалів наукових конференцій тощо. Під науковим керівництвом викладачів кафедри опубліковано 148 наукових робіт студентів. Як підсумок виконання НДР у 2021 році видана колективна монографія «Стратегічні засади сталого розвитку підприємництва і торгівлі в сучасних умовах» (https://drive.google.com/file/d/1ZqwZ5p8HCC2cSUTD045JaKw2RNZTz-hK/view).

На 2021-2026 рр. затверджено кафедральну науково-дослідну роботу на тему «Інституційне середовище розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах соціальних викликів» (державний реєстраційний номер 0120U105379, науковий керівник д.е.н., професор Ю.М. Лопатинський). 

У межах наукового дослідження за даною тематикою передбачається визначити теоретико-методологічні та практичні аспекти  вдосконалення інституційного середовища розвитку інноваційного підприємництва. Буде досліджено практичний механізм реалізації пропозицій в умовах невизначеності. Проводитиметься оцінка впливу соціального середовища та соціальних викликів на розвиток бізнесу. Будуть запропоновані напрями ефективного забезпечення інституційного механізму розвитку інноваційних бізнес-процесів в Україні.

За результатами І етапу НДР «Концептуальні підходи до аналізу інституційного середовища розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах невизначеності» (2021 рік) опубліковано 31 наукову працю (в т.ч. 5 статей у рейтингових закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, 1 колективну монографію, 1 розділ у закордонній колективній монографії, 1 навчальний посібник). До виконання першого етапу НДР було залучено 11 викладачів кафедри, 12 студентів. (https://drive.google.com/file/d/1fnlhZbLgeKfGI4DI7csFI9U_H20C6b9x/view?usp=sharing).

За результатами ІІ етапу «Підвищення ефективності національних інституцій розвитку інноваційних бізнес-процесів» (2022 рік) опубліковано 41 наукову працю (в т.ч. 1 монографію, 3 навчальних посібники, 11 статей у рейтингових закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, 14 статей у рейтингових вітчизняних виданнях (що одночасно є фаховими виданнями категорії Б), що входять до наукометричної бази Index Copernicus, 4 статті в українських фахових виданнях категорії Б, 8 тез на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. До виконання другого етапу НДР було залучено 16 викладачів кафедри, 5 аспірантів, 17 студентів. (https://drive.google.com/file/d/1Ogehn7sLQhXeS1I2kyYc3n3KwYbSoeN-/view?usp=sharing