Кафедра бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (повна та скорочена  форма), магістр, доктор філософії (PhD-програма) за різними освітніми програмами та спеціальностями на денній і заочній формах навчання.


Освітній рівень «Бакалавр» – повна (4 роки) та скорочена (2 роки) форма навчання:

  • «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051  «Економіка»;
  • «Економіка та організація бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

Освітній рівень «Магістр» (1,5 роки):

  • «HR-інжиніринг» (Управління людськими ресурсами) спеціальності 051 «Економіка»;
  • «Управління бізнес-процесами» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

Науково-освітній рівень – підготовка доктора філософії (PhD-програма – 4 роки) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».


«Економіка» – спеціальність, яка гарантує виконання сучасних підвищених вимог до фахівця на всіх рівнях економічної системи. Підготовка здійснюється за освітніми програмами «Управління персоналом та економіка праці» на бакалавраті та «HR-інжиніринг» (Управління людськими ресурсами) у магістратурі. Освітні програми спрямовані на підвищення якості кадрового забезпечення економіки фахівцями нової формації в різних сферах національної та світової економіки, які здатні реалізувати інноваційний характер діяльності підприємств, установ і організацій та їхніх працівників.

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – спеціальність з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює широкий діапазон знань, навичок і вмінь щодо організації та здійснення власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надання якісних послуг у різних галузях економічної діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, самостійно будувати траєкторію свого кар’єрного зростання. Підготовка здійснюється за освітніми програмами «Економіка та організація бізнесу» на бакалавраті та «Управління бізнес-процесами» у магістратурі.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», де кращі випускники-магістри продовжують свою фахову підготовку (навчаються за PhD-програмою), здобуваючи науковий ступінь доктора філософії. На економічному факультеті ЧНУ є можливість захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі економіки. За останні роки 10 викладачів кафедри успішно завершили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації. На кафедрі формується наукова школа інституціонального спрямування. У сфері наукових інтересів, зокрема, аграрний сектор національної економіки.

Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» здійснює професорсько-викладацький склад випускової кафедри, зокрема: 1 професор, доктор економічних наук, 15 кандидатів економічних наук (із них 8 доцентів). Завідує кафедрою доктор економічних наук, професор Лопатинський Юрій Михайлович.

Нині 100% лекційних занять на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях забезпечуються викладачами з науковим ступенем. У перспективі – продовження роботи з підвищення якісного складу викладачів кафедри шляхом публікації наукових праць відповідно до проблематики навчального процесу.

Серед випускників бакалаврів та магістрів на спеціальностях кафедри близько половини мають середній бал 4,5 і вище. Всі вони беруть активну участь у громадсько-суспільній роботі та студентських наукових гуртках. Частина студентів постійно бере участь наукових конференціях студентів і молодих учених та мають наукові публікації. Студенти  кафедри неодноразово перемагали у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у різних номінаціях.

Підготовка відповідних фахівців на кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дозволяє забезпечити національну економіку кваліфікованими фахівцями, які зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вирішенні завдань соціально-економічного розвитку. Кафедра активно співпрацює з багатьма підприємствами та підприємцями. Навчальний процес має теоретико-прикладне спрямування, посилюється запрошеними фахівцями-практиками та іноземними лекторами.

Активною є діяльність у сфері міжнародного співробітництва. Так, кафедра виступала координатором та безпосереднім учасником трьох проектів ТЕМПУС, спрямованих на посилення співпраці з підприємствами, удосконалення системи освіти, запровадження кращого світового досвіду. Фінансування проектів здійснювалося за кошти Європейського Союзу.

Для студентів важливим участь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у програмах мобільності «Еразмус +», що дозволяє проходити семестрове навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу зі стипендіальною підтримкою, програмах Mobility Direct та ін. Так, кращі магістранти кафедри щороку навчаються протягом семестру у Бізнес школі Університету Норд (м. Будо, Норвегія).

Кафедрою також налагоджені контакти та домовленості про співпрацю із такими зарубіжним закладами вищої освіти:

  • Лодзький університет (Польща);
  • Університет Штефан чел Маре (м. Сучава, Румунія) та ін.

Навчання на економічному факультеті ЧНУ забезпечує для студентів можливість входити до різноманітних спортивних секцій, приймати участь у спартакіадах і турнірах, підтвердженням чого є вагомі спортивні здобутки наших студентів.

Засобом самореалізації студентського творчого та культурно-мистецького потенціалу є наявність вокальних, танцювальних, музичних гуртків, клубів, товариств, об’єднаних у творчі студії. Результатом удосконалення власних творчих навичок є численні творчі звіти та перемоги студентів. На факультеті діють дві команди КВК.

У сукупності зазначене забезпечує комплексну підготовку майбутніх фахівців на кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.