Кафедра бізнесу та управління персоналом одна з найдавніших на економічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра була заснована у 1971 р. одночасно із створенням економічного факультету. Основу контингенту становили студенти, які до того навчалися на економічних спеціальностях на інженерно-технічному та географічному факультетах. За понад 50-річну історію кафедра зазнавала багатьох трансформацій, зміни назви кафедри, спеціальностей, за якими навчалися студенти.У різний час кафедру очолювали: доц. М.Ю. Видалко (1971-1974), доц. В.І. Ключников (1975-1987); доц. М.В. Лопатинський (1987-1994); проф. І.М. Школа (1995-1998); проф. В.К. Євдокименко (1998-2005). Нині кафедру очолює д.е.н., проф. Ю.М. Лопатинський.

Нині підготовка студентів здійснюється професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за різними спеціальностями та освітніми програмами за освітніми рівнями бакалавр (повна та скорочена  форма), магістр, доктор філософії (PhD-програма) на денній і заочній формах навчання. Навчальний процес на кафедрі базується на використанні сучасних інтерактивних методик. Підготовка відповідних фахівців на кафедрі бізнесу та управління персоналом дозволить забезпечити національну економіку кваліфікованими фахівцями, які зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вирішенні завдань соціально-економічного розвитку.

За час існування кафедри підготовлено три доктори та близько 30 кандидатів економічних  наук (у т.ч. 10 під науковим керівництвом Ю.М. Лопатинського). Сферою наукових інтересів колективу є наукове обґрунтування шляхів підвищення ефективності інституційного середовища розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах соціальних викликів. Нині проблематика наукових досліджень кафедри, зокрема, охоплює такі наукові напрями:

  • особливості інституційного середовища розвитку інноваційного підприємництва з врахуванням специфіки секторів національної економіки;
  • обґрунтування перспективних напрямів вдосконалення інституційного забезпечення розвитку інноваційних бізнес-процесів;
  • систематизація практичних рекомендацій для підвищення ефективності складових інституційного середовища розвитку інноваційних бізнес-процесів в умовах невизначеності.

Наукове завдання кафедри полягає в обґрунтуванні концептуальних підходів до аналізу інституційного середовища розвитку інноваційних бізнес-процесів; розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституцій, підвищенні ефективності розвитку інноваційного підприємництва в умовах невизначеності.

Активною є діяльність у сфері міжнародного співробітництва. Так, кафедра була координатором та безпосереднім учасником трьох проектів ТЕМПУС, спрямованих на удосконалення системи освіти, запровадження кращого світового досвіду. Фінансування проектів здійснюється за кошти Європейського Союзу.

Для студентів важливим участь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у програмах мобільності «Еразмус плюс» (колишній Еразмус Мундус), що дозволяє проходити семестрове навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу зі стипендіальною підтримкою. Застосовуються інші форми академічної мобільності студентів і викладачів.

У сукупності зазначене забезпечує комплексну підготовку майбутніх фахівців на кафедрі бізнесу та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кафедра бізнесу та управління персоналом ЧНУ ім. Ю. Федьковича