Навчальний процес на кафедрі бізнесу та управління персоналом здійснюється на основі кваліфікаційних характеристик відповідно до освітніх рівнів перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) за спеціальностями 076 Підприємництво та торгівля та 051 Економіка.

Кафедра бізнесу та управління персоналом економічного факультету забезпечує викладання більшості обов’язкових та вибіркових дисциплін на всіх освітніх рівнях навчання.

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців, що готуються за різними освітніми програмами на кафедрі бізнесу та управління персоналом значною мірою залежить від рівня навчально-методичної роботи.

Трансформація українського суспільства, його інформаційний прогрес, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, зміна освітньої парадигми вищої освіти, переосмислення ціннісних орієнтацій у економічній освіті, пошук та впровадження інноваційних освітніх технологій визначають основні напрями навчально-методичної роботи на кафедрі.

Навчально-методична робота організовується та здійснюється як цілісна система дій та заходів, які спрямовують на забезпечення якості професійної підготовки студентів, підвищення кваліфікації та професіоналізму кожного професорсько-викладацького складу, активізацію творчого потенціалу викладачів та студентів.

Система навчально-методичної роботи на кафедрі бізнесу та управління персоналом ґрунтується на досягненнях передового практичного досвіду, кількісно-якісному аналізі навчально-виховного процесу і охоплює аналітичну, діагностичну, пошуково-дослідницьку, науково-практичну та інформаційну діяльність.

Навчально-методична робота реалізується як різнорівнева система, що передбачає функціонування методичної комісії кафедри та проєктних групза освітніми програмами:

  • ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка – перший (бакалаврський) РВО
  • ОПП «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка – другий (магістерський) РВО
  • ОНП «Економіка» спеціальності 051 Економіка – третій (освітньо-науковий) РВО
  • ОПП «Економіка та організація бізнесу» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля – перший (бакалаврський) РВО
  • ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля – другий (магістерський) РВО
  • ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля – третій (освітньо-науковий) РВО

У процесі навчально-методичної роботи систематично здійснюється моніторинг якості:

– навчальних досягнень здобувачів за всіма ОП та РВО;

– рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;

– навчально-методичного забезпечення дисциплін;

– роботи методичної комісії та методичного семінару кафедри.

Навчально-методична робота на кафедрі бізнесу та управління персоналом реалізується через традиційні колективні (масові та групові) та індивідуальні форми її організації, а саме:

колективні: засідання методичної комісії кафедри та методичної ради факультету, постійно діючі проблемні методичні семінари, лекції-консультації, участь у конференціях на науково-методичну проблематику тощо;

індивідуальні: підвищення кваліфікації, стажування, консультування, відвідування навчальних занять та виховних заходів, організованих іншими викладачами кафедри, самоосвіта викладачів тощо.

Відповідно до основних ідей Болонського процесу навчально-методична робота спрямовується на реалізацію європейської кредитно-трансферної системи, що, в свою чергу, забезпечує формування на кафедрі бізнесу та управління персоналом конкурентоспроможних випускників економічної освіти відповідно до напрямів професійної підготовки.

Кафедра бізнесу та управління персоналом активно працює над вдосконаленням навчально-методичної роботи, відповідно такі питання часто є предметом обговорення на засіданнях кафедри з винесенням на методичну раду та Вчену раду економічного факультету. В результаті постійної роботи розроблені робочі програми, видані навчально-методичні посібники до окремих навчальних дисциплін і для проведення різних практик в умовах кредитно-модульної системи.

З метою підвищення професійної майстерності та методичної обізнаності викладачів, зокрема молодих, на кафедрі бізнесу та управління персоналом працює методичний семінар, де розглядаються проблеми організації навчально-виховного процесу, підвищення якості контролю знань, умінь та навичок студентів, моніторингу основних питань навчального процесу тощо.

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування практичних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Навчальний процес відбувається в основному у навчальних аудиторіях факультету. Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється у процесі викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики на підприємствах, в установах, організаціях, з якими укладено відповідні угоди.

Відповідно до навчальних планів, студенти на різних рівнях освіти проходять різні види навчальних та виробничих практик: переддипломну, педагогічну, а також готують протягом навчання курсові, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень. Про високий рівень підготовки студентів свідчать результати участі їх у конкурсах наукових робіт зі спеціальностей.

Важливим напрямком навчально-методичної роботи кафедри бізнесу та управління персоналом є формування здобувачем вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії. В ЧНУ це реалізується через вибір навчальних дисциплін, складання індивідуального графіку навчання, так і через можливості внутрішньої і зовнішньої мобільності. Аналіз структур ОП дозволив встановити, що обсяг вибіркових дисциплін освітніх програм кафедри складає більше 25 % від її загального обсягу. Це у повній мірі забезпечує необхідний обсяг, передбачений законодавством. Організація проведення вибору здобувачами дисциплін регламентується Положенням про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін

Для реалізації права здобувача на індивідуальний графік навчання в університеті розроблено Положення про індивідуальний графік навчання студентів у ЧНУ

Одразу після вступу на навчання здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись з програмами академічної мобільності та їх організацією на території України і за кордоном. Таке ознайомлення регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти ЧНУ 

Індивідуальною траєкторією є також можливість вибору здобувачем вищої освіти керівників і тем курсових, кваліфікаційних робіт, баз виробничої практики.

Право здобувача на формування індивідуальної освітньої траєкторії за ОП передбачає вільний вибір дисциплін. Реалізація права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти за ОП реалізується та регламентується Положенням про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін

Положення забезпечує реалізацію здобувачами права вибору навчальних дисциплін у обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС та описує процедуру вибору цих дисциплін. Вивчення вибіркових компонент освітньої програми передбачено практично в кожному з семестрів підготовки здобувачів.

Організація проведення вибору здобувачами дисциплін включає шість етапів.

І етап – ознайомлення здобувачів з порядком, термінами та особливостями формування груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін в Університеті, а також із особливостями отримання професійних кваліфікацій за освітньою програмою, на якій навчається здобувач (відповідальні куратори груп, деканат).

ІІ етап – ознайомлення здобувачів з переліками блоків і дисциплін вибору, які пропонуються за програмою навчання, це відбувається через організацію зустрічей з представниками кафедри і проєктної робочої групи освітньої програми, представниками деканату, куратором тощо.

ІІІ етап – запис здобувачів на вивчення навчальних дисциплін здійснюється за затвердженим графіком з чітко визначеним терміном.

IV етап – опрацювання заяв здобувачів факультетом/проєктною групою ОП, перевірка контингенту здобувачів і попереднє формування груп. Цей етап здійснюється групою забезпечення освітнього процесу. За результатами вибору здобувачам, вибір яких не може бути задоволений через причини, перелічені у пункті 2.4 Положення, повідомляється про відмову (із вказанням причини) та пропонується зробити вибір із скоригованого переліку дисциплін. Відповідно до п. 2.4 Положення групи для вивчення окремої вибіркової дисципліни формуються при наявності певної кількості здобувачів за окремим рівнем вищої освіти. Якщо кількість осіб, які обрали дисципліну, менше ніж зазначено у Положенні, здобувачам пропонується здійснити новий вибір.

V етап – повторний запис здобувачів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін здійснюється за правилами, наведеними вище.

VI етап – остаточне опрацювання заяв здобувачів, прийняття рішень щодо здобувачів, які не скористалися правом вибору й формування груп здійснюється відповідальними працівниками груп забезпечення. Здобувача, який не скористався своїм правом вибору, записують на вивчення дисциплін з міркувань оптимізації числа здобувачів у навчальних групах.

Терміни проведення процедур вибору здобувачами навчальних дисциплін визначені у Положенні.

Кожне засідання кафедри оформлено протоколом.