Під час розроблення освітніх програм кафедри враховувались такі сучасні тенденції розвитку економіки, як створення та розвиток нових видів господарювання, HR-управління, цифровізація підприємництва та виникнення поряд з традиційним веденням підприємницької діяльності електронного бізнесу, активізація малого та середнього бізнесу, необхідність зростання конкурентоспроможності вітчизняних господарюючих суб’єктів, підвищення рівня фінансової грамотності населення, розробка та необхідність використання сучасних технологій для ведення підприємницької діяльності (біржових, інформаційно-комунікаційних тощо). Врахована орієнтація на потреби стейкхолдерів та потенційних роботодавців у необхідності підготовки компетентних й конкурентоспроможних фахівців на ринку праці з питань розробки та впровадження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також економіки праці та управління персоналом, необхідність впровадження інноваційних проектів з метою створення умов для ефективного функціонування бізнесових структур, володіння навичками оцінювання якості продукції, товарів, послуги, а також процесів, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, вміння аналізу проблем підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробки заходів щодо їх вирішення, застосування ефективних бізнес-комунікацій для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп. Зазначені вимоги ринку праці, стейкхолдерів, потенційних роботодавців та розвитку спеціальності відображені у наскрізній та робочих програмах практики.

Нормативними документами, що її регламентують в ЧНУ є: «Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ» (п. 4.2, п. 5.8) (https://drive.google.com/file/d/14PoxHnt_u7rPqGbGu3cccWyTRXbI5-Gg/view) та «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (протокол №7 від 31.08.2020 року, https://drive.google.com/file/d/1EMTd09rzwmD6gmLzuThArr1uKS6U2Bj6/view).

Освітніми програмами кафедри передбачено наступність різних видів практичної підготовки (практичні заняття в аудиторіях та на базах підприємств, організацій та установ; навчальні екскурсії, тренінги, виробнича (переддипломна) практика, виконання кваліфікаційної роботи тощо).

Зокрема, студенти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» послідовно проходять наступні види практик згідно з навчальним планом:

ОПП «Економіка та організація бізнесу»

  • навчальну практику – ІІ курс (тривалість 2 тижні) після вивчення дисципліни «Економіка підприємства»;
  • виробничу практику з «Економіки та організації бізнесу» – ІІІ курс (тривалість – 3 тижні) після вивчення дисциплін «Економіка бізнесу»;
  • виробничу практику з «Економіки та організації торгівлі» – ІV курс (тривалість – 4 тижні) після вивчення дисциплін «Економіка торгівлі» та «Організація торгівлі»;

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  • виробничу (переддипломну) практику – VІ курс (тривалість 8 тижнів) для студентів-магістрантів;

ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  • педагогічна – І курс для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Студенти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» послідовно проходять наступні види практик згідно з навчальним планом:

ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

  • навчальну практику – ІІ курс (тривалість 2 тижні) після вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»;
  • виробничу практику з «Ринку праці та мотивування персоналу» – ІІІ курс  (тривалість – 3 тижні) після вивчення дисциплін «Ринок праці та політика зайнятості» та «Мотивування персоналу»;
  • виробничу практику з «Управління персоналом» – ІV курс (тривалість – 4 тижні) після вивчення дисципліни «Управління персоналом»;
  • виробничу (переддипломну) практику – VІ курс (тривалість 8 тижнів) для студентів-магістрантів.

Практична підготовка здобувачів здійснюється на базі зацікавлених суб’єктів господарювання сфери підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також економіки праці та управління персоналом, серед яких ТОВ «Покрівля Центр», ТОВ «Лабіринт ЄСТ», ПП «Шедевр АТ», ТОВ «Джерело Здоров’я», ТОВ «Машзавод», обласні та регіональні відділення Державного центру зайнятості та інші, вибір яких здобувачем здійснюється самостійно.

З підприємствами, установами та організаціями укладаються договори про направлення здобувачів на практику, як правило, на 5-ти річний термін. Зворотній зв’язок з базами практик є надзвичайно важливим, оскільки формує запити роботодавців щодо потреб ринку праці, і здійснюється шляхом врахування рекомендацій роботодавців та керівників практики щодо цілей і завдань практики, погодження індивідуального плану проходження практики, а також у формі відгуку на роботу здобувачів. Практична підготовка здобувачів спрямована на набуття компетентностей, визначених освітніми програмами, професійних умінь і навичок на базі конкретних суб’єктів господарювання, а також збору матеріалів для підготовки кваліфікаційної роботи.

Формат проведення практичної підготовки коригується у разі запровадження надзвичайної ситуації з одночасним внесенням змін до програми проходження, баз практик, форм проведення та захисту результатів.

Договори про проведення практики студентів