Кравець Вячеслав Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституційна структура фінансового ринку України»

Контактна інформація:

робочий телефон: (0372)52-65-51

e-mail: v.kravetz@chnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: інституційна економіка, соціальні аспекти управління, мотивація економічної діяльності, сучасні концепції менеджменту, інституційна роль бізнесу в економіці.

Дисципліни: «Організаційні структури управління», «Адміністративний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Економіка»(для неекономічних спеціальностей).

Основні публікації:

Фахові видання:

 1. Кравець В.І. Напрями еволюції фінансових інститутів у контексті концепції інноваційного розвитку Й.Шумпетера / В. Кравець //Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 669-671: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2013. с.24-28.
 2. Кравець В.І. Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України/ В. Кравець, О. Саєнко //Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 650-652: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2013. с.86-93.
 3. Кравець В. Кількісні параметри розвитку інституційної структури фінансового ринку України/ В. Кравець //Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип.12.– Частина 2. – с.246-251.
 4. Кравець В. Перспективи забезпечення розвитку аграрного сектору фінансовими інститутами в Україні / В. Кравець //Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (6). – Т.2. – Полтава : ПДАА. – 2013. – с.187-191.
 5. Кравець В.І. Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / В.Кравець, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: збірник наукових статей. Економіка. – Київ: КНУ, 2012. – №139. – с.50 -52.
 6. Кравець В.І. Іноземний капітал та його вплив на розвиток інституційної структури фінансового ринку України / В.І. Кравець, І. О. Лютий // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. вип. №23, ч.2. – С. 92 – 98.(особистий внесок: 0,3 д.а. – автором здійснено аналіз впливу іноземних інвестицій на розвиток фінансового ринку України).
 7. Кравець В.І. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг / В.І. Кравець, І.Б. Бабух // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково – виробничий журнал. – 2011. – № 1(4). – С. 301-305. (особистий внесок: 0,25 д.а. – автором здіснено аналіз інституційного впливу комерційних банків на розвиток ринку фінансових послуг).
 8. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Інституціональні чинники впливу держави на ринок цінних паперів // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 367: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2008. с.34-37.
 9. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевчена: збірник наукових статей. Економіка. – Київ: КНУ, 2006. – №90. – с.9 -12.
 10. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. – Львів: ЛДФА, 2005. – №7. – с.69 -75.
 11. Кравець В.І. Особливості функціонування мотиваційного механізму фінансового ринку // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 254: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2005. с.102 -105.
 12. Кравець В.І. Теоретичні основи формування структури фінансового ринку// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 195-196: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2004. с.103-108.
 13. Кравець В.І. Мотивація економічної діяльності в контексті розвитку фінансових елементів ринку // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 162: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2002. с.14 -18.
 14. Кравець В.І. Моделювання мотиваційного механізму на основі розвитку інтересу в двохфакторних групах економічної взаємодії // Вісник Технологічного університету Поділля: науково-практичний журнал №5(46) ч.2, т.2. Хмельницький: ТУП, 2002. с.20-24.
 15. Кравець В.І. Мотиваційний механізм економічної діяльності: концепція трансформації в умовах України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Випуск 139: Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2002. с.3-8.
 16. Кравець В.І. Мотиваційна модель економічної діяльності в умовах перехідної економіки України // Вісник Харківського державного політехнічного університету: збірник наукових праць. Випуск 122: Економіка. Харків: ХДПУ, 2000. с.82-86.
 17. Кравець В.І. Проблеми створення ефективного механізму мотивації праці в умовах перехідної економіки України // Вісник Технологічного університету Поділля : науково-практичний журнал №4(23), ч. 1. Хмельницький: ТУП, 2000. с.80-82.
 18. Кравець В.І. Мотиваційний механізм інвестиційної діяльності // Науковий вісник Чернівецького державного університету: збірник наукових праць. Випуск 65: Економіка. Чернівці: ЧДУ, 2000. с.41-46.
 19. Кравець В.І. Регіональні аспекти мотивації інноваційної діяльності // Регіональні перспективи: науково-практичний журнал №2-3(9-10), Полтава: ПТЕІ, 2000. с.358-360.
 20. Кравець В.І. Дія механізму мотивування інновацій на розвиток економіки регіону // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 16. Львів, 2000. с.248-252.

Інші видання:

 1. Кравець В. Інституційні особливості функціонування банків та кредитних спілок на фінансовому ринку України / В. Кравець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економіка. – Херсон : ХДУ, 2013. – № 2. – С. 89–92.

Тези доповідей:

 1. Кравець В.І. Трансформація мотиваційного механізму в умовах перехідної економіки України // Україна: вибір моделі розвитку / Альманах “Молода нація” Матеріали науково-практичних конференцій). Київ : “Смолоскип”, 2000. с.295-298.
 2. Кравець В.І. Мотивація інвестувань в умовах глобалізації // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації / Матеріали міжнародної науково–практичної конференції в двох томах. Т.1. Чернівці: ЧДУ, 4-6 квітня 2000 р. – с.307-309.
 3. Кравець В.І. Економічний розвиток як наслідок трансформації мотиваційного механізму // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій / Матеріали міжнародної науково–методичної конференції. Київ: КНЕУ, 26-27 квітня 2000р.- с.259-261.
 4. Кравець В.І. Менеджмент як складовий елемент мотиваційного механізму економічної діяльності // Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону / Матеріали міжнародної науково–методичної конференції. Чернівці: ЧНУ, 14-15 березня 2001р.- с.117-118.
 5. Кравець В.І. Формування організаційної культури як основа трансформації мотиваційного механізму перехідної економіки // Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою / Матеріали ХІІІ міжнародної науково–практичної конференції. Чернівці: ЧНУ, 17-19 квітня 2002 р. – с.234-237.
 6. Кравець В.І. Природа фінансового ринку в науковій концепції Й.Шумпетера // Творча спадщина Й.Шумпетера та трансформація сучасної економіки України / Матеріали міжнародної науково–практичної конференції. Чернівці: ЧНУ, 23 квітня 2003 р. – с.343-345
 7. Кравець В. Проблеми формування іституційного забезпечення фінансового ринку // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес / матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. Кривий Ріг: КТУ, 25 листопада 2005р. – с.118-120.
 8. Кравець В.І., Балта В.В. Роль фінансового ринку у регіональному розвитку // Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки / матеріали міжнародної науково–практичної конференції. Чернівці: БДФА, 15 травня 2006 р. – с.128-130.
 9. Кравець В.І. Проблеми розвитку прав власності в системі інституційного забезпечення фінансового ринку // Генезис інституційної системи сучасної економіки України / матеріали XVII міжнародної науково–практичної конференції. Чернівці: Рута, 2007 р. – с.192-194.
 10. Кравець В. І. Роль фінансових послуг у розвитку інституційної структури фінансового ринку: матеріали міжнародної науково-практичної конкуренції / В. І. Кравець [«Генезис інституційної системи транзитивних економік»], (Чернівці, 7-8 травня 2008 р.). – Чернівці, 2008. – С. 179–181.
 11. Кравець В. І. Функціональна спрямованість інституціональної структури фінансового ринку України: матеріали міжнародної науково – практичної конференції / В. І. Кравець [«Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі»], (Тернопіль: ТКІ, 23 квітня 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 73–75.
 12. Кравець В.І. Модель удосконалення інституційної структури фінансового ринку України [Текст] / В.І.Кравець // Проблеми формування нової економіки XXI століття / матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної конференції. : у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – с.36-38.
 13. Кравець В.І. Регіональні особливості фінансового ринку України [Текст] / В.І.Кравець // Маркетинг та брендинг територій: проблеми територіального розвитку / матеріали ХХІ-ої міжнародної науково-практичної конференції(5-6 жовтня 2012 р.). – м.Чернівці: Рута, 2012. – с.106-107.
 14. Кравець В.І. Можливості трансформації інституційного середовища фінансового ринку України [Текст] / В.І.Кравець // Проблеми сучасної економіки / матеріали ІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (27-28 грудня 2013 р.). – м.Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. ч.1. – с.71-73.
 15. Кравець В.І. Роль фінансових посередників як функціональних інститутів фінансового ринку / В.І. Кравець // Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: / матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2014 р.). – м.Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014.– С.142–145.

У монографіях:

 1. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України / [В. І. Кравець, П. О. Нікіфоров та інші] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. Р. Швець – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – 244 с. (особистий внесок автора: розділ 1.1 – 0,6 д.а.).
 2. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія / [за заг. Ред.. доц.. Запухляка В.М.] Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – 248 с.
 3. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі / [В. І. Кравець та інші] ; за ред.. д-ра екон.наук, проф. І. Ф. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2006. – 272 с. (особистий внесок автора: розділ V – 1,5 д.а.).

Навчально-методичні публікації:

 1. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з курсу Вступ до спеціальності / Укл.: Кравець В.І. – Чернівці, ЧНУ, 2015. – 28 с.
 2. Організаційні структури управління: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Укл.: Кравець В.І. – Чернівці, ЧНУ, 2014. – 60 с.
 3. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з курсу Вступ до спеціальності / Укл.: Антохов А.А., Кравець В.І. – Чернівці, ЧНУ, 2013. – 28 с.
 4. Менеджмент і адміністрування: Підручник для бакалаврів. – Том 1 / за ред.. Галушки З.І., Терлецької Н.М. – Чернівці, 2013. – 400 с.
 5. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 2 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці, 2013.- 312 с.
 6. Університетська освіта: модульна програма / Укл.: Антохов А.А., Кравець В.І. – Чернівці, ЧНУ, 2011. – 40 с.
 7. Інвестиційний менеджмент. Тестові та практичні завдання / Укл. В.І. Кравець. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 8. Менеджмент виробництва та операцій. Навчальний посібник // Укл.: Белінський П.О., Комарницький І.Ф., Кравець В.І. – Чернівці: Рута, 2004. – 220 с.