kufiak_vika

Кифяк Вікторія Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: – повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства» з відзнакою, повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою

Контактна інформація:

Робочий телефон: 51-25-21
Почта: V.Kyfyak@chnu.edu.ua

– ORCID https://orcid.org/0000-0002-6104-6403
– ResearcherID https://www.researchgate.net/profile/Kyfyak_Viktoria
– Web of Science ResearcherID: D-3608-2016
– 100009380480081@facebook.com

 Сфера наукових інтересів: Розвиток та дискусії процесуального, системног підходів; реінжиніринг бізнес-процесів; сучасна методологія управління персоналом та механізм розвитку підприємств.

 Дисципліни:

 1. Кадрова безпека – (вд прак)
 2. Нормування праці – 30
 3. Ціноутворення у підприємницькій діяльності – 15
 4. Соціологія праці – 22
 5. Бізнес-інжиніринг – 15

 Підвищення кваліфікації: У 2013 році успішно достроково закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на тему: «Інституційний механізм розвитку аграрного сектора національної економіки» (науковий керівник: д.е.н. проф. Ю.М. Лопатинський).

У 2016 році пройдено підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі економіки підприємства ЧТЕІ КНТЕУ за темою: «Біржова торгівля як фактор зниження цінового ризику».

З 30.10.2017 р. по 13.11.2017 р. пройшла міжнародне стажування та підвищення кваліфікації на тему: «Новітні аспекти розвитку підприємництва та системи управління персоналом: проблематика сучасних наукових досліджень, інноваційні методи викладання економічних дисциплін та інструментарій психолого-педагогічної майстерності» на факультеті економічних наук та публічного адміністрування Університету Штефана Чел Маре (Сучава, Румунія).

Отримала сертифікат APTIS, BritishCouncil, який підтверджує високий рівень володіння англійськоюмовою, у 2018 році.

Основні публікації:

 1. Водянка Л.Д., Кифяк В.І. Скуляк В.М. Креативно-інноваційна діяльність підприємства як вимога сучасного етапу розвитку економіки. Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. 57-80.
 2. Кифяк В. І., Шелюжак І. Г., Водянка Л. Д. Системний підхід до аналізу міграційних процесів. Бізнес-інформ. 2019. №11. С. 77-83. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-11_0-pages-77_83.pdf
 3. Кифяк В.І., Малиш Л.Б., Аміхалакіоає І.Г. Механізм ціноутворення у зовнішній торгівлі. Молодий вчений. № 12 (76). С. 429-433. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/92.pdf
 4. Кифяк В., Дмитрієва О., Сироїжко К. Безробіття в Україні та шляхи його подолання. Проблеми і перспективи економіки та управління. №1(17). С.19-26. http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/18032
 5. Кифяк В.І., Василинчук М.І., Шкрібляк Д.Ю. Проблема трудової міграції в Україні та шляхи вирішення. Причорноморські економічні студії. Вип. 37. С. 169-173. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2019_37_33
 6. Лаврук І.Г., Тодорюк С.І., Кифяк В.І. Нерівність доходів населення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №11. С. 40-44. http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2019/9.pdf
 7. Кифяк В.І, Лесько Н.В. Соціально-економічний аналіз безробіття в Україні. Економіка та держава. №1. С. 100-103. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4239&i=16
 8. Кифяк В.І. Лопатинський Ю.М. Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектора національної економіки. Економіка АПК. №9. С. 62-69. http://eapk.org.ua/contents/2018/09/62
 9. Кифяк В.І., Студенець М.В. Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. Молодий вчений. №5(57). С. 713-716. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/165.pdf.
 10. Кифяк В. І., Бабчук А. М., Рудько К. Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України. Економiка та держава. №1. C. 86-90. http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/19.pdf.
 11. Кобеля З.І., Кифяк В.І., Маліцька Г.Г. Інвестиції в людський капітал як основа розвитку країни. Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. 2018. – № 3-4 (31-32). С.38-41. http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/5.-%D0%9A%D0%B8%D1%84%D1%8F%D0%BA-%D0%92.-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%93..pdf
 12. Кифяк В.І., Сироїжко К.В., Дмітрієва О.М. Інфляція та інфляційні процеси в Україні. Молодий вчений. 2017. №11 (51). С. 1185-1189. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/285.pdf
 13. Vodianka , Zrybnieva I., Kyfyak V., Sybyrka L. Harmonization of Ukrainian labour legislationaccordance with acquis communautaire of theeuropean union. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2017. Volume 17, ISSUE 2(26). P. 95-101. https://ideas.repec.org/a/scm/usvaep/v17y2017i2(26)p95-101.html.
 14. Todoruk S., Kutarenko N., Kyfyak V. Investigation of social determinant of sustainable agrarian development. TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES.  2017. Vol 6, No 5(38). РР. 35-42. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119682