Гостьова лекція: «Роль податкового аудиту у становленні та розвитку послуг податкового консалтингу» лектора Шерстюка Олександра Леонідовича, доктора економічних наук Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, директор аудиторської компанії “МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ” (м. Київ)

На сучасному етапі одним з найбільш популярних нових напрямків аудиту в Україні є податковий аудит. Причиною до його виникнення та розвитку став той факт, що суб’єкт господарювання у процесі діяльності постійно зіштовхується з проблемами податкового характеру, вирішення яких є можливим при співпраці з незалежними аудиторами. Податковий аудит, як самостійний напрям аудиторської діяльності, пов’язаний і з появою обліку у системі оподаткування, заснованого на специфічній методології та методичному забезпеченні за особливою нормативно-правовою регламентацією. На законодавчому рівні податковий аудит на сьогодні не визначений. Відсутність єдиного наукового підходу щодо тлумачення змісту податкового аудиту, його ґенези, місця в структурі аудиторської діяльності, тенденцій розвитку у системі фінансового контролю свідчить про незавершеність наукового пошуку проблемних аспектів теорії та практики податкового аудиту.

Податковий аудит (державний) – перевірка даних податкового обліку і інших видів обліку та показників податкової звітності платника податків працівниками податкових органів з метою визначення повноти і достовірності нарахування та своєчасності і повноти перерахування відповідних податків (зборів) до бюджету всіх рівнів згідно з вимогами законодавства України про оподаткування.

Алгоритм здійснення податкового аудиту: 1. Перевірка правильності обрання об’єкта оподаткування. 2. Підтвердження достовірності бухгалтерських даних щодо об’єкта оподаткування. 3. Оцінка правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати до бюджету податкових платежів. 4. Співставлення податкової звітності на відповідність нормам чинного законодавства 5. Пошук порушень та виявлення причин їх виникнення. 6. Складання аудиторського висновку на основі незалежної думки аудитора щодо системи оподаткування на підприємстві. 7. Надання рекомендацій аудитора щодо функціонування системи оподаткування на підприємстві, правильності складання та подання податкової звітності, запобіганню порушень та дотримання податкової дисципліни загалом.

Основними принципами, регулюючими аудит, в тому числі і податковий, є такі етичні та професійні норми. 1. Незалежність аудитора – відсутність будь-якої зацікавленості на підприємстві, що перевіряється. Аудитор і аудиторська фірма не повинні мати фінансових, майнових та інших інтересів на підприємстві, що перевіряється, родинних зв’язків з клієнтом і т.п. Він повинен бути чесним і об’єктивним, його думка і висновок про достовірність фінансової звітності повинні бути неупередженими і об’єктивними. 2. Самостійність аудиторської організації в виборі прийомів і методів своєї роботи. Аудитори і аудиторські організації самостійно вибирають прийоми і процедури аудиту, а також визначають план, програму і методику послідовності проведення аудиту та виконання супутніх послуг. 3. Конфіденційність інформації, що стала відомою співробітникам аудиторської організації в ході виконання ними своїх професійних обов’язків.

Інформація, отримана аудитором в ході перевірки або надання інших аудиторських послуг, є конфіденційною і може бути використана або передана третім особам тільки за згодою клієнта (даного в письмовій формі) або за рішенням суду. 4. Професіоналізм, компетентність і сумлінність аудитора. Аудитор повинен володіти необхідною професійною кваліфікацією, піклуватися про підтримку її на належному рівні, дотримувати вимоги нормативних документів. 5. Відповідальність аудитора. При укладанні договору з економічним суб’єктом про проведення аудиту необхідно намагатися розділяти відповідальність за бухгалтерські (податкові) звіти і за аудиторський висновок. Аудитор відповідальний тільки за свій висновок про бухгалтерських (податкових) звітах аудиту. Відповідальність за зміст звітів несе керівник об’єкта аудиту. 6. Додатково наводяться такі принципи, як чесність, об’єктивність, сумлінність, професійна поведінка. Чесність – прихильність професійному обов’язку, а також проходження загальним принципам моралі.

Об’єктивність – застосування неупередженого, об’єктивного і самостійного підходу до розгляду будь-яких професійних питань і формування суджень, висновків і висновків. Сумлінність – належна ретельність, уважність, оперативність, належне використання своїх здібностей при наданні аудиторських послуг, відповідальне ставлення до виконання професійних обов’язків, але не абсолютна гарантія безпомилковості аудитора. Професійна поведінка – дотримання пріоритету суспільних інтересів, підтримка високої репутації професії. Податковий аудит виконує три основні функції: 1. сприяє поширенню достовірної (перевіреної) інформації зацікавленим користувачам; 2. представляє керівництву організації інформацію про недоліки і помилки в області оподаткування, рекомендації по їх усуненню та недопущенню в майбутньому; 3. сприяє оптимізації оподаткування в організації

Галерея