Зибарева Оксана Василівна

Зибарева Оксана Василівна

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук (08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) – 2014 р.
Вчене звання: професор
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Девіантна соціалізація економіки регіонів України
Освіта: 1990-1995 р. Чернівецький державний університет (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст»
Сфера наукових інтересів: сталий розвиток та соціальна відповідальність підприємництва, потенціал та стратегічне забезпечення підприємницької діяльності, управління підприємством в умовах кризових ситуацій, регіональна економіка
Дисципліни, що викладаються: Соціальна відповідальність - 15, Стратегічний менеджмент - 15, Тайм-менеджмент - 14, Інноваційний розвиток підприємства - 15, Антикризове управління підприємством - 15, Потенціал і розвиток підприємницької діяльності - 30
Стажування, підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

 • курс «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 2015 р.;
 • курс «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє у європейській та світовій практиці, компетентнісний підхід, тренінгові технології та техніки, дистанційні технології», 2019 р.

Міжнародне стажування:

 • міжнародне наукове стажування за темою «Економічна складова сталого розвитку 2020» (м. Варшава, Польща, м. Байя-Доміція, Італія, 2016 р.);
 • міжнародне науково-педагогічне стажування «Освітній процес, сучасні методи викладання та організації наукової діяльності» на базі Інституту економіки і фінансів Жешівського університету (м. Жешів, Польща, 2019 р.)
Наукова-дослідна робота:
 • Науковий керівник бюджетної науково-дослідної роботи: «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (2015-2017 рр., ДРН – 0115U002187).
 • Співвиконавець НДР «Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (2011-2016 рр. ДРН – 0111U009027); «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (2017-2021 рр. ДРН 011V008899).
 • Науковий керівник аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти ОР бакалавр, магістр.
 • Рецензування наукових праць.
 • Опонування кандидатських і докторських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection за 2015-2021 рр.

 1. Shylepnytskyi, P.I., Zybareva, O.V., Popadiuk, O.V. Public-Private Partnership in the field of innovations as an effect of Social Responsibility. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 3 (11), С. 50-55. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/15712.
 2. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B2900078219.pdf.
 3. Bondarenko, S., Ivanchenkova, L., Okhrimenko, O., Zybareva, O., Karpitskaya, M., Huz, M. (2020). Risk Management of Enterprise Restructuring Strategy. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 14-25. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_5/IJARET_11_05_003.pdf
 4. Zybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. (2020). Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27(4), 121-133. URL: http://visnyk.kh.ua/en/article/mistseve-partnerstvo-yak-instrument-stimulyuvannya-rozvitku-silskikh-rayoniv-ukrayini.
 5. Zybareva, O., Kravchuk, I., Pushak, Ya., Verbivska, L., Makeieva, O. (2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4972/4782

Наукові публікації у наукових фахових виданнях України (в тому числі виданнях категорії Б, а також виданнях, які включені до наукометричних баз EBSCO чи Copernicus) за 2015-2021 рр.

 1. Зибарева О.В. Кравчук І.П. Актуалізація концепції «великі дані» (англ. «BigData») в умовах поширення інформаційного суспільства. Економіка. Управління. Інновації: електрон. наук.фах. вид. 2015. №1. URL http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2015_1_15.
 2. Zybareva O., Skyts’ko А., Petrashchak O. The Evaluation of Social Welfare as a Factor of Economic Growth of Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2015. Vol. 1. No. 1. Р. 3-8. URL: https://ideas.repec.org/a/scn/033054/16525122.html .
 3. Зибарева О.В., Романчук А.Л. Концептуальні засади екологічного аналізу діяльності підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2015. Вип. ІІІ (59), С. 104-113. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2015/v3/zbirnyk%203-2015%20new(11).pdf.
 4. Зибарева О.В., Петращак О.О. Інтенсифікація відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4493.
 5. Зибарева О.В., Белей С.І. Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці єврорегіону «Верхній Прут».Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ» ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2015. Вип. 6 (116), С. 31-36. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2015_6_9.
 6. Зибарева О.В. Активізація девіантної соціалізації економіки регіонів в умовах дезінформації. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2015. Том 20, Випуск 5, С. 195-200.URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_5/45.pdf.
 7. Зибарева О.В., Катана А.В., Петращак О.О. Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний механізм poзвитку продовольчого ринку peгioну. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. 2015. Випуск 8., С. 756-762. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1537-zibareva-o-v-katana-a-v-petrashchak-o-o-opganizatsijno-ekonomichnij-mekhanizm-pozvitku-ppodovolchogo-pinku-pegionu.
 8. Зибарева О.В., Скицько А.І., Петращак О.О. Модель Золотаса: особливості використання для оцінки суспільного добробуту України. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. 2015. Вип. 29. С. 227-234. URL: https://drive.google.com/open?id=1pQHeuJEUEnvGhL6M18wAuVzFnfQIeI9b.
 9. Зибарева О.В., Гангал Л.С. Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основні екологічних показників. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». №2. 2016. С. 3-10. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2016/2_2016/3.pdf.
 10. Зибарева О.В., Шахраюк-Онофрей С.І. Тенденції зміни людності сільських територій Чернівецької області як поява нових ризиків і загроз безпеки регіону. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. I-IІ (65-66). 2017. С. 62-75. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_7.pdf
 11. Зибарева О.В., Л.В. Вербівська Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2017. Вип. ІІІ (67). Економічні науки. С. 20-35. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v4/4.pdf.
 12. Зибарева О. В., Шилепницький П.І., Повержук У.-Ю.М. Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. І (69). С. 100-106. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/17.pdf
 13. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Стратегічне забезпечення економічної поведінки виробників хліба і хлібобулочних виробів України. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 20. С. 64-71. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/13.pdf
 14. Зибарева О.В., Воронюк Т.А. Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку Економічний форум. Випуск 1. 2018. С. 25-30. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_1.compressed.pdf.
 15. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба і хлібопродуктів. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. ІІ (70). С. 193-203.URL:http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/32.pdf
 16. Зибарева О.В. Роль зовнішньоекономічних зв’язків держави при пошуку оптимального місця розміщення підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. 2018. С. 193-199. URL: http://ves.pstu.edu/article/view/169234/169008
 17. Шилепницький П.І., Зибарева О.В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872
 18. Зибарева О.В., Воронюк Т.А., Лучик О.І. Особливості керування якістю продукції кав’ярень у контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7304
 19. Зибарева О.В., Гайдукова О.О. Характеристика інструментів просування товарів харчової промисловості в інтернет-середовищі. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). С. 84-93.URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/7.pdf
 20. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. С. 11-19. URL: http://apie.org.ua/wpcontent/uploads/2020/03/apie_2019_r03_a02.pdf.
 21. Зибарева О.В., Мельниченко Г.М., Чечетова-Терашвілі Т.М., Чечетова Н.Ф. Інноваційний розвиток туризму в регіоні: проблеми і можливості. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. I-II (77-78). Економічні науки. 336 с., С. 99-109. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2020/v1_2/8.pdf
 22. Зибарева О.В., Гольцова І.Л. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8444.
 23. Зибарева О.В., Пінькас А.О. Проблеми діагностики фінансової стійкості підприємства легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Економічні студії. Науково-практичний журнал. 2020. № 4 (30). С. 29-35. URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/4(30)_2020.pdf.

Монографії, розділи у колективних монографіях 

 1. Зибарева О.В. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі / І.М. Школа, О.В. Зибарева, П.І. Шилепницький, Л.В. Вербівська, В.С. Дронь : Монографія / За ред. проф.. Школи І.М. Чернівці: Книги-ХХ, 2004. 360 с.
 2. Зибарева О.В., Юрій Е.О., Романюк І.М., Водянка Л.Д. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку області / Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи : колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Прядка В.В. Чернівці : Технодрук, 2009. С. 9–48.
 3. Зибарева О.В., Шилепницький П.І. Трансформаційні процеси в економіці регіону як передумова розвитку євроінтеграційних процесів / Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин: монографія / За заг. ред. В.В. Прядка. Чернівці : БДФА, 2010. С. 143–200.
 4. Зибарева О.В., Шилепницький П. І., Дранович М.П. Сутність соціально-економічного розвитку регіону та його трансформації в умовах глобалізації та регіоналізації / Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України: монографія / За заг. ред. В. В. Прядка. Чернівці: БДФА, 2011. С. 9-34.
 5. Зибарева О.В. Особливості процесу соціалізації економіки регіонів в умовах транскордонного співробітництва / Транскордонне співробітництво: монографія / За ред. І.М. Школи, О.В. Бабінської. Чернівці : Прут, 2012. С. 353-403.
 6. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація як наслідок економічних трансформацій глобальної економіки / Трансформації в глобальній економіці та Україна: монографія / За ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської. Чернівці : Друк Арт, 2014. С. 39–64.
 7. Зибарева О.В. Девіантна соціалізація економіки: регіональний вимір: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень, 2014. 384 с.
 8. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. О.В. Зибаревої. Чернівці : Технодрук, 2016. 320 c.
 9. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.

Навчальні посібники

 1. Прядко В.В., Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Підгірна В.Н. Національна економіка : навч. посіб. / За заг. ред. В. В. Прядка. К.: КНТ, 2011. 296 с.
 2. Прядко В.В., Зибарева О.В., Шахраюк-Онофрей С.І. Регіональна економіка : навч. посіб / За заг. ред. В. В. Прядка. Чернівці: БДФА, 2011. 223 с.
 3. Зибарева О.В., Підгірна В.Н., Петращак О.О. Історія економіки та економічної думки : навч. практикум / За ред. В.Н. Підгірної. Чернівці: БДФЕУ. 2013. 120 с.
 4. Вербівська Л.В., Зибарева О.В. Менеджмент персоналу : навчальний посібник. Чернівці: БДФЕУ. 2014. 620 с.
 5. Соціальна відповідальність : опорний конспект лекцій / Укладачі: Зибарева О.В., Вербівська Л.В. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2017. 97 с.
 6. Антикризове управління підприємством : курс лекцій в схемах і таблицях / Укладачі Зибарева О.В., Лучик О.І., Раца О.Б. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2019. 178 с.
 7. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний практикум / Укладачі: Зибарева О.В, Вербівська Л.В. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2021. 117 с.
 8. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / Укладачі: Зибарева О.В., Вербівська Л.В. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2021. 150 с.