Зибарева Оксана Василівна

Зибарева Оксана Василівна

Посада: професор кафедри бізнесу та управління персоналом (Professor of the Department of Business and Human Resource Management)
Науковий ступінь: доктор економічних наук (Doctor of Science in Economics) (08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка) – 2014 р.
Вчене звання: професор (Professor)
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Девіантна соціалізація економіки регіонів України
Нагороди:
2015 р. – Подяка Міністерства науки та освіти України
2016 р. – Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації
2021 р. – Грамота Міністерства науки та освіти України
Подяки та грамоти університету
Освіта:
2021 р.Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
2014 р.Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. Долішнього, Черкаський державний технологічний університет МОН України Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Девіантна соціалізація економіки регіонів України»
2006 р. Доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки
2003 р. Інститут регіональних досліджень НАН України Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень»
1995 р.Вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст
Сфера наукових інтересів:
Сталий розвиток та соціальна відповідальність бізнесу,
Потенціал, конкурентоспроможність та стратегічне забезпечення підприємницької діяльності,
Антикризове управління та економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності
Дисципліни, що викладаються:
Потенціал і розвиток підприємницької діяльності- бакалаврська програма, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Економіка та організація бізнесу»
Антикризове управління підприємством -бакалаврська програма, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Економіка та організація бізнесу»
Управління та діагностування бізнес-проєктів -магістерська програма, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Соціальна відповідальність бізнесу- магістерська програма, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тайм-менеджмент -магістерська програма, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Економічна діагностика та аналіз підприємницької діяльності -освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля», ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Стажування, підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації: Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

 • курс «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 2015 р.;
 • курс «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє у європейській та світовій практиці, компетентнісний підхід, тренінгові технології та техніки, дистанційні технології», 2019 р.

Міжнародне стажування:

 • міжнародне наукове стажування за темою «Економічна складова сталого розвитку 2020» (м. Варшава, Польща, м. Байя-Доміція, Італія, 2016 р.);
 • міжнародне науково-педагогічне стажування «Освітній процес, сучасні методи викладання та організації наукової діяльності» на базі Інституту економіки і фінансів Жешівського університету (м. Жешів, Польща, 2019 р.)
Наукова-дослідна робота:
 • Науковий керівник бюджетної науково-дослідної роботи: «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (2015-2017 рр., ДРН – 0115U002187).
 • Співвиконавець НДР «Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (2011-2016 рр. ДРН – 0111U009027); «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (2017-2021 рр. ДРН 011V008899).
 • Науковий керівник аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти ОР бакалавр, магістр.
 • Рецензування наукових праць.
 • Опонування кандидатських і докторських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Автор понад 140 публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (Scopus – 8;  Web of Science – 2).

Основні публікації за останні 5 років

 1. Zybareva, O., Popadiuk, О., Yaskal, О., Yaskal, І. (2023). Internal Social Responsibility: an assessment based on official reporting data. Studia Regionalne i Lokalne. Special Issue on Ukraine. рp. 68-88. URL: https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1960/2023_si_ua_zybareva_popadiuk.pdf (Scopus)
 2. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Ozarko, K., Kravchuk, I., Nahorniuk, O. (2023). The organizational and economic mechanism of attraction of digital technologies in the innovation activity of companies in the conditions of international competition. Revista de la Universidad del Zulia. Vol. 14, No. 39. рp. 415-431. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/39476/44522 DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.39.23 (Web of Science)
 3. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Krylov, D., Arefiev, S., Ozarko, K., Hryhorkiv, M. (2022). Management of Business Projects of the Enterprise as a Factor of Increasing International Competitiveness in the Conditions of Global Sustainability. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17, No. 7, pp. 2023-2032. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170703 DOI:https://doi.org/10.18280/ijsdp.170703 (Scopus)
 4. Lagodiienko, V., Popelo, O., Zybareva, O., Samilenko, H., Mykytyuk, Y. & Alsawwafi, F. (2022). Peculiarities of the Management of the Foreign Economic Activity of Enterprises in Current Conditions of Sustainability. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17, No. 4, pp. 1215-1223. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170420 (Scopus)
 5. Zybareva, O., Shevchenko, I., Tulchynska, S., Popov, O., Yangulov, E. (2022). Assessment of spatial challenges of the economic security system of industrial enterprises. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 4, pp. 421-428. https://doi.org/10.18280/ijsse.120402 (Scopus)
 6. Zybareva, O., Kravchuk, I., Pushak, Ya., Verbivska, L., Makeieva, O. (2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4972/4782 (Scopus)
 7. Zybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. (2020). Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27(4), 121-133. URL: http://visnyk.kh.ua/en/article/mistseve-partnerstvo-yak-instrument-stimulyuvannya-rozvitku-silskikh-rayoniv-ukrayini (Scopus)
 8. Bondarenko, S., Ivanchenkova, L., Okhrimenko, O., Zybareva, O., Karpitskaya, M., Huz, M. (2020). Risk Management of Enterprise Restructuring Strategy (Scopus). International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 14-25. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_5/IJARET_11_05_003.pdf (Scopus)
 9. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B2900078219.pdf (Scopus)
 10. Shylepnytskyii, P., Zybareva, O. & Lopatynskyi, Y. (2022). "People First" Public-Private Partnership as an Instrument for Sustainable Development of Rural Areas. Agricultural Economics and Rural Development (AERD). Vol. 2, pp. 193-204. URL: http://www.eadr.ro/eng_index.htm, https://drive.google.com/file/d/1LDG66F0FoEuhq122_3TPF7MaSJj2OC3B/view?usp=share_link
 11. Зибарева О.В., Воронюк Т.А. Потенціал соціальної відповідальності підприємства в системі управління його конкурентоспроможністю. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. І (85). С. 106-124. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v1/9.pdf
 12. Зибарева О.В., Воронюк Т.А. Потенціал внутрішньофірмової інтеграції в системі управління підприємством (на прикладі кав’ярні). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. ІІ (86). С. 110-124. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v2/8.pdf
 13. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / Укладачі: Зибарева О.В., Вербівська Л.В. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2021. 148 с. ISBN 978-617-8034-19-1.
 14. Зибарева О.В., Гольцова І.Л. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8444
 15. Зибарева О.В., Пінькас А.О. Проблеми діагностики фінансової стійкості підприємства легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Економічні студії. Науково-практичний журнал. 2020. № 4 (30). С. 29-35. URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/4(30)_2020.pdf.
 16. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с. ISBN 978-617-7611-92-8
 17. Зибарева О.В., Воронюк Т.А., Лучик О.І. Особливості керування якістю продукції кав’ярень у контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7304
 18. Зибарева О.В., Гайдукова О.О. Характеристика інструментів просування товарів харчової промисловості в інтернет-середовищі. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). С. 84-93. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/7.pdf
 19. 19. Шилепницький П.І., Зибарева О.В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872

20. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. С. 11-19. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/apie_2019_r03_a02.pdf