Зибарева Оксана Василівна (Oksana Zybareva)

 

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PE244xEAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1264023

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3069-6462

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597392

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Потенціал і розвиток підприємницької діяльності, Антикризове управління підприємством

ОР магістр: Управління та діагностування бізнес-проєктів, Соціальна відповідальність бізнесу, Тайм-менеджмент

ОР доктор філософії: Економічна діагностика та аналіз підприємницької діяльності

 

Освіта та професійний розвиток:

2021 р.  – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

2014 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,  Черкаський державний технологічний університет МОН України, м. Черкаси, тема докторської дисертації: «Девіантна соціалізація економіки регіонів України»

2010-2013 р. – докторантура, Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. Долішнього, м. Львів

2006 р.  – доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки

2003 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів, тема кандидатської дисертації «Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень»

1998-2003 – аспірантура, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1990-1995 – вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича МОН України, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст

 

Напрям наукових досліджень:  теоретико-методологічні засади сталого розвитку підприємництва

 

Сфера наукових інтересів:

сталий розвиток та соціальна відповідальність бізнесу, потенціал, конкурентоспроможність та стратегічне забезпечення підприємницької діяльності, антикризове управління та економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності

 

Професійна активність:

2023 р. – член проєктної групи ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;

з 2021 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання категорії Б «Наукові праці МАУП. Економічні науки»

з 2021 р. – член ГО «Центр креативності та інтелектуального розвитку»

2018-2021 рр.  – член спецради Д 52.051.06 за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

з 2020 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання категорії Б «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту»

з 2019 р.  – гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

2016-2019 рр.  – науковий керівник 6 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економних наук

з 2018 р.  – Наукове консультування ТОВ «Артес Політехніка Україна»

Нагороди:

2015 р. – Подяка Міністерства науки та освіти України

2016 р. – Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації

2021 р. – Грамота Міністерства науки та освіти України

Подяки та грамоти університету

Основні публікації:

Автор понад 140 публікацій, у тому числі монографій, навчальних посібників, статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (Scopus – 8;  Web of Science – 2).

Основні публікації за останні 5 років

 1. Zybareva, O., Popadiuk, О., Yaskal, О., Yaskal, І. (2023). Internal Social Responsibility: an assessment based on official reporting data. Studia Regionalne i Lokalne. Special Issue on Ukraine. рp. 68-88. URL: https://studreg.uw.edu.pl/dane/web_sril_files/1960/2023_si_ua_zybareva_popadiuk.pdf (Scopus)
 2. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Ozarko, K., Kravchuk, I., Nahorniuk, O. (2023). The organizational and economic mechanism of attraction of digital technologies in the innovation activity of companies in the conditions of international competition. Revista de la Universidad del Zulia. Vol. 14, No. 39. рp. 415-431. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/39476/44522 DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.39.23 (Web of Science)
 3. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Krylov, D., Arefiev, S., Ozarko, K., Hryhorkiv, M. (2022). Management of Business Projects of the Enterprise as a Factor of Increasing International Competitiveness in the Conditions of Global Sustainability. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17, No. 7, pp. 2023-2032. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170703 DOI:https://doi.org/10.18280/ijsdp.170703 (Scopus)
 4. Lagodiienko, V., Popelo, O., Zybareva, O., Samilenko, H., Mykytyuk, Y. & Alsawwafi, F. (2022). Peculiarities of the Management of the Foreign Economic Activity of Enterprises in Current Conditions of Sustainability. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17, No. 4, pp. 1215-1223. URL: https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.170420 (Scopus)
 5. Zybareva, O., Shevchenko, I., Tulchynska, S., Popov, O., Yangulov, E. (2022). Assessment of spatial challenges of the economic security system of industrial enterprises. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 4, pp. 421-428. https://doi.org/10.18280/ijsse.120402 (Scopus)
 6. Zybareva, O., Kravchuk, I., Pushak, Ya., Verbivska, L., Makeieva, O. (2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4972/4782 (Scopus)
 7. Zybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. (2020). Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27(4), 121-133. URL: http://visnyk.kh.ua/en/article/mistseve-partnerstvo-yak-instrument-stimulyuvannya-rozvitku-silskikh-rayoniv-ukrayini (Scopus)
 8. Bondarenko, S., Ivanchenkova, L., Okhrimenko, O., Zybareva, O., Karpitskaya, M., Huz, M. (2020). Risk Management of Enterprise Restructuring Strategy (Scopus). International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 14-25. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_5/IJARET_11_05_003.pdf (Scopus)
 9. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B2900078219.pdf (Scopus)
 10. Shylepnytskyii, P., Zybareva, O. & Lopatynskyi, Y. (2022). “People First” Public-Private Partnership as an Instrument for Sustainable Development of Rural Areas. Agricultural Economics and Rural Development (AERD). Vol. 2, pp. 193-204. URL: http://www.eadr.ro/eng_index.htm, https://drive.google.com/file/d/1LDG66F0FoEuhq122_3TPF7MaSJj2OC3B/view?usp=share_link
 11. Зибарева О.В., Воронюк Т.А. Потенціал соціальної відповідальності підприємства в системі управління його конкурентоспроможністю. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. І (85). С. 106-124. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v1/9.pdf
 12. Зибарева О.В., Воронюк Т.А. Потенціал внутрішньофірмової інтеграції в системі управління підприємством (на прикладі кав’ярні). Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. Вип. ІІ (86). С. 110-124. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v2/8.pdf
 13. Соціальна відповідальність: навчальний посібник / Укладачі: Зибарева О.В., Вербівська Л.В. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, 2021. 148 с. ISBN 978-617-8034-19-1.
 14. Зибарева О.В., Гольцова І.Л. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8444
 15. Зибарева О.В., Пінькас А.О. Проблеми діагностики фінансової стійкості підприємства легкої промисловості в сучасних умовах господарювання. Економічні студії. Науково-практичний журнал. 2020. № 4 (30). С. 29-35. URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/4(30)_2020.pdf.
 16. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах : Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с. ISBN 978-617-7611-92-8
 17. Зибарева О.В., Воронюк Т.А., Лучик О.І. Особливості керування якістю продукції кав’ярень у контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7304
 18. Зибарева О.В., Гайдукова О.О. Характеристика інструментів просування товарів харчової промисловості в інтернет-середовищі. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). С. 84-93. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/7.pdf
 19. 19. Шилепницький П.І., Зибарева О.В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872
 20. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. С. 11-19. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/apie_2019_r03_a02.pdf