Тодорюк Сергій Іванович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2010 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі з 2010 року.

Контактна інформація:

робочий телефон 51-25-21

Сфера наукових інтересів: Сталий розвиток аграрного сектору.

Кандидатська дисертація:

– спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
– тема роботи: „ Детермінанти сталого розвитку аграрного сектора національної економіки”

 Дисципліни:

 1. Економіка праці та соціально трудові відносини – (вд прак)
 2. Мотивування персоналу – 30
 3. Статистика праці – 15
 4. Стратегія розвитку кадрів – 22
 5. Економіка підприємства та маркетинг – 30

Основні публікації:

 1. Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Антохова І.М. Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України. Інвестиції: практика та досвід.   №8.  С.  52-58. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6630&i=7
 2. Тодорюк С.І., Щурик М.В. Водні ресурси Карпатського макрорегіону: генеза покращення та охорона. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. І (73). С. 76-90. http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2019/v1/9.pdf
 3. Тодорюк С.І., Щурик М.В. Збереження та генеза соціального капіталу як ключова передумова розвитку національної економіки. Економічний форум. №2. С. 57-72. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfor_2019_2_11
 4. Лаврук І.Г., Тодорюк С.І., Кифяк В.І. Нерівність доходів населення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №11. С. 40-44. http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2019/9.pdf
 5. Тодорюк С.І., Никифорак В.А. Методичні підходи до оцінки рівня життя населення України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.   Вип. І-II (69-70).  С. 210-215. http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2018/34.pdf
 6. Todoruk S., Kutarenko N., Kyfyak V. Investigation of social determinant of sustainable agrarian development. TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES. Vol 6, No 5(38). РР. 35-42. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/119682
 7. Viktoria Kyfyak, Nataliia Kutarenko, Sergii Todoriuk Exchange trading as a method of managing price risks. Economic Development and Cultural Change. 2017. No.4(2), Vol. 65, The University of Chicago Press. PP. 1016-1024.
 8. Тодорюк С.І., Никифорак В.А., Мельник О.І. Бізнес – моделі в соціальному підприємництві. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. І-II (65-66). Економічні науки.  С.114-124 http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_12.pdf
 9. Тодорюк С.І., Мельник О.І., Шекета Ю.П. Особливості розвитку фермерського підприємництва в Карпатському економічному районі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки, Вип. 22, Частина 2.  С. 16-20. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_22/economic_22_2.pdf#page=16
 10. Монографія: Лопатинський Ю. М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств / Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І.; Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – 219 с.