kutarenko

Кутаренко Наталія Ярославівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: Органічне сільське господарство, агропродовольча сфера, стандартизація і сертифікація агропродовольчої продукції, безпечність харчової продукції.

Дисципліни: Планування і контроль на підприємстві; стратегічне управління підприємством; потенціал і розвиток підприємства; економіка і підприємництво, менеджмент

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: cheruniv@mail.ru, n.kutarenko@chnu.edu.ua

Монографії

 1. Кутаренко Н.Я. Органічне агровиробництво в контексті сталого розвитку / Н.Я. Кутаренко // Національні та регіональні складові функціонування підприємств : Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 229-241 (0,72 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Кутаренко Н.Я. Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва / Н.Я. Кутаренко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. (Серія : Економічні науки). – 2014. – Вип. 27. – С. 391-397 (0,62 друк. арк.).
 2. Кутаренко Н.Я. Інституційний розподіл органічних операторів в Україні / Ю.М. Лопатинський, Н.Я. Кутаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 13. – С. 67-72 (0,65 друк. арк.). – Особистий внесок автора (0,45 друк. арк.) полягає у аналізі структурного розподілу органічних операторів за різними диференційними ознаками.
 3. Кутаренко Н.Я. Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / Н.Я. Кутаренко // Агросвіт. – 2013. – № 22. – С. 66-73 (0,84 друк. арк.).
 4. Кутаренко Н.Я. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції / Л.Д. Водянка, Н.Я. Кутаренко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 185-194 (0,7 друк. арк.). – Особистий внесок автора (0,22 друк. арк.) полягає у розгляді принципів та етапів впровадження системи НАССР та її ролі у спрощенні процедури сертифікації органічної продукції.
 5. Кутаренко Н.Я. Особливості сертифікації органічної продукції аграрними підприємствами / Н.Я. Кутаренко // Вісник Хмельницького національного університету. (Серія : Економічні науки). – 2012. – № 3. – Т. 1 (188). – С. 55-60 (0,52 друк. арк.).
 6. Кутаренко Н.Я. Державна підтримка у сфері органічного аграрного виробництва / Н.Я. Кутаренко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. (Серія : Економічні науки). – 2011. – № 3(51). – С. 30-36 (0,51 друк. арк.).
 7. Кутаренко Н.Я. Детермінанти сталого  розвитку в органічному сільському господарстві України / Н.Я. Кутаренко, С. І. Тодорюк // Агросвіт. – 2016. – № 8. – С. 34-39.

Статті у закордонних виданнях і виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз

 1. Кутаренко Н.Я. Канали збуту органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Товари і ринки. – 2014. – № 1(17). – С. 26-36 (0,6 друк. арк.).
 2. Kutarenko N. The potential consumers of the organic product on the Ukrainian market / N. Kutarenko // Intellectual Archive. – 2014. – Vol. 3, No. 4. – P. 107‑119 (0,47 друк. арк.).
 3. Kutarenko N. Trends in the market of organic products in Ukraine [Electronic resource] / N. Kutarenko // Ecoforum. – 2014. – Vol. 3, Issue 2(5). – P. 29-36. – Access mode : http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/62 (0,42 друк. арк.).
 4. Kutarenko N. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS ONE WAY OF GLOBAL CHALLENGES’ SOLUTIONS [Electronic resource] / N. Kutarenko, S. Todoriuk // Intellectual Archive. –  2016. Vol. 5, Issue 3. – P. 45-53.– Access mode:  http://www.intellectualarchive.com/?link=find#detail

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Кутаренко Н.Я. Роль суб’єктів малого підприємництва на вітчизняному ринку органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку : XXVI Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 11-12 жовтня 2013 р.) – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013. – С. 77-78 (0,11 друк. арк.).
 2. Кутаренко Н.Я. Альтернативні методи ведення землеробства / Н.Я. Кутаренко // Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 6-7 вересня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2013. – С. 66-68 (0,13 друк. арк.).
 3. Кутаренко Н.Я. Організаційно-економічні аспекти органічного землеробства в Україні / Н.Я. Кутаренко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України : матеріали XXVIІІ міжнародної науко-практичної конференції (м. Львів, 2-3 серпня 2013 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2013. – С. 77-78 (0,12 друк. арк.).
 4. Кутаренко Н.Я. Міжнародна діяльність України : експорт та імпорт органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : ХІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів : тези доповідей (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2012р.) – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 59-60 (0,08 друк. арк.).
 5. Кутаренко Н.Я. Органічне сільське господарство в концепції сталого розвитку аграрного сектора / Н.Я. Кутаренко // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28- 31 березня 2012 р. / У 2 частинах. Ч. 1. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – С. 181-182 (0,08 друк. арк.).
 6. Кутаренко Н.Я. Участь України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку органічного виробництва / Н. Я. Кутаренко // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – C. 222-223 (0,08 друк. арк.).
 7. Кутаренко Н.Я. Світові тенденції розвитку органічного виробництва / Н.Я. Кутаренко // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.) : У 3т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. – С. 50‑52 (0,13 друк. арк.).
 8. Кутаренко Н.Я. Фінансове забезпечення розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Я. Кутаренко // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : міжнародна науково-практична конференція (м. Макіївка, 16-17 лютого 2011 р.) – Макіївка : Макіївський економ.-гуманітарний інст-т, 2011. – Т.2. – С. 74-75 (0,11 друк. арк.).

 Останні публікації:

 1. Viktoria Kyfyak, Nataliia Kutarenko, Sergii Todoriuk Exchange trading as a method of managing price risks // Economic Development and Cultural Change. – No.4(2), Vol. 65, The University of Chicago Press,   2017.  –  PP. 1016-1024.  Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.196 SCImago Journal Rank (SJR): 1.177
 2. Кутаренко Н.Я., М.В. Веретяннікова, Л.І. Прокоп. Розвиток зовнішньої торгівлі в Україні : тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Інноваційна економіка – 2017. – № 3-4 (68). – C. 60-64. –  http://ie.at.ua/IE_2017/InnEko_3-4_2017.pdf
 3. Л.І. Прокоп, Н.Я. Кутаренко, О.І. Буринська. Особливості ресурсних складових аграрного підприємництва в Україні /  Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія : Економічні науки). – 2017. – Випуск 22. – Частина 1. – С. 63-65. Джерело: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_22/economic_22_1.pdf
 4. З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи / З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук // Інвестиції: практика та досвід. –2017. – № 22. – С. 32-37. Джерело: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5793&i=6
 5. Кутаренко Н.Я. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS ONE WAY OF GLOBAL CHALLENGES’ SOLUTIONS / S. Todoriuk, N. Kutarenko // Intellectual Archive. –  2016. Vol. 5, Issue 3. – P. 45-53. http://intellectualarchive.com/Journal_Files/IAJ_2016_05.pdf\
 6. Кутаренко Н.Я. Детермінанти сталого розвитку в органічному сільському господарстві України / Н.Я. Кутаренко,  С.І. Тодорюк // Журнал «Агросвіт». – 2016. – № 8. – С. 34-39
 7. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 240 с. (16 д.а.)
 8. А.М. Вольф, Кутаренко Н.Я. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства / Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика : матеріали ІІ міжн. науково-практичної конференції (Одеса, 26-27 травня 2017 р.). – К. :  ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. –Ч. 1. – С. 101-102.
 9. О.М. Дмитрієва, Кутаренко Н.Я. Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні / Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 26 травня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 91-96.
 10. Г.Г. Маліцька, Кутаренко Н.Я. Сутність та основні організаційно-правові форми інтегрованих бізнес-структур / Актуальні питання економічних наук : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9-10 червня 2017 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – С. 44-47.
 11. А.М. Вольф, Кутаренко Н.Я. Роль підприємств оптової торгівлі / Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 44-45.
 12. Рудько К.І., Кутаренко Н.Я. Проблеми оптової торгівлі в Україні / Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни : сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 квітня 2017 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2017. – С. 49-50.
 13. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи // Журнал «Інвестиції: практика та досвід» № 22 листопад 2017, с  32-37
 14. Водянка Л.Д., Кутаренко Н.Я., Сеньовська Я.В. Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві Чернівецької області // Агросвіт. – 2018. – № 5. – С. 53-60.
 15. Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я., Рудько К.І., Бабчук А.М. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 32-37.
 16. Kutarenko N., Todoruk S., Kyfyak V. INVESTIGATION OF SOCIAL DETERMINANT OF SUSTAINABLE AGRARIAN DEVELOPMENT / S. Todoruk, N. Kutarenko, V. Kyfyak // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES – 2017. –  Vol 6, No 5(38). – Р. 35-42.
 17.  

  Кутаренко Н.Я., М.В. Веретяннікова, Л.І. Прокоп. Розвиток зовнішньої торгівлі в Україні : тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Інноваційна економіка – 2017. – № 3-4 (68). – C. 60-64.

 18. Кутаренко Н.Я. Особливості ресурсних складових аграрного підприємництва в Україні/ Л.І. Прокоп, Н.Я. Кутаренко Н.Я., О.І. Буринська //  Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія : Економічні науки). – 2017. – Випуск 22. – Частина 1. – С. 63-65.
 19. Кутаренко Н. Різні моделі прояву соціального партнерства / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.151-153.
 20. Кутаренко Н.Я., Сеньовська Я. Значення оцінки вартості інтелектуальної власності в сучасних умовах / Теорія і практика розвитку наукових знань (28-29 грудня 2017 року) – Міжнародний центр наукових досліджень. 2017. – С. 23-25.
 21. Кутаренко Н.Я., Дмитрієва О.М. Потенціал промислових підприємств в сучасних умовах економіки / Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. 22 грудня 2017 р. Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 111-113.
 22. Kyfyak, N. Kutarenko, S. Todoriuk. Exchange trading as a method of managing price risks / Economic development and cultural change. – 2017. – No 4 (2). – P. 1016-1023.