Кравчук Ірина Петрівна (Iryna Kravchuk)

 

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ivdbs0cAAAAJ&user=ivdbs0cAAAAJ

ReserchGate https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Kravchuk

Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AHB-9299-2022

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0708-3227

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224221907

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Підприємництво та власний бізнес, Потенціал і розвиток підприємницької діяльності, Стратегії сучасного електронного бізнесу.

ОР магістр: Інформаційна економіка, Управління та діагностування бізнес-проєктів.

Освіта та професійний розвиток:

2018 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, тема кандидатської дисертації: «Формування механізму мережевої економіки на підприємствах».

2014-2017 рр. – аспірантура, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

2002-2007 рр. – вища, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність «Економіка і підприємництво», «Фінанси», кваліфікація – економіст;

Напрям наукових досліджень: вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки.

Сфера наукових інтересів: мережева економіка, інноваційне підприємництво та управління стартап проєктам, стратегії сучасного електронного бізнесу.

 

Професійна активність:

Наукове консультування підприємства ТОВ «Дізал Груп» по теперішній час.

 

Нагороди:

Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2018 р.

Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023 р.

 

Основні публікації:

Автор понад 40 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричних базах даних SCOPUS та  Web of Science – 2.

Основні публікації за останні 5 років:

 

1.Кравчук І.П. Розділ: Дизайн-мислення. Визначення проблем, емпатія, пошук і вибір ідей.  Організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. к.е.н., доц. Є.В. Ткача. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю.Федьковича. 2023. 264 с.

2. Кравчук І.П. Розділ 2. Сучасні тенденції розвитку електронної комерції та перспективи застосування послуг фулфілмента в Україні. Стратегічні засади сталого розвитку підприємництва і торгівлі в сучасних умовах: колективна монографія / за заг. ред. Є.В. Скляр. Чернівці: Технодрук, 2021. 356 с.

3.Зибарева О.О., Кравчук І.П. «Формування механізму мережевої економіки на підприємствах»: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276с.

4. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Ozarko, K., Kravchuk, I., Nahorniuk, O. (2023). The organizational and economic mechanism of attraction of digital technologies in the innovation activity of companies in the conditions of international competition. Revista de la Universidad del Zulia. Vol. 14, No. 39. рp. 415-431.

5. Попадюк О., Кравчук І. (2022). Оцінка рівня внутрішньої соціальної відповідальності підприємства. Економічний простір, 2022. Вип. 180. С.163-168.

6. Zybareva, O.,  Kravchuk, I., Pushak, Ya., Verbivska, L., Makeieva, O. (2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5).

7. Кравчук І.П., Попадюк О.В. Оцінка рівня мережевої готовності підприємств в умовах розвитку інформаційного суспільства. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». Випуск 6 (123).2021. С.52-57.

8. Кравчук І.П., Попадюк О.В. Стратегічні орієнтири розвитку складових систем соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах харчової промисловості. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2020. Вип. 4. URL:http://chtei-knteu.cv.ua/herald/2020_1_2/

9. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лопащук І.А. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. №3. с.149-160.

10. Попадюк О.В., Лучик О.І., Кравчук І.П. Системний аналіз трансформації розуміння сутності соціальної відповідальності у зарубіжній і вітчизняній науковій думці. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). с.102-116.

11. I.P.Kravchuk, Yа. Pushak, O. Makeieva. Factors of networked economy development in Ukraine: economic and legal context. Економічний вісник Донбасу. 2018.  № 4 (54).  С. 38-42.