filipchuk

Філіпчук Наталія Василівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Google аcademy (scholar.google):
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=cjz5wBwAAAAJ
Orcid ID: http://orcid.org/0000-0003-4615-2301
Web of Science ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-3845-2016

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: економічна психологія та етика бізнесу, фізіологія та психологія праці, поведінка споживача

ОР магістр: управління комунікаціями, конфліктами та бізнес-етика

Освіта та професійний розвиток:

2013 р. ‑ доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2010-2013 рр. – в.о. доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2009 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».  Тема дисертації: «Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект».

2005-2008 рр. – аспірантура, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

2005 р. – заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи.

2005-2008 рр. – вища освіта, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність  – Прикладна психологія / Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2005-2008 рр. – асистент кафедри економіки підприємства економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

1999-2004 рр. – вища освіта, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність – Менеджмент організацій / Кафедра економічної теорії та менеджменту економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Напрям наукових досліджень: економіко-психологічні аспекти розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання.

Сфера наукових інтересів:  якість життя населення, психологія управління, поведінка споживача, кроскультурні аспекти комунікації, публічні виступи, медіація, емоційний інтелект, етика ділового спілкування.

 

Професійна активність:

 1. Викладачка та координатор напрямку психологічного супроводу Міжнародного освітнього проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему». Проєкт передбачає проведення курсів перепідготовки для військовослужбовців та членів їх сімей за програмою «Організація та управління підприємницькою діяльністю» 2014-2022 рр.
 2. Учасниця науково-методичного семінару організаторів та викладачів проєкту «Норвегія-Україна» (26-29 травня 2021 р.).
 3. Учасниця науково-методичного семінару «Центр конверсії як платформа для консолідації зусиль стейкхолдерів щодо соціальної адаптації та реінтеграції військових кадрів та ветеранів (18 листопада 2021 року).
 4. Учасниця міжнародного симпозіуму «Проєкт «Норвегія – Україна» (NUPASS) як модель соціальної та професійної адаптації ветеранів. Перспективи інтеграції до державної системи України» (29-30 листопада 2021).

 

Нагороди:

 1. Відзначена грамотами Чернівецького національного університету, Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради 2010-2019 рр.

2. Відзначена грамотою Міністерства соціальної політики України, 2018р.

3. Відзначена грамотою МОН України, 2021 р.

 

Основні публікації:

Автор біля 50 наукових праць, у тому числі монографій та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS – 2.

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Філіпчук Н.В., Лусте О.О. Self-brend management та економічна психологія: навчальний посібник-практикум. Чернівці: Рута. 2018. 270 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZVA-VB5e8Pd_1m_nj1-8FTjUgQqYCCa9/view?usp=sharing
 2. Маркетинг для бакалаврів: навчальний посібник / уклад.: І. Буднікевич, Н.Філіпчук, В. Вардеванян, О. Кифяк, І. Крупенна, І. Черданцева, І. Бабух, І. Зрибнєва, Н. Тафій, О. Бурдяк, Н.Філіпчук, ; за ред. д.е.н., проф. І.М. Буднікевич. 2-видання перероблене та доповнене. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2021. 352 с. ISBN 978-966-423-631-4. URL:https://drive.google.com/file/d/1sDTgFQCgKGGxNgaOd90bOdOOrW3Ld8dA/view?usp=sharing
 3. Етика бізнесу: підприємництво та організація власного бізнесу: навчальний посібник. За редакцією Р.І. Грешка. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022 С. 539-560 URL:  https://drive.google.com/file/d/1z6OHUNbUknPfHayWWhrtt-fPT3s9adBv/view
 4. Filipchuk N., Greshko R., Saienko O. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families. R&D-Report no. 43. Nord University. Bod. 2019. р. 81-99. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c4c2/dfb4e1b8464ea69e9fc600dccec028fc4272.pdf
 5. Filipchuk N., Pidgirna V.  Position of Ukraine in the international economy. The USV Annals of Economics and Public Administration. Suceava. Vol. 2 (30). 2019. P. 95-101.

URL: http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1153/983

 1. Філіпчук Н.В., Білик Р.Р. Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. № 4. С. 53-63. URL: http://re.gov.ua/re201904/re201904_053_BilykRR,FilipchukNV.pdf
 2. Філіпчук Н.В., Мельник О.І., Мельник А.Г. Ієрархічні розмежування підприємницької діяльності в Україні. Інвестиції практика і досвід. 2019. № 23. С. 59-64.

URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6923&i=10

 1. Filipchuk N., Pidgirna V. Development of the tourist services in Ukraine under conditions of transformation changesю. GeoJournal of Tourism and Geosites. Volume 3. 2020. р. 794-801.  URL: http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2spl-2020/gtg.302spl03-507.pdf
 2. Філіпчук Н.В., Підгірна В.Н. Специфіка ринку туристичних послуг України. Трансформація системи міжнародних національних і локальних ринків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29- 30 квітня, 1 травня 2020 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) Чернівці: Чернівецький нац. ун- т, 2020. С. 199-201. URL:

https://drive.google.com/file/d/1WHDST8epGNkHcVZv7RYHPOLSDKhzaLGB/view

 1. Філіпчук Н.В., Підгірна В.Н. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2020. Вип. 824. С. 73-77. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4625/84-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-142-2-10-20220213.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Філіпчук Н.В., Водянка Л.Д., Кифяк В.І.  Поява нових професій на ринку праці в умовах цифровізації. Інфраструктура ринку. № 52. С. 146-151. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/28.pdf
 3. Філіпчук Н.В., Карпенко Ю.О., Добрянська К.С. Основні концепції соціальної відповідальності в бізнесі. Інфраструктура ринку. 2021. № 61. С. 146-151. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/61_2021/18.pdf
 4. Філіпчук Н.В., Підгірна В.Н.  Популяризація гастрономічного бізнесу: реалії сьогодення та перспективи розвитку гастрономічного туризму. Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних і глобальних викликів», Чернівці- Сучава, 2022. РР. 119-121. URL: https://drive.google.com/file/d/1uJIGynI195jsGpnIZVLv57vPnuMW4kyJ/view?usp=sharing
 5. Філіпчук Н.В., Водянка Л.Д., Гринюк А.А., Практика застосування аутплейсменту в українському бізнесі. Економічна наука. С. 78-82.  URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/economy/article/view/181/181
 6. Filipchuk N., Konovalenko A., Shkvyria N., Stankova A., Bolila S. (2022). .Marketing Communications in the Logistics System of Information and Innovation Technologies of the Consumer Market. Journal of Economic Studies.  Vol. 49. № 4 URL: https://refpress.org/wp-content/uploads/2022/10/Konovalenko_REF.pdf
 7. Філіпчук Н.В., Водянка Л.Д. Необхідність розвитку емоційного інтелекту для ефективного врегулювання конфліктів у бізнес-середовищі 2023. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1811/1825
 8. Філіпчук Н.В., Кифяк В.І. Довіра як інституція розвитку бізнесу у мовах нових соціальних викликів.Інвестиції: практика та досвід. № 10. С69-76. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.10.69V