Белей Світлана Іванівна (Svitlana Belei)

Google аcademy (scholar.google): https://scholar.google.com.ua/citations?user=fHZ9TscAAAAJ&hl=uk

Web of Science ID: https://publons.com/researcher/3492808/belei-svitlana/

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6406-53893

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220080373

 

Дисципліни, що викладаються:

ОР бакалавр: Лідерство і партнерство у підприємницькій діяльності, Вступ в спеціальність (практичні заняття), Критичне мислення, Біржова діяльність, Особливості підприємництва за видами економічної діяльності

ОР магістр: Корпоративне управління (практичні заняття), Методологія HR-інжинірингу (практичні заняття), Аналіз і прогнозування біржового ринку

ОР доктор філософії: Актуальні проблеми розвитку підприємництва

Освіта та професійний розвиток:

2011 р.  – доцент кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин

2008 р. – захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Білоцерківський національний аграрний університет, тема кандидатської дисертації: «Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат»

1990-1997 р – вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст

Напрям наукових досліджень:  теоретико-методологічні засади розвитку сільських територій з урахуванням інституціональних особливостей української економіки

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємництва на сільських територіях,  розвиток корпоративного управління в агробізнесі; впровадження механізмів циркулярної економіки в практику сільських територіальних громад.

Професійна активність:

 1. Рецензент наукового видання «Journal of Policy & Governance» ISSN: 2564-212X;

Гіперпосилання: https://grassrootsjournals.org/jpg-reviewers-board.php

Гіперпосилання: https://drive.google.com/file/d/1jOTRSp0fJKyZZegBlgotqhR3xc5QfcQA/view?usp=sharing

 1. Рецензент наукового видання «Еkonomika poljoprivreda-economics of agriculture»

ISSN / eISSN: 0352-3462, Index: Web of Science Core Collection:

Гіперпосилання: https://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/LIST_OF_REVIEWERS_2021

 1. Член редакційної колегії: Journal of Economics and Management Sciences (JEMS)

Гіперпосилання: https://j.ideasspread.org/index.php/jems/about/editorialTeam

 1. Член редакційної колегії «International Science Group». Гіперпосилання: https://isg-konf.com/uk/redakcijna-kolegija/
 2. Відповідальний редактор електронного наукового журналу «Часопис економічних досліджень (Economic Research Review)
 3. Участь у роботі громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій».
 4. Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (Україна, м. Київ).
 5. Наукове консультування підприємства МПП «ПроекАНТ» по теперішній час.

 

Контактна інформація: тел: +38(0372)509-464

Основні публікації:

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників, у тому числі статті у наукометричній базі даних SCOPUS – 6;  Web of Science – 3.

Основні публікації за останні 5 років

 1. Лопатинський Ю.М., Белей С.І., Кобеля З.І. Корпоративне управління сільськогосподарськими підприємствами холдингового типу. Агросвіт. 2023. №14. С.3-12. URL:  https://doi.org/10.3390/su132313027https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/1790/1804
 2. Лопатинський Ю.М., Белей С.І., Кіндзерський В.В. Відтік людського капіталу в умовах асиметричного розвитку сільських територій. «Ефективнаекономіка». 2023. №5 URL:  https://doi.org/10.3390/su132313027https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1556
 3. Lutsiak V, Hutsol T, Kovalenko N, Kwaśniewski D, Kowalczyk Z, Belei S, Marusei T. Enterprise Activity Modeling in Walnut Sector in Ukraine. Sustainability. 2021; 13(23):13027.
 4. URL: https://doi.org/10.3390/su132313027  (Scopus)
 5. Ivanenko, Olena; Bugaychuk, Vita; Belei, Svitlana; Grynchuk, Nataliia; Kulinich, Tetiana. Financial equalization of territorial development east european countries and its impact on quality of life. International Journal for Quality Research; Kragujevac 15, Iss. 4,  (2021): 1301-1316. URL:  http://www.ijqr.net/paper.php?id=963  (Scopus)
 6. Ksonzhyk, I., Taran, Y., Monastyrskyi, G., Vasina, A., Sytnytska, O., & Belei, S. (2021). Implementation of the principles of sustainable development of territorial communities: Decision making. Journal of management Information and Decision Sciences. 24(3), 1-12. . URL: https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-principles-of-sustainable-development-of-territorial-communities-decision-making-10271.html (Scopus)
 7. Grinenko Ju., Melnychuk D., Mykhalchyshyna L., Belei S., Yevtushenko N. Improving Transfer Pricing in Ukraine using American Experience. Independent Journal of Management & Production. 12 NO. 3 (2021) s205-s231. URL:http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1524 DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1524 (Web of Science)
 8. Tarasenko, D., Тsyklaurі, О., Belei, S., Mazurkevych, I., Bashlai, S. Social-economic development of the united territorial communities and development of a strategy for sustainable development (case of Ukraine).  WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, 18, pp. 581–594. URL: https://wseas.org/cms.action?id=23245 (Scopus)
 9. Zybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2020, 27(4), pp. 121–133. URL: http://visnyk.kh.ua/en/article/mistseve-partnerstvo-yak-instrument-stimulyuvannya-rozvitku-silskikh-rayoniv-ukrayini (Scopus)
 10. Белей С.І. Середовище розвитку підприємництва на сільських територіях: теоретичні та практичні засади. Стратегічні засади сталого розвитку підприємництва і торгівлі в сучасних умовах: колективна монографія / за заг. ред. Є.В. Скляр.Чернівці : Технодрук, 2021.356с.  (Особистий внесок автора п.1.5 с. 137-174, 1,8 др.ар) URL: https://drive.google.com/file/d/1ZqwZ5p8HCC2cSUTD045JaKw2RNZTz-hK/view
 11. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»/ укладачі: М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 152 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1CYbxLVfhw_5lWrc54AwBEkVJVAPnniDu/view
 12. Белей С.І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8503
 13. Белей С.І. Фандрайзингова діяльність – інноваційний інструмент формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації.  Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №1. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2021/1/6816
 14. Глобальна економіка: навч. посібник для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей. Укл.: С.І. Белей, С.В. Бойда, М.І. Колосінська. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 227 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1Bb4rMSYE2o_Hb8LyiGv8xnN32wkZBbdQ/view
 15. Petrunenko, IV, Belei, SI, Petchenko, MV, Kovalenko, NV, Bodnar, OA, Maslak, NG (2020). Organizational and financial principles for the evelopment of Euroregions. International Journal of Economics and Business Administration, 8 (3), 150-160. URL: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/63028  (Scopus)
 16. Белей С.І., Лужинський В.О. Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки».  2020. №1. С. 53-60. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2020/1/
 17. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. URL: http://apie.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/apie_2019_r03_a02.pdf
 18. Белей С.І., Пентелейчук Д.Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11. С. 119-125. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2019/11/5314