colectuv_ep_1

Кафедра «Економіки підприємства та управління персоналом» є випусковою і здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» (повна та скорочена форма), «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями на денній і заочній формах навчання.

  • «Економіка підприємства»,
  • «Управління персоналом та економіка праці»,
  • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
  • «Економіка (спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці)».

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – нова спеціальність з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює широкий діапазон знань, навичок і вмінь щодо організації та здійснення власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надання якісних послуг у різних галузях економічної діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, самостійно будувати траєкторію свого кар’єрного зростання.

«Економіка (спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці)» – спеціальність, яка гарантує виконання сучасних підвищених вимог до якості кадрового забезпечення економіки фахівцями нової формації в різних сферах національної та світової економіки, які здатні реалізувати інноваційний характер діяльності підприємств, установ і організацій та їхніх працівників.

Обидві пропоновані кафедрою спеціальності також забезпечують можливість працевлаштування в органах державної влади відповідного спрямування.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  На економічному факультеті ЧНУ є можливість захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі економіки. За останні роки 6 викладачів кафедри успішно завершили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації. Формується наукова школа інституціонального спрямування. Кращі випускники-магістри продовжують свою професійну підготовку в аспірантурі (навчаються за PhD-програмою).

Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» здійснює професорсько-викладацький склад випускової кафедри, зокрема: 2 професори, доктори економічних наук, 15 кандидатів економічних наук (із них 7 доцентів). Завідує кафедрою доктор економічних наук, професор Лопатинський Юрій Михайлович.

Викладання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечують штатні працівники:

– доктор економічних наук, професор Ю.М. Лопатинський;

– кандидати економічних наук, доценти: І.М. Антохова, Л.Д. Водянка, З.І. Кобеля, Б.І. Ковалюк, С.В. Ксьондз, В.А. Никифорак, Н.В. Філіпчук;

– кандидати економічних наук, асистенти: І.П. Зрибнєва, В.І. Кифяк, Н.Я. Кутаренко, А.Г. Мельник, Л.В. Прокопець, Л.А. Сибірка, С.І. Тодорюк, Т.П. Юрій;

– асистенти О.І. Буринська (навчається в аспірантурі з відривом від виробництва), В.С. Підгірна (навчається в аспірантурі без відриву від виробництва).

Залучено до викладання О.М. Бородіну – члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора, зав.відділом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Нині 100% лекційних занять на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях забезпечуються викладачами з науковим ступенем. У перспективі – продовження роботи з підвищення якісного складу викладачів кафедри шляхом ефективної роботи аспірантури при кафедрі з метою забезпечення усього навчального процесу (зокрема – практичних занять) викладачами з науковим ступенем.

Серед випускників бакалаврів, спеціалістів та магістрів 2007-2015 рр. на спеціальності «Економіка підприємства» близько половини мають середній бал 4,5. Всі вони брали активну участь у громадсько-суспільній роботі та студентських наукових гуртках. Частина студентів постійно бере участь наукових конференціях студентів і молодих учених та мають наукові публікації. Студенти  кафедри неодноразово перемагали у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у різних номінаціях.

Підготовка відповідних фахівців на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дозволить забезпечити національну економіку кваліфікованими фахівцями, які зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вирішенні завдань соціально-економічного розвитку.

Активною є діяльність у сфері міжнародного співробітництва. Так, кафедра є координатором та безпосереднім учасником трьох проектів ТЕМПУС, спрямованих на удосконалення системи освіти, запровадження кращого світового досвіду. Фінансування проектів здійснюється за кошти Європейського Союзу.

Для студентів важливим участь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у програмах мобільності «Еразмус плюс» (колишній Еразмус Мундус), що дозволяє проходити семестрове навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу зі стипендіальною підтримкою.

Кафедрою також налагоджені контакти та домовленості про співпрацю із такими зарубіжним вищими навчальним закладами:

– Лодзький університет (Польща);

– Університет Штефан чел Маре (м. Сучава, Румунія);

– Університет прикладних наук м. Мюнстер (Німеччина) та ін.

Мостом між різними частинами України є «Естафета єднання студентів Півдня та Заходу України», співзасновниками якої виступили студенти економічного факультету.

Навчання на економічному факультеті ЧНУ забезпечує для студентів можливість входити до різноманітних спортивних секцій, приймати участь у спартакіадах і турнірах, підтвердженням чого є вагомі спортивні здобутки наших студентів.

Засобом самореалізації студентського творчого та культурно-мистецького потенціалу є наявність вокальних, танцювальних, музичних гуртків, клубів, товариств, об’єднаних у творчі студії. Результатом удосконалення власних творчих навичок є численні творчі звіти та перемоги студентів. На факультеті діють дві команди КВН.

У сукупності зазначене забезпечує комплексну підготовку майбутніх фахівців на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.