vodianka

Водянка Любов Дмитрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2005 році за спеціальністю “Економіка підприємства”. Працює на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом з 2005 року.

Виконує обов’язки секретаря методичної ради факультету.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність  08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності – харчова промисловість)
Тема роботи  Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості
Науковий керівник  д.е.н., проф. Д.Ф. Крисанов
Установа, де проведено захист  Національний університет харчових технологій

Тематика наукових досліджень: Інноваційні процеси в харчовій промисловості, синергетичні ефекти в економіці, мотивація праці, ціноутворення

Курси, що читає: Економіка праці та соціально-трудові відносини, Економіка інноваційного підприємства, Економіка та організація інноваційної діяльності, Планування і контроль на підприємстві, Економічне управління підприємством, Аудит персоналом

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: LjuboVVodjanka84@mail.ru, l.vodjanka@chnu.edu.ua
Статті

 1. Водянка Л.Д. Системи менеджменту якості та безпечності агрохарчової продукції в Україні: виклики і відповіді / Л.Д. Водянка, Д.Ф. Крисанов, Л.І. Стешенко// Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 47-55.
 2. Водянка Л.Д. Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. Праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 83-87.
 3. Водянка Л.Д. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Л.Д. Водянка, Д.Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування . – 2015. ‑ № 1. – С. 89-104.
 4. Водянка Л.Д. Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / Л.Д. Водянка, К.В. Горошовська // Науковий вісник Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка : Економічні науки. Випуск 10. – Кам’янець-Подільськ : ФОП Сисин Я.І., 2015. – С. 30-36.

Навчально-методичні публікації

 1. Соціологія праці : навч.-метод. посібник / уклад. Л.Д. Водянка, В.І. Кифяк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2015. – 100 с.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Водянка Л.Д. Особливості появи нових професій на ринку праці / Л.Д. Водянка, А.А. Дубінська : материалы IXмежд. науч.–практ. конф. [Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд], (г. Запорожье, 13-14ноября 2015 р.) в 2-х ч.– Запорожье :ОО «ВИЭУ», 2015.  – Ч. 1. – С. 95-97.
 2. Водянка Л.Д. Проблеми та шляхи вдосконаленнясоціальногострахування з тимчасовоївтратипрацездатності / Л.Д. Водянка, Д.О. Гуцуляк : материалы IX межд. науч.–практ. конф. [Проблемы современнойэкономики], (г. Запорожье, 11-12декабря 2015 р.) в 3-х ч.– Запорожье : ОО «ВИЭУ», – Ч. 1. – С. 84-86.
 3. Водянка Л.Д. Сучасний стан рівня безробіття в Україні / Л.Д. Водянка, М.В. Старух : матеріали міжн. наук.–практ. конф. [Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку], (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.) у 3-х ч.– К : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015.  – Ч. 2. – С. 95-98.
 4. Водянка Л.Д. Поява нових професій на вітчизняному ринку праці як процес зменшення рівня безробіття / Л.Д. Водянка, М.А. Ходан : матеріали міжн. наук.–практ. конф. [Розвиток фінансово-економічного становища га різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава], (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.) у 4-х ч.– Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015.  – Ч. 4. – С. 10-12.
 5. Водянка Л.Д. Особливості сучасного ринку праці в Україні / Л.Д. Водянка, Ю.Т. Цуркан : матеріали міжн. наук.–практ. конф. [Наукові підходи до проблеми використання економічного потенціалу регіона], (м. Сімферополь, 4-5 грудня 2015 р.) / Наукове об’єднання «Economics»– Сімферополь : НО «Economics», 2015. – С. 62-65.
 6. Водянка Л.Д. Профспілковий рух в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Л.Д. Водянка, Д. Мельничук : матеріали міжн. інр-нетконф. [Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю в умовах євроінтеграційних процесів], (м. Чернівці, 26-27 листопада 2015 р.) – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 138-141.
 7. Водянка Л.Д. Проблеми застосування інноваційних технологій на підприємстві в умовах змінного зовнішнього середовища / Л.Д. Водянка, Ю.С. Рожко : матеріали VIIміжн. наук.-пракконф. [Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд], (м. Запоріжжя, 10-11 квітня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – С. 118-119.
 8. Водянка Л.Д. Проблеми сучасного розвитку ринку праці україни / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак : матеріали міжн. наук.–практ. конф. [Rozwójgospodarki narodowej: teoria i praktyka], (м. Івано-Франківськ ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», 3-4 квітня 2015 р.) – Тернопіль : Крок, 2015. – Ч. 3. – С. 21-23.

Останні публікації:

 1. Liubov Vodianka. Determinants of entrepreneurship / Liubov Vodianka, Viktoria Kyfyak / Business Economics. Issue 4 (2), October, 2016, р. 406-414 – https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:RGFaLdJalmkC
 2. Водянка Л.Д. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Л.Д. Водянка, Д.Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування . – 2015. ‑ № 1. – С. 89-104. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econprog_2015_1_9
 3. Vodyanka L. The problematic aspects of position disbalance of Ukraine and Romania in international rating estimates / Vodyanka L. Filipсhuk N., Kobelja Z./ The USV Annals of Economics and Public Administration . Volume 16 (2016), р. 72-78 – https://ideas.repec.org/a/scm/usvaep/v16y2016i1(23)p72-77.html
 4. Vodianka, Z. Kobelia, S. Ksyondz. Death rate as a demo-economic factor of the country’s labour potential reduction // (2016), “EUREKA: Social Sciences and Humanities”, Number 2, p. 15-20 – http://eu-jr.eu/social/article/view/63
 5. Водянка Л.Д. Інноваційне підприємництво Буковини: стан та перспективи розвитку// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 488 с., с. 293-297. – https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:M3NEmzRMIkIC
 6. Водянка Л.Д. Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. Праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 83-87. – https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:GnPB-g6toBAC
 7. Водянка Л.Д. Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / Л.Д. Водянка, К.В. Горошовська // Науковий вісник Кам’янець-Подільського  університету імені Івана Огієнка : Економічні науки. Випуск 10. – Кам’янець-Подільськ : ФОП Сисин Я.І., 2015. – С. 30-36. – https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=se1I2qkAAAAJ&citation_for_view=se1I2qkAAAAJ:BqipwSGYUEgC
 8. Водянка Л.Д. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання // Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Зрибнєва І.П. / Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наук. праць. – Випуск I-II (65-66), 2017. – С. 98 -105 – http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf
 9. Планування персоналу: навч.-метод. посібник для семінарських і практичних занять / Л.Д. Водянка, С.І. Тодорюк – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 80 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).
 10. Планування і контроль у підприємницькій діяльності: навч.-метод. посібник / Л.Д. Водянка, В.А. Никифорак – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 200 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).
 11. Vodianka L. Harmonization of Ukrainian labour legislationaccordance with acquis communautaire of theeuropean union / L. Vodianka, I. Zrybnieva, V. Kyfyak, L. Sybyrka. // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – Volume 17, ISSUE 2(26). – P. 95-102.
 12. Водянка Л.Д., Підгірна В.С., Сироїжко К.В. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності / В.С. Підгірна, Л.Д. Водянка, К.В. Сироїжко // Журнал «Інвестиції: практика та досвід».  – 2018 р. – № 9 травень – С. 77-82.http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6074&i=14.
 13. Водянка Л., Лаврук І. Соціально-економічні детермінанти погіршення стану здоров’я населення / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С. 54-57.
 14. Водянка Л.Д. Державне регулювання інноваційної діяльності:  зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю.М. Лопатинський,  Л.Д. Водянка // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 16. – URL :  http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/7.pdf.
 15. Водянка Л.Д., Кутаренко Н.Я., Сеньовська Я.В. Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському господарстві Чернівецької області // Агросвіт. – 2018. – № 5. – С. 53-60.

  Водянка Л.Д. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, Л.А. Сибирка //Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – С. 98-105.

 16. Водянка Л., Сибирка Л. Особливості розвитку та управління інтелектуального бізнесу в Україні / Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 127-129.
 17. Денисюк Н.С., Водянка Л.Д. Інноваційна діяльність в Україні: стан та перспективи розвитку / Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 січня 2018 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – 95 с., С. 21-23.
 18. Савчук В.О., Водянка Л.Д. Важливість впровадження інноваційних технологій у виробництво / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – Ч. 1. – С. 110-112.
 19. Метліцька О.П., Водянка Л.Д. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – Ч. 1. – С. 53-57.