syburka

Сибирка Людмила Анатоліївна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, економічний факультет, спеціальність міжнародна економіка 1993-1998

Кандидатська дисертація: Фінансові кризи в глобальних умовах розвитку
Тематика наукових досліджень: Розвиток та діяльність українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності

Дисципліни: Економіка підприємства, Економіка промисловості, Економіка машинобудування, Економіка освіти, Статистика праці

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: l.syburka@chnu.edu.ua, Facebook

Участь у міжнародних проектах TEMPUS Cap4Com«Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентного підходу в Вірменії, Грузії та Україні» та TEMPUS  PICASA (Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations

Основні публікації

 1. Сибирка Л. А. Державна регулятивна політика в контексті формування посткризової стратегії розвитку / Л. А. Сибирка // Вісник Київського національного університету технологій і дизайну. – № 2 (58). – К.: КНУТД, 2011. – С. 59–63.
 2. Сибирка Л. А. Фінансова криза: сучасні підходи до трактування / Л. А. Сибирка // Вісник Київського національного університету технологій і дизайну. – № 6 (62). – К.: КНУТД, 2011.. – С. 168–171.
 3. Сибирка Л. А. Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи / Л. А. Сибирка // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 4 (119). – К.: НДЕІ, 2011. – С. 245–249.
 4. Сибирка Л. А. Фінансова криза в контексті структурних перетворень економіки / Л. А. Сибирка // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 10 (123). – К.: НДЕІ, 2011.. – С. 72–76.
 5. Сибирка Л. А. Інституційні напрями трансформації стратегії розвитку українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності/ Л. А. Сибирка //
 6. Сибирка Л. А. Формування системи економічної безпеки українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності/ Л. А. Сибирка //
 7. Fochuk, A.Verstiak, L.Sybyrka. Policies and practices in student, academic and staff mobility at Chernivtsi National University
 8. Сибирка Л. А.  “Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності” / Л. А. Сибирка, А. М. Корівчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 7(3). – С. 82-85.
 9. Сибирка Л.А., Корівчак А.М. Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 7, ч. 3. – Ужгород – 2016, с. 82-85. – http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/22.pdf
 10. Сибирка Л.А Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання // Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Зрибнєва І.П. / Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наук. праць. – Випуск I-II (65-66), 2017. – С. 98 -105 – http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_10.pdf
 11. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 240 с. (16 д.а.)
 12. Управління персоналом підприємства: метод. вказівки до курсової роботи / Никифорак В.А., Сибирка Л.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.
 13. Sybyrka L. Harmonization of Ukrainian labour legislationaccordance with acquis communautaire of theeuropean union / L. Vodianka, I. Zrybnieva, V. Kyfyak, L. Sybyrka. // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – Volume 17, ISSUE 2(26). – P. 95-102.
 14. Управління персоналом підприємства: метод. вказівки до курсової роботи / Никифорак В.А., Сибирка Л.А. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.
 15. Сибирка Л.А. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, Л.А. Сибирка //Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – С. 98-105.
 16. Водянка Л., Сибирка Л. Особливості розвитку та управління інтелектуального бізнесу в Україні / Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 127-129.