kutarenko

Кутаренко Наталія Ярославівна

Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тематика наукових досліджень: Органічне сільське господарство, агропродовольча сфера, стандартизація і сертифікація агропродовольчої продукції, безпечність харчової продукції.

Дисципліни: Планування і контроль на підприємстві; стратегічне управління підприємством; потенціал і розвиток підприємства; економіка і підприємництво, менеджмент

Контактна інформація:
Робочий телефон: +38-0372-512-521;
e-mail: cheruniv@mail.ru, n.kutarenko@chnu.edu.ua

Монографії

 1. Кутаренко Н.Я. Органічне агровиробництво в контексті сталого розвитку / Н.Я. Кутаренко // Національні та регіональні складові функціонування підприємств : Монографія / За ред. Ю.М. Лопатинського. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 229-241 (0,72 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Кутаренко Н.Я. Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва / Н.Я. Кутаренко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. (Серія : Економічні науки). – 2014. – Вип. 27. – С. 391-397 (0,62 друк. арк.).
 2. Кутаренко Н.Я. Інституційний розподіл органічних операторів в Україні / Ю.М. Лопатинський, Н.Я. Кутаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 13. – С. 67-72 (0,65 друк. арк.). – Особистий внесок автора (0,45 друк. арк.) полягає у аналізі структурного розподілу органічних операторів за різними диференційними ознаками.
 3. Кутаренко Н.Я. Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / Н.Я. Кутаренко // Агросвіт. – 2013. – № 22. – С. 66-73 (0,84 друк. арк.).
 4. Кутаренко Н.Я. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції / Л.Д. Водянка, Н.Я. Кутаренко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 185-194 (0,7 друк. арк.). – Особистий внесок автора (0,22 друк. арк.) полягає у розгляді принципів та етапів впровадження системи НАССР та її ролі у спрощенні процедури сертифікації органічної продукції.
 5. Кутаренко Н.Я. Особливості сертифікації органічної продукції аграрними підприємствами / Н.Я. Кутаренко // Вісник Хмельницького національного університету. (Серія : Економічні науки). – 2012. – № 3. – Т. 1 (188). – С. 55-60 (0,52 друк. арк.).
 6. Кутаренко Н.Я. Державна підтримка у сфері органічного аграрного виробництва / Н.Я. Кутаренко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. (Серія : Економічні науки). – 2011. – № 3(51). – С. 30-36 (0,51 друк. арк.).
 7. Кутаренко Н.Я. Детермінанти сталого  розвитку в органічному сільському господарстві України / Н.Я. Кутаренко, С. І. Тодорюк // Агросвіт. – 2016. – № 8. – С. 34-39.

Статті у закордонних виданнях і виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз

 1. Кутаренко Н.Я. Канали збуту органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Товари і ринки. – 2014. – № 1(17). – С. 26-36 (0,6 друк. арк.).
 2. Kutarenko N. The potential consumers of the organic product on the Ukrainian market / N. Kutarenko // Intellectual Archive. – 2014. – Vol. 3, No. 4. – P. 107‑119 (0,47 друк. арк.).
 3. Kutarenko N. Trends in the market of organic products in Ukraine [Electronic resource] / N. Kutarenko // Ecoforum. – 2014. – Vol. 3, Issue 2(5). – P. 29-36. – Access mode : http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/62 (0,42 друк. арк.).
 4. Kutarenko N. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS ONE WAY OF GLOBAL CHALLENGES’ SOLUTIONS [Electronic resource] / N. Kutarenko, S. Todoriuk // Intellectual Archive. –  2016. Vol. 5, Issue 3. – P. 45-53.– Access mode:  http://www.intellectualarchive.com/?link=find#detail

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Кутаренко Н.Я. Роль суб’єктів малого підприємництва на вітчизняному ринку органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку : XXVI Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 11-12 жовтня 2013 р.) – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013. – С. 77-78 (0,11 друк. арк.).
 2. Кутаренко Н.Я. Альтернативні методи ведення землеробства / Н.Я. Кутаренко // Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 6-7 вересня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса : ЦЕДР, 2013. – С. 66-68 (0,13 друк. арк.).
 3. Кутаренко Н.Я. Організаційно-економічні аспекти органічного землеробства в Україні / Н.Я. Кутаренко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України : матеріали XXVIІІ міжнародної науко-практичної конференції (м. Львів, 2-3 серпня 2013 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2013. – С. 77-78 (0,12 друк. арк.).
 4. Кутаренко Н.Я. Міжнародна діяльність України : експорт та імпорт органічної продукції / Н.Я. Кутаренко // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : ХІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів : тези доповідей (м. Дніпропетровськ, 29 березня 2012р.) – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 59-60 (0,08 друк. арк.).
 5. Кутаренко Н.Я. Органічне сільське господарство в концепції сталого розвитку аграрного сектора / Н.Я. Кутаренко // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28- 31 березня 2012 р. / У 2 частинах. Ч. 1. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – С. 181-182 (0,08 друк. арк.).
 6. Кутаренко Н.Я. Участь України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку органічного виробництва / Н. Я. Кутаренко // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – C. 222-223 (0,08 друк. арк.).
 7. Кутаренко Н.Я. Світові тенденції розвитку органічного виробництва / Н.Я. Кутаренко // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.) : У 3т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. – С. 50‑52 (0,13 друк. арк.).
 8. Кутаренко Н.Я. Фінансове забезпечення розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Я. Кутаренко // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : міжнародна науково-практична конференція (м. Макіївка, 16-17 лютого 2011 р.) – Макіївка : Макіївський економ.-гуманітарний інст-т, 2011. – Т.2. – С. 74-75 (0,11 друк. арк.).