Звіт завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування д.е.н., проф. Галушки З.І. про роботу, , яку виконувала з 01.09.2011 року по даний час

Звіт завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування д.е.н., проф. Галушки З.І. про організаційну, педагогічну, наукову, методичну та громадсько-виховну роботу, яку виконувала з 1.09.2011 року по даний час.

І. Організаційна робота

 1. Організовувала та контролювала навчальну, наукову, методичну та виховну діяльність кафедри: заходи щодо атестації та акредитації спеціальностей кафедри, професійно-агітаційну роботу, добір кадрів, контроль за своєчасністю та якістю виконання рішень Вчених рад університету та факультету, своїх рішень, розпоряджень декана, розпоряджень та наказів ректора, розподіл навчального навантаження та функціональних обов’язків між працівниками кафедри, планування навчальної роботи викладачів та її виконання, щорічний науковий рейтинг викладачів та студентів.
 2. Організовувала підготовку акредитаційних та ліцензійних справ за спеціальностями (спеціалізаціями) кафедри за бакалаврським, магістерським та Phd рівнями освіти, робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, готувала рецензії та висновки з навчальних програм, які складені іншими кафедрами, та узгоджувала їх. Кафедрою ведеться підготовка фахівців за двома спеціальностями: 051Економіка та 073 Менеджмент.
 3. Виступаю гарантом магістерської програми з «Менеджменту» та Phd програми з «Економічної теорії».
 4. Виконувала обов’язки експерта з акредитації спеціальності «Менеджмент» у ВНЗ Львова, Вінниці, Кам’янець-Подільського.
 5. Організовувала стажування викладачів своєї кафедри та кафедр інших ВНЗ. 7 викладачів кафедри пройшли стажування та отримали відповідні сертифікати за кордоном (Словаччина, Румунія).
 6. Виступила співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій у містах Кошіце, Київ, Житомир, Чернівці.
 7. Організувала проведення двох круглих столів: «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону» (жовтень, 2014 р. с. Підзахаричі); «Економіка і врядування: проблеми соціалізації», 27-28 жовтня 2017 року (с. Мигово).
 8. Кафедра започаткувала проведення Буковинських стартів юних економістів, виступає організатором та активним учасником проведення шкільних та студентських олімпіад з економіки та менеджменту на загальноукраїнському рівні.
 9. Викладачі кафедри Галушка З.І., Губатюк І.В., Волощук О.А., Сторощук Б.Д. отримали міжнародні сертифікати тренерів учителів економіки та здійснюють перепідготовку вчителів з економіки.

ІІ. Навчальна робота

2.1. Забезпечувала виконання навчальних планів і програм, здійснювала постійний контроль за навчальним процесом, навчальними та виробничими практиками студентів. Організовувала заходи щодо вдосконалення навчального процесу з метою поліпшення якості підготовки фахівців. Здійснювала керівництво роботою кафедри відповідно до плану, відвідувала лекції та практичні заняття викладачів кафедри. Керувала асистентською практикою студентів.

2.2. Готувала та проводила засідання кафедри, контролювала роботу методологічного та методичного семінарів, методичних комісій.

2.3. Протягом звітного періоду кафедрою підготовлено ­­­­18 підручників та навчальних посібників. У тому числі: підручники та навчальні посібники:

 1. Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький. – 2-е вид., доп. та перероб. – Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011. –  240 с.
 2. Економічна теорія. Навчальний посібник / за ред. Галушки З.І. Чернівці . – ДрукАрт. – 2012. – 345 с.
 3. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М.). – Чернівці. – 3 томи. –2013-2014 рр. ­
 4. Терлецька Ю.О. Антикризове управління. – 2015 р.Економічна теорія. Практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. – Чернівці, 2016. – 90 с.
 5. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. – Чернівці: Місто. – 2016. – 409 с.
 6. Грунтковський В.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність. – 2017 р.
 7. Лусте О.О. Стратегічне управління. Практикум. ­- 2017 р.  та інші.

Навчальне навантаження усі викладачі кафедри виконували повністю відповідно до індивідуального плану.

ІІІ. Наукова робота

3.1. Здійснювала загальне керівництво проведенням комплексних наукових досліджень за двома держбюджетними темами кафедри: «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0111U001287) та «Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки» (номер державної реєстрації 0116U001672). За результатами роботи опубліковано: 22 монографії, щорічно понад 30 статей у фахових виданнях, 8-10 статей у закордонних виданнях.

У міжнародних рейтингових виданнях опублікували або подали до публікації статті 5 викладачів.

3.2.   При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Економічна теорія». 5 викладачів кафедри є членами Спеціалізованої вченої ради К 76.051.12.  На кафедрі працюють 2 д.е.н., до захисту допущена докторська робота Поченчук Г.М.  Усі викладачі кафедри мають наукові ступені.

3.3. Викладачі кафедри входять до складу редакційної колегії Наукового вісника Чернівецького університету «Економіка».

3.4. Здійснювала наукове консультування докторської дисертації Антохова А.А. та наукове керівництво написанням кандидатських дисертацій Лусте О.О., Грунтковського В.Ю., Заволічної Т.Р., Дутчак А.В., Катаранчук Г.Г., Нафус І.І.

3.5. Виступила опонентом низки кандидатських і докторських дисертацій.

3.6. Список моїх публікацій за звітний період з 2011 року нараховує 83 позиції:

 • 7 колективних монографій (1 з них – за моєю редакцією);
 • 3 монографії у співавторстві із 3 аспірантками кафедри;
 • 34 статті у фахових виданнях;
 • 5 у закордонних фахових виданнях;
 • 20 тез виступів на науково-практичних конференціях.

3.7. Викладачі кафедри Заволічна Т.Р., Волощук О.А., Лусте О.О., Сторощук Б.Д. у складі громадських організацій виконують роботу за кошти, отримані за грантами.

ІV. Виховна робота

4.1. Проводила заходи щодо організації виховної роботи серед студентів і працівників, координувала роботу кураторів академічних груп; організувала проведення Днів відкритих дверей кафедри, Дня Аналітика і менеджера.

4.2. Організовувала заходи по зміцненню трудової дисципліни.

4.3. Здійснювала організаційну роботу з агітації абітурієнтів щодо вступу на економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

V. Міжнародне співробітництво

5.1. Організувала міжнародне стажування восьми викладачів кафедри та економічного факультету у м. Кошіце (Словаччина);

5.2. Взяла безпосередню участь в організації двох міжнародних науково-практичних конференцій та отримала відповідні сертифікати:

 • «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ ст.» 21-22 квітня 2017, м. Київ;
 • «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017.

VI. Список публікацій

Зі списком публікацій можна ознайомитись, перейшовши за посиланням: список публікацій Галушки З.І. за 2011-2018 рр.

 

Завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
д.е.н., професор

Галушка З.І.