Практикум з менеджменту: навч. посіб. Чернівці. 2021. 144 с.

Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О.

Практикум з менеджменту містить  тестові та ситуаційні завдання для проведення практичних занять згідно з програмою дисципліни «Менеджмент» (галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки»), термінологічний словник, список літературних джерел, рекомендованих  для вивчення.

Призначено для студентів денної та дистанційної форм навчання, а також викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2020. 232 с.

Галушка З.І., Поченчук Г.М.

Підручник ґрунтується на аналізі сучасних наукових підходів до вивчення економічних процесів і явищ. Велику увагу приділено визначенню економічних категорій, законів, форм і методів регулювання сучасної економіки.

Підручник передбачає вивчення економіки за двома модулями: “Основи економічної теорії та мікроекономіка”, “Макро- та мега- економіка”, що забезпечує послідовне освоєння студентами програми курсу – вивчення загальних основ функціонування економіки, механізму функціонування ринку, макроекономічних закономірностей та показників розвитку національної економіки, особливостей світового господарства. До кожної теми авторами запропоновано низку практичних завдань – від визначення змісту основних економічних категорій до обґрунтування головних закономірностей та тенденцій розвитку економічних процесів в Україні і світі.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. 3-є вид., без змін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2020. 248 с.

Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О.

Посібник побудовано на основі аналізу сучасних наукових підходів до змісту та інструментів антикризового менеджменту. Розглянуто теоретичні основи та методологічний інструментарій антикризового менеджменту в умовах рин­кової трансформації економіки. Посібник  складається з трьох модулів, які передбачають послідовне освоєння програми курсу за допомогою теоретичного матеріалу, логічних схем, графіків, таблиць, ситуаційно-аналітичних вправ, рольового тренінгу.

Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  

Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. 190 с.

Галушка З.І. Катаранчук Г.Г.

Монографія презентує результати систематизації теоретико-методологічних засад і практичних моделей поведінки домашніх господарств як суб’єктів ринкових відносин у сучасній економіці України.

Узагальнено методологічні підходи щодо дослідження домашніх господарств як суб’єктів ринкових відносин та теоретичні основи обґрунтування їх економічної поведінки. Запропоновано новий методологічний підхід до трактування сутності домогосподарства як відкритої системи. Виявлено мотиви і стимули поведінки домогосподарств на різних ринках у залежності від того, у якій ролі вони виступають. Визначено механізми, умови та засоби впливу на поведінку домогосподарств з метою забезпечення спрямованості їх діяльності на підвищення ефективності використання ресурсів, зростання добробуту, сприяння сталому розвитку економіки і суспільства

Монографія розрахована на широкий загал читачів, а також науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів освіти економічного та управлінського напрямів підготовки.

Управління проектами = Project Management : навч. посібник / З.І. Галушка, О.А. Волощук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 120 с.

Галушка З.І.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Управління проектами». У ньому систематизовано знання в предметній сфері управління проектами, наведено принципи, методи й інструменти проектування, запропоновано сучасні підходи до розробки проектів.

Матеріал посібника спрямований на підготовку магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування», які є творчими, нестандартно мислячими особистостями, прагнуть бути професіоналами своєї справи, володіють знанням англійської мови.

Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / З. С. Варналій, Р. Р. Білик. – Чернівці : Технодрук. 2018.-454 с.

Варналій З.С., Білик Р.Р.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні основи дослідження економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону, дана характеристика сучасним реаліям розвитку регіонів в контексті зміцнення їх економічної безпеки, здійснено комплексне оцінюванню економічної безпеки як передумови забезпечення конкурентоспроможності регіону, розкрито політику забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів України, визначено та обгрунтовано стратегічні пріоритети і механізми забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону у процесі децентралізації.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів та аспірантів, студентів, державних службовців, широке коло читачів, котрі цікавляться актуальними проблемами забезпечення економічної безпеки регіонів України та підвищення їх конкурентоспроможності в умовах глобальних перетворень та внутрішніх соціально-економічних та політичних викликів.

Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки : монографія / З.І. Галушка, О.О. Лусте. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 264 с.

Галушка З.І.

У монографії досліджують сутність, основні детермінанти формування та розвитку українського господарського менталітету як системи історично сформованих цінностей, мотивів та моделей економічної поведінки індивідуального та колективного суб’єктів, які здійснюють безпосередній вплив на загальний вектор розвитку процесів соціалізації економіки України. Визначаються можливості врахування специфіки національного господарського менталітету у процесі реалізації пріоритетних завдань соціальної та економічної політики в Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, наукових працівників, державних службовців та всіх, хто цікавиться питаннями національних особливостей процесів соціалізації економіки.

Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки : монографія / З.І. Галушка, О.О. Лусте. – Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 264 с.

Галушка З.І.

У монографії досліджують сутність, основні детермінанти формування та розвитку українського господарського менталітету як системи історично сформованих цінностей, мотивів та моделей економічної поведінки індивідуального та колективного суб’єктів, які здійснюють безпосередній вплив на загальний вектор розвитку процесів соціалізації економіки України. Визначаються можливості врахування специфіки національного господарського менталітету у процесі реалізації пріоритетних завдань соціальної та економічної політики в Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, наукових працівників, державних службовців та всіх, хто цікавиться питаннями національних особливостей процесів соціалізації економіки.

Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посібник / уклад. : В.Ю. Грунтковський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 140 с.

Видання розкриває основні етапи розвитку та становлення теорії корпоративної соціальної відповідальності. Розкривається зміст та структура взаємовідносин із заінтересованими сторонами, визначаються напрямки та етапи підготовки та розповсюдження нефінансових звітів.

Для викладачів, студентів і аспірантів економічного напрямку та всіх зацікавлених проблемами корпоративної соціальної відповідальності.

Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні: монографія / Т.Р. Заволічна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208 с.

Заволічна Т.Р.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні та прикладні засади створення ефективної системи адміністрування земельних відносин в умовах переходу аграрного сектору економіки України до моделі соціально-орієнтованого ринку Визначаються зміст, методологія, закономірності та принципи адміністрування земельних відносин. Аналізується вітчизняна практика адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень. Вивчається роль інноваційних методів управління в рамках рефлексивного підходу та схем соціально відповідального публічно-приватного партнерства у системі земельного адміністрування.

Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, наукових працівників, державних службовців і всіх, хто цікавиться проблемами адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні.

Стратегічне управління. Практикум. – Чернівці: «Місто» 2016. – 204 с.

Лусте О.О.

У посібнику викладено основні питання, що розкривають сутність стратегічного управління як філософії управлінської діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу приділено місцю та ролі стратегічного управління в за­гальному менеджменті організацій, особливостям формування та реалізації різних видів стратегій підприємства. Посібник містить методичні поради щодо організації роботи з аналізу кейсів, ситуаційні вправи з досвіду стратегічного управління провідних світових компаній

Для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менедж­мент» і 6.030501 «Економічна теорія».

Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Ехономічна теорія» / за ред. д.е.н., проф. 3.1. Галушки. [Укладачі: д.е.н., проф. Галушка З.І., к.е.н., доц. Антохов А.А., к.е.н. Заволічка Т.Р., к.е.н., доц. Сторощук Б.Д., к.е.н., доц. Соболев В.О., к.е.н. Лусте О.О., к.е.н., Кузьмук І.Я., к.е.н., доц. Поченчук Г.М.].

Методичний посібник розроблено відповідно до навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія». Він являє собою комплекс методичних матеріалів до вивчення нормативних дисциплін спеціальності «Економічна теорія», складений для кожного навчального курсу з розрізі навчальних програм і завдань для самостійної роботи та перевірки знань по кожній темі. Посібник орієнтований на формування фахових компетенцій з економічної науки.

Методичний посібник рекомендується для студентів-бакалаврів, які навчаються за спеціальністю «Економічна теорія».

Менеджмент і адміністрування: Підручник для бакалаврів. – Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М. – Чернівці, 2013. – 400 с.

Перший том трьохтомного видання підручника «Менеджмент і адміністрування», охоплює цикл нормативних дисциплін підготовки фахівців з менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Мета підручника – формування у майбутніх фахівців комплексної системи знань та вмінь, що забезпечать високу ефективність їхньої професійної діяльності.

Підручник орієнтований на студентів, викладачів, працівників підприємств різних форм власності та всіх бажаючих оволодіти концептуальними знаннями в сфері менеджменту.

Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник / 3. І. Га¬лушка, І. Ф. Комарницький. – 2-е вид., доп. та перероб. – Чернівці. «Чернівецький національний університет», 2011. – 240 с.

Галушка З.І. Комарницький І. Ф.

Посібник побудований на аналізі сучасних наукових підходів до суті та інструментів стратегічного менеджменту. Він складається з трьох модулів, які передбачають послідовне освоєння студентами програми курсу за допомогою теоретичного матеріалу, логічних схем, графіків, таблиць, ситуаційних та тестових завдань.

Для студентів напряму підготовки 0306 – «Менеджмент організацій і адміністрування».

Міжнародний менеджмент : навч. посібник / Р.С. Білик, Р.Р. Білик. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 320 с.

Білик Р.С., Білик Р.Р.

У навчальному посібнику подано загальні принципи побудови процесу управління і особливостей аналізу зовнішнього середовища міжнародного бізнесу. Викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окре­мого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи, аналізуються особливості ефективного управління в умовах поглиблення глобалізації світової економіки.

Навчальний посібник буде корисним для студентів у площині оволодіння новими знаннями, сприятиме їх якісній досконалості. Засвоєння студентами матеріалу, представленого у даному виданні, дасть змогу підготувати їх як висококваліфікованих сучасних фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.

Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків – Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.

У матеріалах конференції зібрані результати дослідження трансформації системи міжнародних, національних та локальних ринків. Автори розглядають питання цифрової трансформації ринків, маркетингові інновації як драйвери розвитку міжнародних, національних та локальних ринків товарів і послуг, фінансове забезпечення трансформаційних змін економіки, економіко-математичне моделювання процесів трансформації економіки, проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах трансформації ринків, посилення просторово-структурної конкурентоспроможності економіки України, маркетинг та брендинг територій, регіональне підприємництво, застосування кейс-методу в підготовці фахівців для туристичного, ресторанного та готельного бізнесу, сучасні проблеми ринку освітніх послуг, управлінські та соціальні аспект розвитку національної економіки в умовах ринкової трансформації успішні практики розвитку громад та адміністрування процесів децентралізації.

Для науковців, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів та усіх, хто здійснює економічні дослідження та цікавиться проблемами розвитку територій.

Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т 2018. – 188 с.

У матеріалах конференції представлені результати дослідження змісту наукових здобутків Йозефа Алоїза Шумпетера. Розглядаються особливості формування та еволюційний характер теоретичної спадщини вченого, механізми модернізації соціально-економічних систем, проводиться аналіз ринкових трансформацій, чинників зміцнення економічної безпеки країни, тенденцій формування нових параметрів міжнародних економічних відносин, регіональної економіки та галузевих ринків.

Автори, переважно з провідних науково-дослідних та навчальних закладів України, Норвегії, Австрії, висловлюють власну думку щодо розв’язання актуальних проблем.

Для науковців, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів – усіх, хто займається економічними дослідженнями.