Історія кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування має тривалу історію свого розвитку. Коли у 1875 році розпочав роботу Чернівецький імператорський і королівський імені Франца Йосифа університет, на державознавчому відділі юридичного факультету було створено кафедру політичної економії, яку очолив проф. Ф.Кляйнвехтер. Викладачі кафедри читали курси народного господарства, національної економіки й статистики, науки про фінанси, політичної економії та ін. Пізніше на кафедрі працювали всесвітньо відомі професори Є.Ерліх та Й. Шумпетер. У 1940 році у структурі Чернівецького державного університету була створена кафедра політекономії. Наприкінці 1960-х років тут читав курс «Історія економічних вчень» майбутній перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук.

У 1977 році Постановою Міністерства вищої і середньої освіти України кафедру політекономії ЧДУ було призначено опорною кафедрою серед споріднених кафедр вузів Західного регіону України (Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей).

З отриманням незалежності Україною відбуваються глибокі реформи всіх сфер і галузей суспільного життя, в тому числі й освітньої. Розпочинається глибоке реформування системи викладання та структури курсу політичної економії. З 1996 року на кафедрі відкривається спеціальність «Менеджмент організацій», з 2012 року – спеціальність «Економічна теорія», а з 2016 року – «Аналітична економіка».

Сьогодні кафедра є важливою інституцією у складі економічного факультету та університету. Її очолює доктор економічних наук, проф. Галушка З.І. Колектив кафедри налічує 19 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких – два доктори економічних наук, професори; 17 кандидатів економічних наук, з них – 11 доцентів. Над докторськими дисертаціями працюють доценти Антохов А.А. та Поченчук Г.М.

Для підтримання у довгостроковій перспективі високого кваліфікаційного рівня працівників при кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, а з 2013 року – вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування забезпечує підготовку фахівців: освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – 1 рівень вищої освіти – за напрямами підготовки «Менеджмент» та «Економічна теорія»; освітньо-кваліфікаційного рівня магістр – другий рівень вищої освіти – за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Аналітична економіка».

Кафедрою приділяється значна увага впровадженню наукового доробку у навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. Своє втілення результати цієї роботи знайшли у підготовці та публікації низки колективних та індивідуальних монографій, підручників та навчальних посібників.

Місія кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування ЧНУ імені Ю. Федьковича полягає у формуванні висококваліфікованих фахівців, здатних приймати науково обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації, забезпечувати її стійкий довготривалий розвиток у конкурентному середовищі. Її реалізація ґрунтується на праці висококваліфікованого викладацького персоналу; впровадженні сучасних методів навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки; встановленні партнерських відносин із провідними підприємствами Західного регіону України та із зарубіжними ВНЗ-партнерами; постійному оновленні та адаптації структури вибіркових навчальних курсів до змінних вимог господарювання; участі колективу у розробці наукових, прикладних та консультаційних проектів для бізнес-структур.