Методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»)


Mетодичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи із спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Методичні рекомендації до проходження виробничої (переддипломної ) практики студентами VI курсу спеціальності 073 менеджмент


Методичні матеріали для підготовки до складання Єдиного фахового вступного випробування для вступу до магістратури зі спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Основні вимоги до написання магістерської роботи з менеджменту


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ З «ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ» для вступників на освітній рівень «бакалавр» (скорочений термін навчання)


ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент за освітньою програмою „Менеджмент організацій і адміністрування” для  вступників  на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”


Практика

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Договори про проведення практики


Наскрізна програма практики


Виробнича практика