За понад 40 років свого функціонування економічний факультет ЧНУ імені Ю.Федьковича підготував 10 тисяч фахівців та увійшов в 20-ку Консолідованого рейтингу ВУЗів України. В умовах трансформаційної економіки особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі менеджменту, оскільки саме людський капітал став важливою складовою конкурентоспроможності та ефективності сучасних підприємств та економічних систем загалом. Менеджери – це професіонали, які творять успіх фірми, корпорації, регіону, країни і самі є успішними та харизматичними лідерами.

Спеціальність 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») готує бакалаврів та магістрів стаціонарної та заочної форм навчання у галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Це фахівці-практики, які працюють керівниками обласних, міських та районних гілок влади, директорами виробничих та посередницьких підприємств, управлінцями в банках, менеджерами в міжнародних проектах та інших організаціях.

Навчальний процес підготовки фахівців з менеджменту забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. На кафедрі працюють 19 викладачів, з них – 2 доктори економічних наук та 17 кандидатів економічних наук. На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, в яких випускники, що вирішили пов’язати професійну діяльність з викладанням та наукою, можуть продовжити навчання та отримати науковий ступінь. Студенти протягом навчання мають можливість стажування у понад 60 європейських ВНЗ-партнерах.

Оволодіння спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин, що конкретизується в умінні вирішувати такі актуальні для ринкової економіки завдання:
• аналізувати конкурентне середовище фірми та розробляти оптимальні стратегії та плани його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку та стійких ринкових позицій;
• здійснювати ефективне формування та використання персоналу на основі прогнозування його структури, підбору та розміщення, а також професійно-кваліфікаційного зростання;
• створювати та реформувати управлінські структури в організаціях різних типів;
• розробляти та використовувати ефективні системи мотивації, які сприятимуть максимальній реалізації свого потенціалу всіма працівниками підприємства;
• бути хорошим психологом, який розуміє потреби й поведінку колективу і уміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру.

Методика освоєння фаху менеджера базується на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають вирішення типових управлінських завдань, розгляд ситуацій, проведення ділових ігор та рольового тренінгу. Навчальним планом передбачено також самостійну роботу студентів з індивідуальними та груповими консультаціями. Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у майбутніх спеціалістів апарату управління сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми; ухвалюючи управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів, а також забезпечувати конкурентоспроможність та успіх бізнесу за будь-яких ринкових умов.

Можливості працевлаштування випускників спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»:

  • керівниками виробничих, сільськогосподарських, торговельних, фінансових, страхових, туристичних підприємств, установ та організацій;
  • начальниками, завідувачами виробничих підрозділів, банківських філій, PR-компаній, готелів, підприємств оптової та роздрібної торгівлі;
  • менеджерами міжнародних проектів, керівниками науково-дослідних, інноваційних, транспортних агенцій, директорами малих та середніх підприємств, дочірніх міжнародних компаній;
  • інспекторами митної, податкової, кадрової служби, оцінювачами, аукціоністами, ліквідаторами, розпорядниками майна;
  • фінансовими аналітиками з планування, консультування, посередництва та економічної безпеки.

Наша адреса: 58000, м. Чернівці,
вул. Кафедральна, 2 (14 кор. ЧНУ, 1-ий поверх, ауд.9)

Контакти: Завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор Зоя Іванівна Галушка
Тел. (0372) 52-65-51, www.econom.chnu.edu.ua E-mail: ectheory@ukr.net