Обговорення сучасних компетенцій менеджера з магістрами 6-го курсу денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

Колектив кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування системно шукає інноваційні форми удосконалення процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент  галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ми повинні тримати високу планку кафедри, яка зарекомендувала себе як та, що гарантує високого ґатунку освітні послуги – наші випускники  є фахівцями, яких потребує ринок. Для цього ми системно оновлюємо освітні програми в аспекті актуальних питань реформи вищої освіти та рекомендацій наших зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів.

Відвертою, цікавою та корисною вийшла анельна дискусія з внутрішніми стейкголдерами кафедри: «Обговорення сучасних компетенцій менеджера зі студентами гр. 673 денної та заочної форми навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: магістер з менеджменту»). Формат онлайн (https://meet.google.com/yey-nmga-ruv?authuser=1&hs=122)  не завадив нашому діалогу.

Зауважимо, що 70% магістрів 6-го курсу вже працюють за спеціальністю, тому їх думка щодо менеджерських компетенцій, які вони отримали в ході навчання та вже адаптовують в реаліях бізнесу є важливою.

Завідувачка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, проф., д.е.н. Зоя ГАЛУШКА модерувала блок «Які компетенції та результати навчання є найважливішими». Тішить те, що магістри виділили актуальність розвитку таких загальних компетенцій як – здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу та фахових – здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми; здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість та здатність здійснювати стратегічний аналіз і давати оцінку ефективності реалізації бізнесових стратегій на різних рівнях функціонування економіки.

Доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, к.е.н. Володимир ЗАПУХЛЯК фокусував розмову на важливості такої компетенції сучасного менеджера як – здатності мотивувати людей, особливо в умовах викликів, зокрема – пандемії COVID-19.

 Доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, д.е.н. Андрій АНТОХОВ ініціював опитування думки наших магістрів щодо розвитку такої компетенції як здатності до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту. Приємно, що студенти як стаціонарної так і заочної форми навчання в тренді особистого професійного розвитку – відвідують  тренінги, вебінари провідних фахівців з менеджменту, мають сертифікати з курсів з іноземної мови, публічного врядування та інтелектуальної власності.

Доцентка кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. к.е.н. Тетяна ЗАВОЛІЧНА  сфокусувала дискусію на дотриманні принципів академічної доброчесності не лише при написанні дипломної роботи, а й в професійній площині. В час цифрової економіки навичка критичного сприйняття інформації, пошук першоджерел, вміння відрізняти фактів від суджень, розпізнавати маніпуляції в інформаційній лавині є запорукою  для прийняття ефективних управлінських рішень. Круто, що наші 6-ти курсники уже вміють та планують постійно розвивати здатність збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати, формувати стратегічний набір підприємства та розробляти стратегії подальшого розвитку.

В заключному колі панельної дискусії студенти узагальнили, що найбільшою цінністю навчання є – корпоративна культура та дух партнерства кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування. Ось, цитата нашого магістра, проєктного менеджера компанії в області кібербезпеки Datami.ua Владислава Герасиміва: «Особисто мені навчання дало не лише глибокі знання, які допомагають у моїй професійній діяльності, але й хороших друзів та товаришів на усе життя» (посилання на істаграм: https://www.instagram.com/tv/CVfqfygj3c2/?utm_medium=copy_link).

Галерея