Обговорення освітньої програми

В контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців з менеджменту є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу, компетентнісного.

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей. Розвиток компетентностей є метою освітніх програм, а тому здобувачі освіти мають бути ознайомлені з освітньою програмою й розуміти можливості формування власної освітньої траєкторії, а також брати участь в її розвитку та вдосконаленні.

2 листопада 2021 року для студентів 1 курсу ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в рамках дисципліни «Вступ у спеціальність» викладачами д.е.н. Біликом Р.Р., к.е.н. Кузьмуком І.Я., а також гарантом програми д.е.н. Поченчук Г.М. та кураторами к.е.н. Терлецькою Ю.О., к.е.н. Клевчіком Л.Л. було проведено семінар-дискусію на тему: «Освітня програма: компетенції, результати навчання та індивідуальна траєкторія підготовки здобувачів освіти». Поченчук Г.М. ознайомила студентів зі змістом освітньої програми в контексті її мети, компетентностей, результатів навчання та структури вивчення дисциплін; куратори Терлецька Ю.О. та Клевчік Л.Л. акцентували увагу студентів на механізмі обрання вибіркових компонент освітньої програми. Також в порядку обговорення викладачі дисципліни «Вступ у спеціальність» Білик Р.Р. та Кузьмук І.Я. ініціювали дискусію студентів щодо їхнього бачення й розуміння професійних компетентностей сучасного менеджера.

Галерея