oblik1

Перший набір студентів в університеті на спеціальність «Бухгалтерський облік» було здійснено у 1962 році у кількості 50 осіб. У 1971 році була відкрита кафедра конкретної економіки, на якій здійснювалась підготовка фахівців заочної та вечірньої форм навчання у тому числі за спеціальністю бухгалтерський облік промисловості і сільського господарства.

У 1975 році кафедру конкретної економіки поділено на дві – кафедру економіки й організації та управління виробництвом і кафедру обліку, контролю й аналізу виробництва, яка готувала фахівців за такими спеціальностями: «Бухгалтерський облік промисловості», «Бухгалтерський облік сільського господарства», «Фінанси і кредит».

Першим завідувачем нашої кафедри був кандидат економічних наук, доцент Є.П.Чучук. З 2000 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Т.М.Ковальчук.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищої освіти на трьох рівнях за такими програмами: освітня програма бакалавр в галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітня програма магістр в галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування» та освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) в галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування».

На сьогоднішній день на кафедрі обліку, аналізу і аудиту існує система залучення до освітянського процесу спеціалістів-практиків, серед яких – головні бухгалтери підприємств. Викладачі кафедри у навчально-методичній роботі ведуть постійний пошук нових, більш досконалих форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання. Кафедра співпрацює з провідними ВНЗ та науково-дослідними інститутами України, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки».

Випускники кафедри успішно працюють викладачами у вищих навчальних закладах, коледжах, на посадах головних бухгалтерів провідних підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, в аудиторських фірмах та на престижних державних посадах. Нерідко випускники кафедри працевлаштовуються на підприємствах, які підтримують навчальний процес.

Кафедра має чіткі перспективи росту. Її місією є забезпечення фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і компетенціями здобувачів вищої освіти у сфері обліку, аналізу, аудиту і оподаткування з метою їх ефективної практичної реалізації в умовах глобальних змін і викликів ХХІ століття. Стратегічна ціль розвитку кафедри – формування та розвиток бухгалтерської школи на основі збереження спадкоємності досягнень; запровадження інновацій в навчальний процес; підвищення якості результатів науково-дослідницької роботи; вдосконалення виховної роботи з метою посилення конкурентних позицій кафедри та її випускників; досягнення максимально можливої інтеграції із сучасним ринком праці реального сектору економіки в умовах цифрової глобалізації, і як результат, зміцнення позицій кафедри у вітчизняному і міжнародному науково-освітньому просторі.