На даний час колектив кафедри працює над науковою проблематикою удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання (2016-2020 рр.). Робота проводиться під керівництвом д.е.н., професора Ковальчук Т.М.

Окремі важливі результати наукової роботи:

1. Обґрунтовано нові методичні підходи до аналітичного забезпечення управлінських рішень у сфері управління ліквідністю, запропоновано методику прогнозування ліквідності підприємства, що враховує причинно-наслідкові зв’язки між її факторами.

2. Досліджено залежність фінансової стійкості та ділової активності, які відображають два найважливіші у фінансовому менеджменті критерії – ефективність і  ризик та обґрунтовано модель, яка поєднує статичні показники із динамічними, дає можливість визначити вплив на фінансову стійкість рівня ділової активності підприємства і може використовуватись як у ретроспективному, так і перспективному аналізі. Дана модель також дозволяє обґрунтовувати системи показників фінансового стану на основі найбільш раціонального їх підбору, що, з одного боку, дозволяє уникати дублювання показників (за економічним змістом), а, з іншого – охоплювати всі важливі характеристики досліджуваного об’єкта.

3. Розвинуто Концептуальні засади розбудови облікового сегмента стратегічного управління власністю, під якими розуміється система науково-обґрунтованих підходів, спрямованих на розробку ефективної моделі облікового забезпечення стратегічного управління власністю та впровадження системних порядків обліково-звітного супроводу капіталізації балансоутворюючих об’єктів власності сільськогосподарських підприємств. Сформульована місія, науково-теоретична платформа та напрями реалізації Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю, побудовано вартісно-орієнтовану модель облікового забезпечення стратегічного управління власністю.

4. На основі методу аналізу ієрархій розроблено методику  порівняльного аналізу фінансового стану підприємств, що перебувають на різних фазах життєвого циклу. Порівняльний аналіз фінансового стану на основі даної методики може проводитись в рамках стратегічного фінансового аналізу та аналізу інвестиційної привабливості підприємств. Кінцевою метою застосування даної методики є вирішення проблеми ранжирування сукупності підприємств, що перебувають на різних фазах життєвого циклу за рівнем інтегрального показника фінансового стану.

5. Розроблено методичний підхід до формування індикатора інвестиційної привабливості підприємств – інтегрального показника. Запропонований підхід ґрунтується на використанні показника рентабельності активів, як узагальнюючого при оцінці ефективності використання ресурсів підприємства. Даний підхід дозволяє спрогнозувати ефективність використання інвестиційних ресурсів, а також, визначити ранг кожного підприємства в сукупності альтернативних варіантів за рівнем його інвестиційної привабливості, у тому числі, за рівнем оподаткування. Практична реалізація даного методичного підходу здійснена на базі групи підприємств хлібопечення.

6. З метою вирішення проблем впровадження обліку відповідальності за формування результатів діяльності на підприємствах запропоновано організаційну модель формування центрів відповідальності, яка враховує галузеві особливості досліджуваних підприємств. Модель відображає взаємозв’язок між технологічними процесами, рівнями центрів відповідальності та результатами їх діяльності. Вона слугує підґрунтям для удосконалення методики управлінського обліку результатів основної діяльності підприємств, сутність якої полягає у поетапному визначенні проміжних результатів діяльності підрозділів.

7. Розроблено показник ефективності використання активів, що відображає особливості оборотності активів галузі хлібопечення в Україні і зручний для аналізу використання активів як прибуткових, так і збиткових підприємств. Розроблений методичний підхід до аналізу управління активами об’єднує  в систему традиційні показники і дає зрозумілий критерій для узагальнюючої оцінки ефективності використання активів в розрізі їх видів.

8. Побудовано модель обліку трансакційних витрат за сферами відповідальності, яка призначена для створення позитивних умов з метою мотивування працівників кожного підрозділу підприємства та, як наслідок, досягнення визначених цілей підприємства загалом. Розроблено відомості обліку трансакційних витрат, використання яких забезпечать отримання повної та деталізованої інформації про трансакційні витрати з метою їх аналізу та контролю. Для узагальнення інформації про трансакційні витрати запропоновано форму внутрішньої звітності Звіт про трансакційні витрати підприємства. Розроблено модель функціонально-вартісного аналізу оптимізації трансакційних витрат підприємства, яка забезпечить контроль за величиною таких витрат та здійснення деталізованого їх аналізу.

9. Побудовано економіко-математичну оптимізаційну модель ефективності природоохоронних заходів. Визначені за моделлю показники економічної, соціальної й екологічної ефективності природоохоронних витрат і рентабельності капітальних інвестицій формують основу для обґрунтування обсягів фінансування з держбюджету або позабюджетних фондів природоохоронного призначення.

Основні наукові результати відображені у таких працях:

 1. Kovalchuk, Tetyana & Verhun, Andriy. IMPROVEMENT OF THE METHOD OF ANALYSIS OF ASSET MANAGEMENT EFFICIENCY. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 5, No 5 (2019)
 2. T.M. Kovalchuk, A.I. Verhun, Аnalysis of the financial condition of enterprises by phases of their life cycle.// Scientific bulletin of Polissia. Scientific journal on Economics.-№ 2(14) Part 2.-Chernihiv, 2018.-p.31-38
 3. Ковальчук Т.М. Привабливість  інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу / Ковальчук Т.М., Вергун А.І.- Ефективна економіка, 2017.-№12
 4. Ковальчук Т. М., Вергун А. І. Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління. Ефективна економіка. 2018. № 12.
 5. Ковальчук Т.М. Вергун А.І., Людський капітал як фактор інноваційних змін в організації економічного аналізу. Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2019, №1 (266).
 6. Kovalchuk T. Khudyk O. The strategic of financial potential of the flour-and-cereals industry’s enterprises// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК».-2017.-№1(267)
 7. Ковальчук, Т.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Том 27. – № 4. – 2017 .
 8. Kovalchhuk T.Methodical Approach to Integral Evaluation of Investment Attractiveness of Enterprises // T. Kovalchuk, А. Verhun // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Volume 18, No 1(27), 2018. – pp. 113-119.
 9. Nykyforak, I. Duhanets, N. and Kobrusieva, Ye. (2018), “Organization of responsibility accounting of city electric transport enterprises` activity”, Eastern-European Journal of Enterprises Technologies, vol. 2/3(92)
 10. Никифорак І.І. Облік відповідальності за формування результатів діяльності підприємств міського електротранспорту / І.І. Никифорак // Ефективна економіка. – 2019. – № 3.
 11. Никифорак І.І. Аналіз ефективності надання транспортних послуг у системі управління підприємств міського електротранспорту// Інвестиції: практика та досвід.-2017.-№12
 12. Вергун А. І. Особливості моделювання в аналізі фінансового стану підприємств сфери послуг за фазами їх життєвого циклу. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. – 287 с. 
 13. Косташ Т. В. Інновації в освіті та їх роль у підготовці спеціалістів з обліку і оподаткування / Т.В. Косташ // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: матеріали наукових есе учасників стажування (Республіка Польща, Варшава, 2018). – Варшава-Львів, 2018. – 176 с.
 14. Косташ Т. В., Михалків А. А. Підходи до прийняття рішень щодо ціноутворення в системі управління витратами підприємств харчової переробної промисловості в умовах невизначеності. Ефективна економіка. 2019. № 12.
 15. Косташ Т.В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства / Т.В. Косташ // Молодий вчений. – 2018. –  №4 (56). –  Ч.1. – C.134-138.
 16. Мыхалкив А.А.Заключительный контроль – стадия завершения проверки “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (6 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor” = “Accounting and the accounting profession in the century of challenges” : consacrată Zilei Profesionale a Contabilului, Ediţia a 6-a, 5-6 Aprilie 2017, mun. Chişinău / com. şt.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. “Arva Color”). – 405 p.
 17. Михалків А.А., Гевчук А.В. Необхідність обліку та проблеми формуання його як науки.Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с.
 18. Михалків А.А., Петренко Н.І. Облікові принципи ,парадокси і парадигми, їх розуміння та сфера застосування. Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця – Житомир . ПП. «Рута»-2017.-370с. 5.Організаціяобліку трансакційних витрат : Теорія та методологія. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб.наук.пр.-Вип.786.- Чернівці,Чернівецький національний університет 2017.-102с.
 19. Бонарев В.В. Теоретико-методологічні засади класифікації трансакційних витрат в обліку для ефективного функціонування цегельних підприємств на ринку будівельної індустрії //Економіка і фінанси.-2017.-№3
 20. Бонарев В.В. Теоретико-методологічні аспекти управлінського обліку трансакційних витрат / В.В. Бонарев, М.М. Танасієва // Ефективна економіка. – 2019. – №12.
 21. Танасієва М.М., Бонарев В.В. Особливості методики обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві. Ефективна економіка.-2018.- №11
 22. Бонарев В.В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства//Інвестиції: практика та досвід.-2017.-№5
 23. Бонарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бонарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр.. – 2017. – Вип. 786. – С.91-98.
 24. Бонарев В.В. Місце обліку в інституційному середовищі для системи управління / В.В. Бонарев // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (31 травня – 1 червня 2018 року) . – С.15-17.
 25. Танасієва М. М. Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 3 (77). – С. 154–162.
 26. Танасієва М. М. Проблеми теоретико-методологічних засад обліку природоохоронних витрат з урахуванням впливу галузевих особливостей лісового господарства / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 1 (75). – С. 93–102.
 27. Танасієва М. М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 21–29.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Усі викладачі успішно захистили дисертації за даною спеціальністю.

До наукової роботи залучаються студенти кафедри, які беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. При кафедрі діє студентський науковий гурток.