Освітній процес характеризується постійною динамічністю, зміною набору організаційних підходів, методів навчання та процедур контролю задля більш ефективного досягнення цілей навчання, набуття здобувачами загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання. Передумовами таких змін виступають заходи та дії, пов’язані із введенням нових освітніх стандартів, розвитком інноваційних методів організації та управління освітнім процесом, практичною реалізацією дистанційної форми навчання, використанням різноманітних форм управління навчанням, кардинальними змінами у відповідній сфері практичної діяльності, диверсифікацією та розширенням варіативності освітніх програм, змінами їх цілей, завдань, змісту, вимогами, продиктованими активними учасниками освітнього процесу (здобувачами, роботодавцями, іншими стейкхолдерами), які покликані забезпечити відповідність алгоритмів навчання актуальним тенденціям суспільного розвитку тощо.

Професійний розвиток викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту є одним із базових елементів організації навчального процесу. Забезпечення стану його досягнення передбачає: удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту; набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної компетентностей; участь в професійних організаціях за спеціальністю, долучення до обговорення змін в напрямах її розвитку як об’єкта освітніх послуг та як практичної діяльності тощо. Основними заходами із професійного розвитку викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту є: навчання за програмами підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

За останні роки викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту проходили підвищення кваліфікації та стажування в наступних закладах вищої освіти, установах та організаціях: Schiller International University (Paris, France), Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (м. Варшава, Польща), Вища соціально-економічна школа (м. Пшеворськ, Польща), Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (Riga, Latvia), Universitatea «Ștefan cel Mare» (Suceava, România), Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща), Варшавський Університет Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (м. Варшава, Польща), ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універистет економіки і торгівлі», Головне управління державної казначейської служби України в Чернівецькій області тощо. Предметом наведених заходів із професійного розвитку викладачів кафедри стало вивчення досвіду країн Європейського Союзу із застосування сучасних методів та інноваційних технологій навчання за економічними спеціальностями, дослідження особливостей функціонування систем обліку і оподаткування в європейських країнах, вивчення міжнародної практики застосування інноваційних методів викладання у закладах вищої освіти, ознайомлення із науковими доробками та підходами до організації наукових досліджень тощо.

Окремим напрямом професійного розвитку викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту є участь у спеціалізованих онлайн-вебінарах та онлайн-курсах, які проводяться на різноманітних освітніх та професійних платформах, яка забезпечила отримання ними знань із формування культури та дотримання принципів академічної доброчесності, організації дистанційного навчання за допомогою систем управління навчанням, зокрема системи Moodle, а також навичок з актуальних питань розвитку практичної діяльності тощо.

У науковій сфері професійний розвиток викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту досягається шляхом їх систематичної участі в міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, при проведенні досліджень у рамках затвердженої кафедральної теми, в результаті чого здійснюється публікація наукових статей, монографій, навчальних посібників тощо. Важливим аспектом наукового зростання є реалізація комунікацій із зарубіжними навчальними закладами та науковими організаціями на предмет здійснення та спільної публікації результатів наукових досліджень, організації наукових заходів тощо. Викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту є членами професійних організацій та установ, зокрема Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, громадської організації «Чернівецький Прес-клуб реформ» тощо.