Танасієва Марина Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Облік і аналіз природоохоронної діяльності

Дисципліни: Внутрішньогосподарський контроль, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Місцеві податки, Теорія економічного аналізу, Аналіз господарської діяльності

Стажування, підвищення кваліфікації: Науково-педагогічне стажування для викладачів в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (29 жовтня – 29 листопада 2019 р.), м. Новий Сонч, Польща

Контактна інформація: m.tanasiyeva@chnu.edu.ua


Основні публікації

 1. Zamula, ; Tanasiieva, M.; Travin, V.; Nitsenko, V.; Balezentis, T.; Streimikiene, D. Assessment of the Profitability of Environmental Activities in Forestry. Sustainability2020, 12(7), 2998; https://doi.org/10.3390/su12072998. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2998
 2. Танасієва М. М., Замула І. В., Травін. В. В. Підходи до оптимізації ефективності природоохоронних заходів у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, І. В. Замула, В. В. Травін. – Економіка, управління та адміністрування. № 2. С. 56-62. http://ema.ztu.edu.ua/article/view/207999/208184
 3. Танасієва М. М., Замула І. В. Облікове забезпечення природоохоронної діяльності лісових господарств / М. М. Танасієва, І. В. Замула / Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, – С. 43-57.
 4. Танасієва М. М. Моделювання оцінки ефективності природоохоронної діяльності у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, І. В. Замула, В. В. Травін / : Статистико-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів: колективна монографія / За заг.ред. В.К. Савчука. Національний університет біоресурсів і природокористування України – К.: ФОП Ямчинський О., – С. 171–211. (292 с.).
 5. Танасієва М. М. Проблеми обліково-аналітичної системи підприємства в умовах сталого розвитку господарювання. / М. М. Танасієва // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків / transformation of system of international, national, and local markets : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 травня 2020 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 166-168. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 6. Блідна А. В. Особливості аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств / А. В. Блідна, М.М. Танасієва // Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 28 березня 2019 року. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – С. 107.https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/107-1.pdf
 7. Петращук Н. А. Перспективні напрямки гармонізації положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні / Н. А. Петращук, М. М. Танасієва // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки» 15-16 червня 2017 року. – Київ : МЦНД, 2017. – С. 63-65.
 8. Танасієва М. М. Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 105–114 (1,24 д. а.).
 9. Танасієва М. М. Проблеми нормативного регулювання обліку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2016. – № 2 (72). – С. 81–89 (0,99 д. а.).
 10. Танасієва М. М. Проблеми теоретико-методологічних засад обліку природоохоронних витрат з урахуванням впливу галузевих особливостей лісового господарства / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 1 (75). – С. 93–
 11. Танасієва М. М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 21–29.
 12. Танасієва М. М. Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Облік і фінанси. – 2017. – № 3 (77). – С. 154–162.
 13. Танасієва М. М. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / М. М. Танасієва, В. В. Бонарев, А. А. Михалків. – Науковий вісник Чернівецького університету. – 2017. Випуск 786. Економіка – С. 91-98.
 14. Танасієва М. М. Особливості методики обліку поточних природоохоронних витрат у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, В. В. Бонарев // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. – http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/96.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.94
 15. Танасієва М.М. Теоретико-методологічні аспекти управлінського обліку трансакційних витрат / В. В. Бонарев, М. М. Танасієва // Ефективна економіка. – 2019. – №12. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7523 або http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/99.pdf
 16. Zamula, ; Tanasiieva, M.; Travin, V.; Nitsenko, V.; Balezentis, T.; Streimikiene, D. Assessment of the Profitability of Environmental Activities in Forestry. Sustainability2020, 12(7), 2998; https://doi.org/10.3390/su12072998. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2998
 17. Танасієва М. М., Замула І. В., Травін. В. В. Підходи до оптимізації ефективності природоохоронних заходів у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, І. В. Замула, В. В. Травін. – Економіка, управління та адміністрування. № 2.
 18. Танасієва М. М., Замула І. В. Облікове забезпечення природоохоронної діяльності лісових господарств / М. М. Танасієва, І. В. Замула / Науково-практичні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, – С. 43-57.
 19. Танасієва М. М., Замула І. В., Травін. В. В. Моделювання оцінки ефективності природоохоронної діяльності у лісовому господарстві / М. М. Танасієва, І. В. Замула, В. В. Травін / : колективна монографія. – Київ: національний університет біоресурсів і природокористування України,
 20. Танасієва М. М. Проблеми обліку лісових ресурсів / М. М. Танасієва // Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 127-129.
 21. Танасієва М. М. Раціональне використання лісових ресурсів: обліковий аспект / М. М. Танасієва // Тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», (Житомир, 8 листоп. 2018 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2018. – С. 53-54. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/53.pdf
 22. Танасієва М. М. Підприємницький ризик у системі бухгалтерського обліку / М. М. Танасієва //Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА). (м. Ірпінь, 29 березня 2019 року) / Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2019. – С. 83-85.
 23. Танасієва М. М. Екологічний облік як інструмент досягнення сталого розвитку підприємств / М. М. Танасієва // Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» 28 березня 2019 року. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – С. 106. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/106-1.pdf
 24. Танасієва М. М. Еколого-економічні ризики в системі економічного аналізу / М. М. Танасієва // Тези IV Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність» 26-30 листопада 2019 року. – Новий Сонч, Польща, 2019. – с.33-35.
 25. Танасієва М. М. Проблеми обліково-аналітичної системи підприємства в умовах сталого розвитку господарювання. / М. М. Танасієва // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків / transformation of system of international, national, and local markets : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 травня 2020 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 166-168. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv