Никифорак Ірина Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічний наук

Освіта: ЧНУ ім.. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теоретико-методологічні засади аудиту

Дисципліни: Облікова політика, Бухгалтерський облік, Організація і методика аудиту, Стратегічний управлінський облік

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародна програма наукового стажування “Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання” Міжнародний університет Шиллера, Франція, м.Париж (18-28  квітня 2017 рік)

Контактна інформація: i.nykyforak@chnu.edu.ua


Публікації за 2020 рік

  1. Никифорак І.І. Незалежний аудит в Україні: проблеми розвитку / І.І.Никифорак, А.С.Шупер // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. – С.129-131.
  2. Никифорак І.І. Облікова політика: вплив на прийняття рішень / І.І. Никифорак // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National and Local Markets: Мат. міжн. наук.-практ. Конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія)). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 127-129.
  3. Ковальчук Т.М., Никифорак І.І. Облік і аудит: навч. посібник; за ред. Т.М.Ковальчук. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2014. 504 с.
  4. Никифорак І.І. Аналіз ефективності надання транспортних послуг в системі управління підприємств міського електротранспорту. Інвестиції: практика і досвід. №12. С. 55-61. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5568&i=9
  5. Nykyforak , Duhanets N., Kobrusieva Ye. Organization of responsibility accounting of city electric transport enterprises` activity. Eastern-European Journal of Enterprises Technologies. 2018. Vol. 2/3(92). P. 31-36. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/126178/125457
  6. Никифорак І.І. Облік відповідальності за формування результатів діяльності підприємств міського електротранспорту. Ефективна економіка. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6946
  7. Никифорак І.І. Аудит формування прибутку та його використання. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 11 травня 2019 р. Ч. 4. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С.30-32. URL: http://www.economics.in.ua/2019/05/4.html
  8. Никифорак І.І., Проскурняк Х.Я. Методика аудиту дотримання облікової політики. Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 27 грудня 2019 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С.181-183. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37116/1/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf
  9. Никифорак І.І. Облікова політика: вплив на прийняття рішень. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 7-9 травня 2020 р. – Чернівці, 2020.