Михалків Алла Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:  ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Тематика наукових досліджень: Теорія, методологія, організація  внутрішнього контролю

Дисципліни: “Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами”, “Облік і оподаткування видів економічної діяльності”, ” Облік у банках”, “Облік і оподаткування в зарубіжних країнах”

Стажування, підвищення кваліфікації: Міжнародне наукове стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (Україна – Польща), на базі Варшавського Університету Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD, м. Варшава, 2018 рік

Контактна інформація: a.myhalkiv@chnu.edu.ua


Основні публікації:

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1.Mykhailo Prodanchuk, Julia Bezdushna, Alla Mуkhalkiv, Natalya Shevchuk, Olena Popova. Development of integrated reporting in ensuring a balanced system of management system indicators. Financial and credit activity: problems of theory and practiceVolume6 (47), 2022
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3928/3708

2.Zamula I., Prodanchuk M., Kovalchuk T., Myhalkiv A. Engineering of business processes in accounting support of cash management. Agricultural and Resource Economics: c E-JournalInternational Scienti. Volume 6 No 3 2020. р.135-148 https://are-journal.com

3.І.Zamula, M. Prodanchuk, T.Kovalchuk, O.Kolesnikova, A. Myhalkiv. Indicators of ecological condition of natural resources in integrated reporting of the enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020,( 6) :180-186https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/180

Інші наукометричні, фахові публікації:

1. Михалків А. А. Сутність та місце облікової інформації в управлінні підприємством. International scientific journal.GRAIL OF SCIENCE. 2022. № 16.С.56-63 URL:
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/17.06.2022/756

2.Михалків А. А., Косташ Т. В. Облік власного капіталу за МСФЗ. Scientific Collection «InterConf+». 2022. № 23(117). С. 43-54. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3477068
3.Михалків А.А., Садрітдінов О.В. Особливості обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Science of post-industrial society: globalization and transformation processes» 2022. №22. С.38-45 URL:
https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/25.11.2022/10
4. Михалків А.А., Кермач В.М. Концептуальна модель обліково-аналітичного забезпечення для обґрунтування стратегії розвитку основних засобів на підприємстві. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: « Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research ».2021. №10. С.67-73
URL :https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/19.11.2021/649
5.Михалків А. А., Озорович С. В. Особливості програм пенсійного забезпечення згідно МСБО і ПСБО. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8954

6.Михалків А. А., Косташ Т. В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 61–65. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/13.pdf

7.Myhalkiv A., Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2020. №4. Т.2. С. 9-14 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15888326736126.pdf

8.Косташ Т. В. Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». 2020. №5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974

9. Косташ Т. В., Михалків А. А. Підходи до прийняття рішень щодо ціноутворення в системі управління витратами підприємств харчової переробної промисловості в умовах невизначеності. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7531

Монографії:

1.Косташ Т. В. Михалків А. А. Дебіторська заборгованість покупців та замовників як об’єкт обліку та контролю у системі антикризового управління підприємством. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. Р. 67-90. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1. URL: https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-in-economics-and-management/

2.Михалків А. А., Косташ Т. В. Застосування принципів МСФЗ як методологічна основа для формування звітності в системі управління підприємством. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. Р. 91-111. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1. URL: https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-in-economics-and-management/

3. Косташ Т. В., Михалків А.А. Власний капітал підприємства: сутність, структуризація та напрями управління як об’єкта обліку / Т.В. Косташ, А.А.Михалків // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 616 р. Р. 27-49.
URL : https://isg-konf.com/uk/management-finance-economics-modern-problems-and-ways-of-their-solutions-ua/

4. Михалків А.А., Петренко Н.І. Облікові принципи, парадокси і парадигми, їх розуміння та сфера застосування/ А.А.Михалків, Н.І.Петренко // Бухгалтерський облік,аналіз і контроль: проблеми інтеграції і розвитку : колективна монографія/ під заг.ред.проф.Ф.Ф.Бутинця.- Житомир, 2017. С.32-48

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

1. Михалків А.А., Садрітдінов О.В. Особливості формування облікової політики операцій з товарами. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: за матеріалами I Міжнародної науково – практичної конференції « Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities ».(Відень, Австрія) 2021. № 2 -3.С.69-71
URL:https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021

2. Михалків А.А., Круліковська С. Особливості обліку депозитних операцій в банківських установах . ГРААЛЬ НАУКИ: I CISP Conference «GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES» . 2021 .№ 4. С. 71-74
URL:https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.010

3.Михалків А.А.,Фал О.В. Нормативно-правове регулювання якісних характеристик облікової інформації в Україні. Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform.2021. (Vol. 1). С.46-49
URL:https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.13

4. Михалків А.А., Круліковська С. В. Особливості обліку торгових знижок на торговельних підприємствах. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations:collection of scientific papers « SCIENTIA » with Proceedings of the International Scientific and Theoretical Conference. Amsterdam, The Netherlands : European Scientific Platform. 2021. (Vol. 1) С.27- 30
URL:https://doi.org/10.36074/scientia-09.04.2021

5. Михалків А.А., Палагнюк Я.В. Розвиток електронної комерції: обліковий аспект. Scientific Collection «InterConf», (48): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays». Washington, USA: EnDeavours Publisher 2021., p.146-150
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/4-5.04.2021/500

6.Михалків А.А., Палагнюк Я.В. Облік розрахунків за допомогою платіжних карток. Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» . Tokyo, Japan: Otsuki Press. 2021. С.121-125
URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/11-12.04.2021/506

7.Михалків А.А., Трухан М.І. Переваги застосування книжок МДП при здійсненні вантажних перевезень. Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della I Conferenza scientifica e pratica internazionale. BolognaVinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea. 2021.UDC 001(08). С.30-31
URL: https://doi.org/10.36074/logos-14.05.2021.v1 R 52

8. Михалків А.А.Облікова політика в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.С.122-124
9. Михалків А.А., Білич А.Ю. Програми виплат по закінченню трудової діяльності відповідно до МСБО 19 ” Виплати працівникам “. Vědecký pokrok na přelomu tysyacha lety:
Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko – praktická konference Volume 5 : Praha.2020 Publishing House «Education and Science» .Р.69-71
10. Михалків А.А., Кулик М.О.Досвід адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності в Німеччині. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Trends of modern science – 2020, May 30 – June 7, 2020 Economic science. : Sheffield. Science and education LTD. Р. 118-120
11. Михалків А.А., Фал О. В. Порівняльний аналіз амортизації основних засобів за міжнародними та національними стандартами. Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Coleção de trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com materiais da conferência científicoprática internacional (Vol. 1), 9 de outubro de 2020. Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia.Р.80-84 DOI 10.36074/09.10.2020.v1.23

Підручники та навчальні посібники:

1.Облік видів економічної діяльності: Практикум. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.144с.

2.Ковальчук Т.М., Михалків А.А. Історія бухгалтерського обліку: навч.посіб. Чернівці: Технодрук, 2019.-540 с.