Наукова робота кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Під керівництвом д.е.н., професора Галушки З.І. кафедра здійснює наукову роботу за напрямами, що охоплюють широкий спектр актуальних для науки і вітчизняної економіки проблем:


У рамках вищезгаданої проблематики в різні роки велась робота над такими дисертаціями, які згодом були успішно захищені 3 докторські дисертації: “Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку” (д.е.н., проф. Зайцев Ю.К.), “Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки” (д.е.н., проф. Нікіфоров П.О. ), “Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності” (Галушка З.І.). У 2017 році планується захист ще 2-х докторських дисертацій (Антохов А.А., Поченчук Г.М.). 14 викладачів кафедри за останні 10 років захистили кандидатські 12 викладачів: Запухляк В.М., Сторощук Б.Д., Кавценюк Н.А., Білик Р.Р., Терлецька Ю.О., Поченчук Г.М., Саєнко О.С., Антохов А.А, Кравець В.І., Грунтковський В.Ю., Лусте О.О., Заволічна Т.Р., Клевчік Л.Л., Дутчак А.В.

Протягом десяти років на кафедрі успішно функціонує постійно діюча аспірантура зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки” . З 1 грудня 2006 року відкрита докторантура у якій навчалися Галушка З.І., Губатюк І.В., Швець Н.Р., Антохов А.А.

Значна робота проводиться із залучення студентів до науково-дослідної роботи у різних формах. Про це свідчить щорічне проведення у ЧНУ республіканських наукових студентських конференцій та кількість публікацій у збірниках тез наукових студентських конференцій. Кожного року студенти беруть участь в університетських та Всеукраїнських олімпіадах.

З 2005 року навчально-методична робота кафедри ведеться за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. З усіх економіко-теоретичних та фахових дисциплін, які кафедра викладає студентам економічного та неекономічних факультетів, розроблено робочі програми, плани практичних (семінарських занять), методичні вказівки, тематика контрольних і курсових робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань. Фундаментальні та фахові дисципліни навчального плану забезпечено необхідною навчально-методичною та науковою літературою, підручниками та навчальними посібниками, розробленими викладачами кафедри, зокрема: «Економічна теорія» (для студентів економічних спеціальностей), «Міжнародний менеджмент», «Антикризове управління», «Економічна нобелелогія», «Економічна безпека», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент і адміністрування» (3-х томник для бакалаврів, спеціалісті і магістрів), «Економічна теорія. Практикум», «Економічна теорія для бакалаврів».

Інформаційне забезпечення на кафедрі економічної теорії, менеджменту і адміністрування відповідає державним вимогам, які висуваються до підготовки фахівців. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів спеціальності 8.030501 «Економічна теорія» є наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, бібліотека економічного факультету, методичний кабінет факультету, електронна бібліотека та власна Web-сторінка в мережі Internet. У фондах загально-університетської бібліотеки є в достатній кількості підручників та навчально-методичних посібників з економіко-теоретичних дисциплін. Бібліотека нараховує понад 250 фахових найменувань книг та підручників. Серед них значне місце посідають навчально-методичні розробки, навчальні посібники та підручники з економіко-теоретичних та менеджерських дисциплін.

Презентацію можна скачати за даним посиланням