Запухляк Володимир Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства», 1996 р.

Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування конкурентних стратегій фірми (на прикладі підприємств Івано-Франківської області)». Спеціальність  08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг. Дисертація захищена у 2001 р.

Тематика наукових досліджень: людський капітал і HR-менеджмент; детермінанти конкурентних переваг організації; конкурентоспроможність мікро- і макросистем; адаптивність організації; корпоративна культура

Дисципліни: Менеджмент, Управління персоналом, Комунікаційний менеджмент, Менеджмент організацій, Антикризове управління

Стажування: міжнародне науково-педагогічне онлайн стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності у закладах освіти: європейський досвід» (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie), 2023 р.

Контактна інформація:

– робочий телефон: (0372) 526551
– e-mail: v.zapukhlyak@chnu.edu.ua


Список публікацій:

І. Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Запухляк В.М.,  Буднікевич І.М. Організація та управління нововведеннями. Ситуаційні завдання. Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2005. 192с.
 2. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі: монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ф. Комарницького. Чернівці, 2006.  272 с.
 3. Економічна теорія: Підручник. Вид. 2-ге., перероб. і допов. / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2008.  431 с.
 4. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: Монографія / за заг. ред. доц. Запухляка В.М.   Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.  256 с.
 5. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. Галушки З.І. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.  350 с.
 6. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 2 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка.  Чернівці, 2013.  312 с.
 7. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 3 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка, Саєнка О.С.  Чернівці, 2014.  404 с.
 8. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія / за ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.  304 с.
 9. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 186-205.
 10. Менеджмент і адміністрування : підручник для магістрів / Колектив авторів: д.е.н., проф.Галушка З.І., д.е.н., доц. Антохов А.А., к.е.н., доц. Запухляк В.М та ін. Чернівці : ЧНУ. 2021. 437 с. URL:  https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3213
 11. Менеджмент: збірник тестових завдань. Укл.: Антохов А.А., Галушка З.І., Запухляк В.М., Поченчук Г.М. та ін. / За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т. 2021. 203 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3136
 12. Підприємництво та організація власного бізнесу: навч.посібник. За ред. Р.І. Грешка. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5081
 13. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів / Колектив авторів. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 684 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4882

ІІ. Статті у фахових і закордонних наукових виданнях

 1. Запухляк В.М. План і стратегія розвитку фірми: інвестиційний аспект. Науковий вісник Чернівецького державного університету. 1998. Вип. 26. Економіка.  С.133-138.
 2. Запухляк В.М. Оцінка інвестиційних рішень: стратегічний підхід в умовах реструктуризації. Науковий вісник Чернівецького державного університету. 1999. Вип. 44. Економіка. С.68-75.
 3. Запухляк В.М. Формування конкурентного середовища та інноваційні стратегії фірми в умовах перехідної економіки. Науковий вісник Чернівецького державного університету. 2000. Вип. 65. Економіка. С.99-103.
 4. Запухляк В.М. Теорія конкуренції та конкурентних переваг як основа процесу прийняття стратегічних рішень. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2002. Вип. 141-142. Економіка. С.3-8.
 5. Запухляк В.М. Інституційні та соціально-економічні аспекти трансформаційних процесів в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2004. Вип. 195-196. Економіка. С.3-9.
 6. Запухляк В.М., Комарницький І.Ф. Інституційні складові економічної безпеки на регіональному та загальнодержавному рівні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2005. Вип. 254. Економіка. С. 15-19.
 7. Запухляк В.М. Комунікаційні аспекти формування конкурентоспроможності фірми. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2007. Вип. 366. Економіка. С. 12-15.
 8. Запухляк В.М. Організаційна взаємодія в умовах трансформаційної економіки та її вплив на ефективність управління.  Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2008. Вип. 368-369. Економіка.  С. 38-42.
 9. Запухляк В.М. Qwerty-ефекти і динаміка організаційних змін. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2009. Вип. 494. Економіка.  С. 72-75.
 10. Запухляк В.М. Нємцева І.А. Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ. Вісник Чернівецького торговельно-економічно інституту. Економічні науки. 2010. Випуск ІІІ(39). С.196-204.  URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_31.pdf
 11. Запухляк В.М., Грунтковський В.Ю. Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2011. Вип.557-558. Економіка. С.96-99.
 12. Запухляк В.М., Грунтковський В.Ю. Запровадження принципів соціальної відповідальності у практику ведення бізнесу малими підприємствами. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. Вип. III (43). Економічні науки. С.169-173.  URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v3/NV-2011-V3_28.pdf
 13. Запухляк В.М., Грунтковський В.Ю. Механізм інституціоналізації соціальної відповідальності бізнесу. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. Вип. 650-652. Економіка. С.36-39. URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0650_0652.pdf
 14. Запухляк В.М., Заволічна Т.Р.Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. Вип. 669-671. Економіка. С. 45-47.  http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0669_0671.pdf
 15. Запухляк В.М. Кифяк В.І. Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки. Агросвіт. 2014. №21. С. 3-9.  URL:  http://www.agrosvit.info/index.php?op=1&z=1714&i=0
 16. Запухляк В.М., Мельник О.І. Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України. Агросвіт. 2017. №3. С. 40-44. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2339&i=5
 17. Запухляк В.М., Лусте О.О. Соціальний капітал як чинник організаційних змін та адаптивності системи управління персоналом. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. Issue 1 (Vol. 5). P. 169−175. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/23.pdf
 18. Запухляк В.М., Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Трансформація людського капіталу в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Економіка. 2021. Випуск 830. С.3-9. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2294
 19. Антохов А.А., Запухляк В.М., Клевчік Л.Л. Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Економіка та держава. 2021. №3. С. 34–39. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4880&i=5
 20. Запухляк В.М., Кифяк В.І. Інструменти HR-інжинірингу в управлінні організаціями. Ефективна економіка. 2021. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2021/88.pdf
 21. Halushka Z., Zapukhlyak V., Klevchik L., Luste O., Storoshchuk B. The influence of economic mentality on socio-economic development. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2022. No 1 (42). Рр. 283-292. (Web of Science). URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3670/3481

ІІІ. Матеріали конференцій

 1. Запухляк В.М. Стратегія інвестування в умовах становлення внутріфірмовго планування.  Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 3.  Чернівці: ЧДУ, 1997. С. 91-92.
 2. Запухляк В.М. Система планування як основний метод державного регулювання (в контексті теорії економічного розвитку Й.Шумпетера). Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ, 1998. С.337-342.
 3. Запухляк В.М. Стратегія інновацій як засіб досягнення конкурентних переваг.  Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2.  Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. С.118-124.
 4. Запухляк В.М. Стратегічні зміни – фактор конкурентоспроможності фірми в умовах глобальних та локальних перехідних процесів. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. Чернівці: ЧДУ, 2000. С.262-268.
 5. Volodymyr Zapukhlyak. Economic Restructuring: Experience in Ukraine and other Transitional Economies. Ukraine’s Nation Building: Opportunities for Collaboration. An International Colloquium. The University of Saskatchewan, 2003.
 6. Запухляк В.М. Роль кластер-концепції в управлінні регіональним розвитком // Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  Чернівці: Рута, 2004. С.373-375.
 7. Запухляк В.М. Вплив економічної експансії на рівень конкурентоспроможності трансформаційної економіки. Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції.  Чернівці: Рута, 2007.  С. 74-78.
 8. Запухляк В.М. CRM-система в контексті забезпечення конкурентоспроможності організації. Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 15-16 жовтня 2009 р.). Чернівці: ДрукАрт, 2009.  С. 149-151.
 9. Запухляк В.М. Грунтковський В.Ю. Роль бізнесу у виробництві суспільних благ. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (Чернівці, 27-28 жовтня 2017 р.).  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С.22-23.
 10.  Запухляк В.М. Інституційна інерція і конкурентоспроможність економіки. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали науково-практичної конференції (Чернівці, 9-10 листопада 2017 р.).  Чернівці: Чернівецький на. ун-т, 2017.  С. 26-29. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/maket_09-10_Nov_2017.pdf
 11. Запухляк В.М. Вплив людських ресурсів і комунікацій на фінансові результати діяльності організації. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матер. 5-ої міжнар. наук.-практ. конференції (Чернівці, 27 квітня 2023 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023.  С. 898-401. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7313
 12. Запухляк В.М., Михайлина Д.Г. Війна в Україні як фактор структурних зрушень на європейському ринку робочої сили. Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів. Країни Балтії − Україна: єдність, підтримка, перемога: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8 червня 2023 р.). Київ : КНЕУ, 2023. С. 129-132. URL: https://drive.google.com/file/d/1t1HQV-e0Vq6Pe_SnjAXZefBAoNrgN09t/view