Терлецька Наталія Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 1982 році закінчила географічний факультет,  у 1987 році – економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічне обґрунтування раціональної організації управлінської праці».

Тематика наукових досліджень: проблеми та перспективи розвитку систем менеджменту вітчизняних підприємств.

Дисципліни: «Менеджмент», «Теорія організації», Управління потенціалом підприємства».

Стажування, підвищення кваліфікації:  2021 р., кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Наукова-дослідна робота. Публікації у ліцензованих журналах, збірниках наукових праць, кафедральних монографіях, керівництво науковою роботою студентів спеціальності «Менеджмент»; рецензування наукових праць.

Студенту: години консультацій: вівторок: 13.00-15.00

Контактна інформація:


Основні публікації: 

Навчально-методичні посібники:

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки     до     проведення ділової гри  на тему: «Організація  та менеджмент нової справи» (для студентів економічних спеціальностей). Чернівці, 2004. 17 с.
 2. Запухляк В.М., Терлецька Н.М. Менеджмент: практичні    завдання    та виробничі   ситуації. Чернівці: Рута, 2004. 36 с.
 3. Терлецька Н.М.,Терлецька Ю.О. Економіка України: модульна програма.Чернівці: Рута, 2005. 32 с.
 4. Терлецька Н.М. Теорія управління: модульна програма. Чернівці: Рута, 2006. 36 с.
 5. Терлецька Н.М., Белінський П.І. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій». Чернівці: Рута, 2007. 32с.
 6. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з „Менеджменту” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”.  Чернівці: Рута, 2007. 36с.
 7. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Чемісова Н.А. Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами КМСОНП.  Чернівці: Рута, 2008.  28 с.
 8. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Менеджмент: модульна програма.  Чернівці: Рута, 2009. 56 с.
 9. Асистентська практика: методичні вказівки / В.О.Соболєв, Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька.  Чернівці: ЧНУ, 2012. 36 с.
 10. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М  Чернівці: ЧНУ, 2013.  С.8-117
 11. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Управління якістю. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах.  Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С.  Чернівці, 2014.  С.276-328.
 12. Дипломна робота з менеджменту: ОКР «Бакалавр»: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька.  Чернівці, 2015. 27 с.
 13. Виробнича практика з менеджменту: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька.  Чернівці, 2016. 25 с.
 14. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька.  Чернівці, 2017. 128 с.
 15. Курсова робота з менеджменту:  методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укладачі: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Никифорак  О.Я.; Чернівці, 2017. 32 с.
 16. Міждисциплінарна курсова робота з професійно орієнтованих дисциплін: методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укладачі: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Чернівці, 2020. 32 с.
 17. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Практикум з менеджменту: навч. посіб.  Чернівці: Технодрук, 2021. 144 с.

Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей:

 1. Терлецька Н.М., Єрмакова Н.В. Вплив іноземних інвестицій на стан регіональної економіки. Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону. Матеріали XІІ   міжн. наук.- практ. конф. Чернівці: Рута, 2001. С.215-220.
 2. Терлецька Н.М., Собко С.Т. Вибір управлінської стратегії підприємства в ринкових умовах. Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук, праць. Вип. 139. Економіка. Чернівці: ЧДУ, 2002. С.59-62.
 3. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Управлінське консультування як елемент інфраструктури сучасного менеджменту. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.ІІІ. Економічні науки.  Чернівці: АНТ Лтд, 2003. С.392-399.
 4. Терлецька Н.М. Система менеджменту  вітчизняних підприємств: проблеми та перспективи. Матеріали   Всеукр.    наук.-практичної    конференції, 15-16 квітня   2003   року.   Науковий   вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.1. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2003. С.352-355.
 5. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економічна  сутність  кризи  в  розвитку підприємства     та деякі     особливості антикризового   управління. Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм   реалізації: матеріали   XV   міжн. наук.–практ. конф. Чернівці: Рута, 2004.С.376-379.
 6. Терлецька Н.М. Сучасні концепції структурних перетворень економіки України. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.І. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2005.  С.101-110.
 7. Терлецька Н.М. Економічна безпека країни як провідна складова національної безпеки. Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону: матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 25-26 березня 2005 року.  Чернівці: Рута, 2005. С.532-536.
 8. Терлецька Н.М. Методологічні засади механізму ефективного управління підприємством в умовах кризових ситуацій. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка. Чернівці: Рута, 2006. С. 92-96.
 9. Терлецька Н.М., Неміш М.М. Венчурний капітал: проблеми та перспективи функціонування в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: АНТ Лтд, 2006.- Вип. ІІІ. Економічні науки. С. 66-71.
 10. Терлецька Н.М. Організаційно-економічні засади антикризового управління підприємством. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі: монограція. Чернівці: Рута, 2006. С.187-216.
 11. Терлецька Н.М., Іванюк О.М., Романов В.В. Критерії ефективності організаційних структур управління підприємствами в умовах ринкової  трансформації економіки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги–ХХІ, 2007. Вип. І. Економічні науки.   С.234-243.
 12. Терлецька Н.М. Методи визначення передкризових та кризових ситуацій на підприємстві. Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т 2.  Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.  С.201-204.
 13. Терлецька Н.М. Менеджмент стійкого розвитку підприємств регіону в контексті трансформаційних процесів. Генезис інституційної системи транзитивних економік: матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції. м.Чернівці, 7-8 травня 2008 р.  Чернівці: Рута, 2008. C.137-138.
 14. Терлецька Н.М., Рульова В.В. Необхідність вибору систем управління якістю продукції в умовах сучасної економіки України. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2008. Вип.І. Економічні науки. С.184-190.
 15. Терлецька Н.М., Гришин О.С., Костащук  Л.І. Професійна підготовка менеджерів як необхідна умова ефективності управлінської діяльності. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. Вип. ІІІ. Економічні науки.С.322-330.
 16. Терлецька Н.М., Михайлюк А.Д., Пащак І.Р. Вітчизняна система пенсійного забезпечення: сучасні реалії та проблеми реформування. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Чернівці:. Книги – ХХІ, 2009.  Вип. І. Економічні науки. С. 272-279.
 17. Терлецька Н.М., Лук’ян І.В., Шарабуряк Л.І. Нові форми організації систем менеджменту в умовах нестабільного зовнішнього середовища.  Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали ХІХ  міжнародної науково-практичної конференції., 15-16 жовтня 2009 р.  Чернівці: ДрукАрт, 2009. С.151-153.
 18. Терлецька Н.М., Шпанюк І.І. Пенсійна реформа в Україні: шляхи проведення та засоби удосконалення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010.  Вип. ІІ (38). Економічні науки.  С.301-307.
 19. Терлецька Н.М., Лук’ян О.В. Модель організації державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Вісник Чернівецького торговельно-еконо-мічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.  Вип. І (41). Економічні науки.  С.119-126
 20. Терлецька Н.М. Сучасні моделі поширення інновацій на макро- та мікрорівні. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції.  м.Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.  Чернівці: ЧНУ, 2011.  C. 62-64
 21. Терлецька Н.М. Формування ефективної системи антикризового менеджменту на вітчизняних підприємствах. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг. ред. доц. Запухляка В.М.] Чернівці : ЧНУ, 2011.  С.59-77.
 22. Терлецька Н.М., Іванюк В.В. Модель організації як елемент механізму координації її діяльності. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012.  Вип. І (45). Економічні науки.  С.262-268.
 23. Терлецька Н.М. Життєвий цикл розвитку підприємства в контексті еволюційного менеджменту. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. Вип. І (49). Економічні науки. С.209-214.
 24. Терлецька Н.М. Стратегічне планування життєвого циклу розвитку підприємства. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції.  м.Чернівці, 26-27 вересня 2013 р. Чернівці: ЧНУ, 2013.  C. 62-64
 25. Терлецька Н.М., Лошкарьова К.Д., Семотюк Я.Е.  Модель формування економічного потенціалу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014.  Вип. І (53). Економічні науки.  С.231-238.
 26. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Білецька О.В. Тенденції функціонування операційної системи підприємства як чинник забезпечення його конкурентних переваг. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали науково-практичного круглого столу. м.Чернівці, 17-18 жовтня 2014 р.  Чернівці: ЧНУ, 2014. С.56-57.
 27. Терлецька Н.М. Вплив життєвого циклу суб’єкта господарювання на його конкурентоспроможність. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія [за заг. ред. проф.Галушки З.І.] Чернівці : ЧНУ, 2015. С.75-89.
 28. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Колков І.І. Залежність конкурентних позицій підприємства від стадії життєвого циклу його операційної системи. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м.Чернівці, 20-22 травня 2016 р. Чернівці: ЧНУ, 2016. С.141-142.
 29. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Горобець-Надольська Ж.В. Інноваційний потенціал суб’єкта господарювання як результат його інноваційної політики. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. пр. Вип. 773-774. Черн.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича. Чернівці, 2016. С.64-67.
 30. Терлецька Н.М., Репчук М.М.  Діагностика конкурентоспроможності підприємства в умовах циклічного коливання економічної кон’юнктури. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції. м.Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.  Чернівці: ЧНУ, 2016. С.121-124.
 31. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Стратегічні перспективи модернізації системи пенсійного  фонду України. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 80-82.
 32. Terletska N., Bilokon K. Modern information technologies as a factor of efficiency integrated information-analytical system of pension provision. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка.  2017. № 786. С.54-58.
 33. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Чинники формування життєздатності суб’єкта господарювання в контексті теорії сталого розвитку. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернівці, 20 березня 2018 р.  Чернівці: ЧНУ, 2018. С.210-213.
 34. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О.  Криза як етап життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції. м. Чернівці, 3-4 жовтня 2018 р. Чернівці: ЧНУ, 2018. С.64-67.
 35. Терлецька Н.М., Ваганова О.В. Стратегія як інструмент ефективного управління діяльністю підприємства у сучасних умовах. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 19 жовтня 2018 р. Київ: НАУ, 2018.  С.104-106.
 36. Терлецька Н.М., Голинська Б.Я. Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства. Молодий вчений. Вип. № 2(54). 2018. С.754-757.  Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/174.pdf
 37. Терлецька Н.М., Ємець Ю.М. Забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання шляхом активізації його інноваційної діяльності. Інфраструктура ринку. Вип. 17/2018.  2018.  С.220-224. Режим доступу:http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/39.pdf
 38. Терлецька Н.М., Руснак Д.І. Впровадження нових стандартів надання послуг у контексті модернізації пенсійної системи України. Молодий вчений. Вип. № 1(65).  2019.  С.520-523. Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/119.pdf
 39. Терлецька Н.М., Балан А.А. Резерви підвищення інноваційної активності підприємств у контексті теорії модернізації. Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу: матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції.  м.Харків, 27 березня 2019 р.  Харків, 2019. – С.245-246.
 40. Терлецька Н.М. Адаптація організаційної структури управління до умов динамічного зовнішнього середовища. Регіональна економіка та управління. Вип. № 2(24). 2019.  С.122-125. Режим доступу:http://siee.zp.ua/images/journal/2019/2-2(24)2019.pdf
 41. Терлецька Н.М., Боднарюк Н.В., Карпюк К.Р. Конкурентні переваги суб’єкта господарювання як складова ефективного управління конкурентоспроможністю. Регіональна економіка та управління. Вип. № 1(27). 2020. С.97-101. Режим доступу:http://siee.zp.ua/images/journal/2020/1-2(27)2020.pdf
 42. Терлецька Н.М. Ефективність функціонування механізму управління розвитком пенсійної системи у Чернівецькій області. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія [за заг. ред. проф. Галушки З.І.] Чернівці: ЧНУ, 2020. С.375-389. (408 с.)
 43. Терлецька Н.М., Мажар М.І. Менеджмент ощадливого виробництва: проблеми та перспективи впровадження на українських підприємствах. Сучасні тенденції забезпечення ефективності економіки держави: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 12 вересня 2020 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. С.54-58.