Соболєв

Соболєв Валерій Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: закінчив економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1983 році. Спеціальність – 08.00.01 – Політична економія.

Тема кандидатської дисертації «Розвиток економічних основ соціальної структури соціалістичного суспільства» (захищена у 1989 році)

Тематика наукових досліджень: проблеми економічної історії, історії економічної думки; проблеми розвитку реклами; функціонування конкурентних ринків.

Дисципліни: «Економічна історія», «Історія економічних учень», «Рекламний менеджмент».

Стажування, підвищення кваліфікації :  2012 рік  Видавничий дім «БукРек»

Контактна інформація:
– робочий телефон: (0372 ) 52 65 51
– e-mail: v.sobolev@chnu.edu.ua

Години консультацій:

Вівторок: 13.00-14.30

Середа : 12.00-13.00

Основні публікації:

 1. Економіка культури як предмет економіко-теоретичного аналізу // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ // Вип. 1(33). – Економічні науки. – Чернівці. – 2009.
 2. До питання про категоріальну узгодженість інституціональних досліджень // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 15-16 жовтня 2009р. – Чернівці: ДрукАрт. – 2009. – С.22-24.
 3. Соболєв В.О.Економіка культури як предмет економіко-теоретичного аналізу // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ // Соболєва М.В.Вип. 1(33). – Економічні науки. – Чернівці. – 2009.
 4. Роль методології Шумпетера в еволюції теорій циклічної динаміки / Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці. – Чернівецький національний університет. – 2011. – С.15-18.
 5. Розвиток теорії криз: узагальнення Й. Шумпетера та сучасні підходи. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 579-580. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. – С.35-41.
 6. Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів / З.І. Галушка, В.О. Соболєв. – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Економічні науки. Випуск 4. – 2011. – С.26-28.
 7. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія. – Інституційні механізми розвитку сучасного українського бізнесу/ В.О. Соболєв. – С.31-44.
 8. Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв’язку економічних і соціальних процесів Вісник ЧНУ. Випуск 623-626. – 2012. – с. 143-149.
 9. Чинники формування іміджу сучасного міста. – Матеріали ХХІ міжн. Науково-практичної конф. 5-6 жовтня 2012 р. – Чернівці ЧНУ. – С.165-166.
 10. Розвиток теорії демократії Шумпетера в концепціях прийняття колективних рішень / Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Випуск 669-671. Економіка. – 2013. – с. 7-15.
 11. Теорія демократії Шумпетера та її прояви в сучасних концепціях прийняття колективних рішень / ІІ міжнародний Шумпетерівський форум «Наукова спадщина Й.А. Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» : мат. міжн. наук./практ. конф. 26-27 вересня 2013 р. – с.117-118.
 12. Економічна нобелелогія. Навчальний посібник з курсу «Історія економічних учень» / І.І. Мазур, З.І. Галушка, В.О. Соболєв. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 224 с. (10 д.а.) (особисто автору належить матеріал с. 144-224 (4 д.а.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/II-3018 від 13.04.2010 р.)
 13. Економічна теорія. Навчальний посібник / за ред. Галушки З.І. Чернівці. – ДрукАрт. – 2012. – Розділ 1 (пп.1,3). –  345 с.
 14. Асистентська практика: методичні вказівки / В.О. Соболєв, Н.М.Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці: ЧНУ. – 2012. – 36 с.
 15. Ділова репутація підприємства як чинник його конкурентоспроможності / З.І. Галушка, В.О. Соболєв// матеріали ХІV міжн. наук.практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки). – 26 березня 2014 року. КНУ ім. Т.Шевченка. – с. 64-66.
 16. Ділова репутація підприємства як чинник його конкурентоспроможності / З.І. Галушка, В.О. Соболєв// матеріали ХІV міжн. наук.практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки). – 26 березня 2014 року. КНУ ім. Т.Шевченка. – с. 64-66.
 17. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За ред. проф. Галушки 3.1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 304 с.
 18. Економічна теорія для бакалаврів Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. – Чернівці: Місто. – 2016. – с. 125-168.
 19. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні: необхідність і форми реалізації / Соболєв В.О. : матеріали ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. – 20-22 травня – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. – 172 с. – с.83-85.
 20. Factors of competitiveness of universities under globalization of educational markets / Zoya Halushka, Valeriy Sobolev  / The USV Annals of conomics and Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.106-110. http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL %20ISSUE,2016_fulltext.pdf
 21. Інноваційний підхід у концепції циклічного розвитку Й. Шумпетера та його сучасне значення //З.І. Галушка З.І., В.О. Соболєв// Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / мат. ІІІ міжн. Шумпетерівської конф. (21-22 жовтня 2016 року). – Чрнівці: ЧНУ, 2016. – С.23-27.
 22. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні: необхідність і форми реалізації / Соболєв В.О. : матеріали ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. – 20-22 травня – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. – 172с. – с.83-85.
 23. Економічна теорія для бакалаврів Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. – Чернівці: Місто. – 2016. – с. 125-168.
 24. Sobolev V.O., Soboleva M.V. Trends in the Development of Advertising under Global Conditions  /В.О. Соболєв, М.В. Соболєва // International Securiti in the Frame of modern global Challenger: Collection of scientific works. – Micjlas Romeris Universiti, Vilnius, 2018. – p.387-393 //Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Вільнюс (Литва), 11 червня 2018 року . с. 387-393 (0,4 друк. арк.)
 25. Чому теорію економічного розвитку Й.А. Шумпетера не відносять до жодного з напрямів  економічної думки? /В.О. Соболєв. : мат. ІV міжню Шумпетерівської конф. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє». – Чернівці, ЧНУ, 2018. – с.25-28.
 26. Соболєв В.О. Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні /Галушка З.І., Соболєв В.О.// Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. №1(69) Част. 1. С. 80-85. – https://doi.org/10.32782/2520-2200