Поченчук Галина Михайлівна

Доцент, доктор економічних наук

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Освіта:

 • У 2000 році закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність – Фінанси і кредит.
 • У 2002-2006 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2019 році захистила докторську дисертацію за відповідною спеціальністю.

Тема докторської дисертації: «Інституціональна трансформація національної економіки: вплив фінансової системи»

Підвищення кваліфікації, самоосвіта та саморозвиток:

 • Підвищення кваліфікації на кафедрі економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ) 2018 р.
 • 2019 р. – сертифікат курсу освітнього лекторія для викладачів закладів вищої освіти «Економічний експрес» Національного банку України в регіонах
 • Участь у розробці науково-дослідної теми Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»: «Україна в контексті світових модернізаційний процесів  формування державності та громадянського суспільства: політичний, економічний, соціальний та управлінський аспект» (Реєстраційний номер № 0119U100492), 2020 р.
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, м. Рига, Латвія) 2020 р.
 • 2020 р – сертифікат курсу «Основи користування MOODLE» (3 кредити/90 год.), ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Участь в міжнародних програмах та грантах:

Приймала участь у реалізації грантового проекту «Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі» (Jo.B.S. Center) код MIS-ETC: 1934 в Програмі Європейського союзу для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова» в 2015 р. як тренер (за результатами вийшов друком посібник з фінансового менеджменту для малого бізнесу).

Тематика наукових досліджень: інституціональні чинники економічного розвитку, трансформаційні процеси в економічних системах, цифровізація економіки та управління, фінансова глобалізація, розвиток малого бізнесу

Дисципліни: «Економічна теорія», «Державне та регіональне управління», «Економіка і врядування», «Онови економічних знань», «Менеджмент малого бізнесу», «Фінансова економіка».

Контактна інформація: g.pochenchyuk@chnu.edu.ua


Публікації останніх років

Монографії:

 1. Поченчук Г. М. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 420 с.
 2. Поченчук Г. М. Вплив фінансової системи на конкурентоспроможність національної економіки. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем / за ред. З. І. Галушки. Чернівці: Видавництво ЧНУ, 2015. С. 142–155 Поченчук Г. М. Національна економіка: акценти в методології дослідження. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство:колективна монографія: у 2 т. / за заг. ред. К. С. Шапошнікова та ін. Херсон: Гельветика, 2015. Т. 2. С. 77–90.
 3. Поченчук Г. М. Роль фінансової системи у формуванні інституціонального середовища розвитку національної економіки. Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / під ред. О. О. Непочатенко. Умань: Візаві, 2015. С. 207– 212.
 4. Поченчук Г. М. Інституціональна трансформація в Україні: реформування відносин власності. Соціально-економічні засади розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 145–154.
 5. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Kielce, Poland: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. Р. 28–46. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10508/1/ПРЕС%20Польша%20часть%202.pdf
 6. Поченчук Г.М., Бабух І.Б., Венгер Є.І. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління: Strategic Management: Clobal Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland : Publishing House «Baltija Publishing», 2019. 712 р. P. 169-187.
 7. Поченчук Г.М., Бабух І.Б. Морально-етичні виміри інноваційної системи маркетингу відносин. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. Трускавець : Посвіт, 2020. 338 с. С. 56-64.
 8. Поченчук Г.М. Трансформація функціональної участі фінансової системи у процесах соціалізації економіки. Економічний та управлінський потенціал економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.

Підручники та посібники

 1. Державне та регіональне управління. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М. Чернівці. Том 2. 2013. С. 5-86.
 2. Поченчук Г. Фінансовий менеджмент: проект «Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі» (Jo.B.S. Center) код MIS-ETC: 1934 в Програмі Європейського союзу для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова». Чернівці: ЧНУ, 2015. 80 с. .
 3. Поченчук Г. М. Фінансова економіка: економічна теорія для бакалаврів: Методичний посібник для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. З. І. Галушки. Чернівці: Місто, 2016. С. 309–341.
 4. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економічна теорія. Пдручник. Чернівці: ЧНУ, 2018. 240 с.
 5. Краус Н., Нікіфоров П., Краус К., Поченчук Г. Фінансові інструменти економічного розвитку: навчально-методичний посібник. Київ: Аграр Медіа груп. 2020. 210 с.
 6. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці. Технодрук. 2020. 245 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Поченчук Г. М. Розвиток банківської системи України: обмеження та можливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип.15, ч. 3. С. 9–12. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/3.pdf
 2. Pochenchuk G. Institutional transformation in countries of CEE: experience for Ukraine. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2015. Vol. 15, iss. 2 (22). Р. 68–76. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/837
 3. Поченчук Г. М. Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2015. № 835. С. 298–304. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33822/1/40-298-304.pdf
 4. Поченчук Г. М. Роль категоріального визначення інституту в інституцональних дослідженнях. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Економічна думка, 2015. Т. 21, № 1. С. 6–14. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/883/611
 5. Поченчук Г. М., Кузьмук І. Я. Інституціональні та економічні наслідки присутності іноземних банків в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Економіка: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. Вип. 773/774. С. 131–137. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/visnyk-773-774.pdf
 6. Поченчук Г. М. Економічна компаративістика: інституціональні аспекти.  Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип.9. С. 18–23 http://global-national.in.ua/archive/9-2016/05.pdf
 7. Поченчук Г. М., Бабух І. Б. Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7, ч. 3. С. 29–33 http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/9.pdf.
 8. Поченчук Г. М. Перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами. Наукові праці НДФІ. 2016. Вип. 3. С. 24–38. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2016_3_3.
 9. Поченчук Г. М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Економіка і суспільство. 2017. № 13. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ journal/13_ukr/200.pdf
 10. Поченчук Г. М. Коеволюція розвитку: економіка, фінанси, інститути. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 20–28. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1415/1167
 11. Поченчук Г. М. Теоретичні аспекти інституціонального реформування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. № 28. С. 24–31. http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/28-2017/7.pdf
 12. Поченчук Г. М. Коеволюція розвитку: економіка, фінанси, інститути. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 20–28. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1415
 13. Поченчук Г. М. Інституціональний вимір структурних характеристик економічної системи. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 6 (62). С. 25–32.  http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_62_1_2017_ukr/4.pdf
 14. Поченчук Г. М. Fintech в структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 49–55. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/11.pdf.
 15. Pochenchuk G., Babukh I.,Baraniuk D. Innovation of digital era and economic choice. The USV Annals of Economics and Public Administration. 2018. Vol. 18, iss. 1 (27). P. 63–69. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1053.
 16.  Поченчук Г.М., Бабух І.Б. Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). Ч.2. С. 7–15.
 17. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I.  Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. I (73), 2019. C. 150-161
 18. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I. Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12.

Публікації за матеріалами конференцій:

 1. Поченчук Г. М. Особенности финансового управления в условиях институциональных изменений экономики Украины. Strategii i politici de management în economia contemporană: Conferinţa naională cu participare internaională (Chişinău, 27–28 martie 2015 an.). Chişinău: Academiei de Studii Economice din Moldova, 2016. С. 64–67.
 2. Поченчук Г. М. Теорія та практика фінансової децентралізації. Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 22–23 жовт. 2015 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 58–59.
 3. Поченчук Г. М. Реформування фіскальних відносин в умовах євроінтеграції. Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (Львів, 24 квіт. 2015 р.). Львів: Вид-во Львів. політехніка, 2015. С. 18. URL: http://science.lp.edu.ua/sites/ default/files/24.pdf
 4. Поченчук Г. М. Реформування банківського сектору України. Теорія та практика реформування економічних систем: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. форуму «New Economics» (Краків, 1–10 листоп. 2015 р.). Київ: Центр учбової літератури, 2015. С. 60–61.
 5. Поченчук Г. Зміна концептуальних підходів реалізації економічної політики держави. Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 верес. 2015 р.). Львів: Простір-М, 2015. С. 158–159. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32692/1/86-158-159.pdf
 6. Поченчук Г. М. Реформування системи державного управління: фінансова сфера. Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Братислава, 18–21 січ. 2016 р.): у 3-х т. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. Т. 2. С. 33.
 7. Поченчук Г. М. Інноваційні чинники фінансового розвитку економіки. Наукова спадщина Йозефа Алоіза Шумпетера і сучасність: матеріали IІІ Міжнар. Шумпетерівської конф. (Чернівці, 21–22 жовт. 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 81–84.
 8. Поченчук Г. М., Фреяк А. В. Інституціональні аспекти транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Сучава-Чернівці, 20–22 трав. 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац.  ун-т, 2016. С. 62–63.
 9. Поченчук Г. М. Фінансова спроможність та соціалізація економіки. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2–3листоп. 2017 р.) Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. С. 253–256 (0,17 друк. арк.). URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/paradigm/ Materiali%202017%20pdf%20 (1).pdf.
 10. Поченчук Г.М. Децентралізація як метод зростання спроможності територіальних громад // Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р.. – К.: КУБГ, 2019. – 106 с., С. 49-52. http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials.pdf
 11. Поченчук Г.М. Освітні реформи в контексті зміни управлінської парадигми держави //Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 202 с. С. 140-141. http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf
 12. Поченчук Г.М. Цифрові компетенції в менеджменті //Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Internship. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. 184 p. С.131-134.