Лусте Олена Олегівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

Закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «Економіка підприємства».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарський менталітет як інституціональний чинник соціально-економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Тематика наукових досліджень: економічна психологія, лідерство, бренд-менеджмент, корпоративна культура

Дисципліни: «Стратегічне управління», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегії успішного бізнесу», «Економічна теорія»

Контактна інформація:
e-mail: o.luste@chnu.edu.ua

Список публікацій:

 1. Лусте О.О. Український господарський менталітет як головний фактор економічних трансформацій. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць: Економічні науки. Вип. 2(15). С.194-201.
 2. Лусте О.О. Лідерство як чинник ефективності соціально-економічних трансформацій. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Вип. IV(36). С.248-257
 3. Лусте О.О. Особливості формування українського господарського менталітету в умовах радянської командно-адміністративної економіки. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Економічні науки. Вип. (2)19. С. 453-463
 4. Лусте О.О. Економічний менталітет як основна складова інституційних перетворень у трансформаційній економіці. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Вип. I(41). С.37-44
 5. Лусте О.О. Господарський менталітет як інституціональний фактор соціально-економічного розвитку. Сталий розвиток економіки. 2012. №4(14). С.85-89
 6. Лусте О.О. Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Вип. 21. С. 64-67.
 7. Лусте О.О. Використання національного господарського менталітету в процесі модернізації української економіки. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія.  № 19(198). С. 51-58
 8. Лусте О.О. Психологічні детермінанти соціально-економічного розвитку. Економічний вісник Національного гірничого університету. №3. С.30-37
 9. Лусте О.О. Господарський менталітет як економічна категорія. Економічний форум. №4. С.15-23
 10. Лусте О.О. Концептуальні підходи до визначення місця господарського менталітету в системі інституційних чинників розвитку економіки. Інституціональний вектор економічного розвитку. № 3. С. 83-90
 11. Лусте О.О. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». № 147. С. 19-24.
 12. Лусте О.О. Особливості інституційного середовища в трансформаційній економіці. Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки: матеріали X Всеукраїнської ювілейної науково-практичної конференції (14-16 квітня 2011 р.). Чернівці: ЧНУ, 2011.  С.27-29
 13. Лусте О.О. Українська економічна ментальність як фактор підвищення конкурентоспроможності. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць. Частина IV. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. С.138-141
 14. Лусте О.О. Особливості розвитку підприємництва в умовах трансформації інституційного середовища. Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 червня 2011 р. м. Київ. К. : МІБО КНЕУ, 2011. С.121-123
 15. Лусте О.О. Історичні передумови формування господарського менталітету як інституціонального фактору економічного розвитку України. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія/ за заг. ред. доц. Запухляка В.М. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2011. 248 с.
 16. Лусте О.О. Ментальні виміри підприємницької діяльності в контексті соціально-економічної стабільності регіонів. Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу 27-28 вересня 2012 р. Феодосія, 2012. С.69-72
 17. Лусте О.О. Економічне новаторство як основна функція підприємця. Перспективні питання економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: Герда, 2013. С.105-107
 18. Лусте О.О. Особливості процесу прийняття управлінських рішень в умовах побудови інформаційного суспільства. Сучасна наука: теорія і практика: Секція «Економічні науки»: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Сучасна наука: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 29-31 серпня 2012 р.). Дніпропетровськ, 2012. С.17-19
 19. Лусте О.О. Роль господарського менталітету в процесі соціально-економічних трансформацій. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Наукові читання, присвячені П.А. Столипіну» (м. Київ, 29 серпня 2012 р.). Київ, 2012.  С.10-12
 20. Лусте О.О. Господарський менталітет як чинник міжнародної економічної інтеграції. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції II Міжнародного Шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. С.86-87
 21. Лусте О.О. Ментальні засади підвищення економічної ефективності вітчизняних підприємств. Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12 квітня 2013 р. м. Чернігів. Д. : Національний гірничий університет, 2013. С. 39-40
 22. Лусте О.О. Господарський менталітет як інституціональний чинник розвитку соціального капіталу. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. Вип.681, 2014. С. 33-38.

http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2014_0681.pdf

 1. Лусте О.О. Критерії та показники конкурентоспроможності національної економіки України. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія / за ред.. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. 304 с. (с.54-68)
 2. Лусте О.О. Господарський менталітет як чинник міжнародної економічної інтеграції. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матеріали ХХIII міжн.-практ.конференції 20-22 травня 2016 року. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 72-73

http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/CV-SU_Materialy_2016.pdf

 1. Лусте О.О. Стратегічне управління. Практикум. Чернівці: «Місто», 2016. 204 с.
 2. Лусте О.О. Ментальні детермінанти розвитку процесів соціалізації в Україні. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 58-61
 3. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія/ З.І. Галушка, О.О. Лусте. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. 264 с.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3101

 1. Лусте О.О., Філіпчук Н.В. Self-Brand-Management та економічна психологія: навчальний посібник-практикум. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018, 272 с. https://drive.google.com/file/d/1EP_QeSLCRyhlUVFAC6LicQvbHODcM-sM/view?usp=sharing
 2. Luste O., Zapukhliak V. Social capital as a factor of organizational change and personnel management system adaptability. Evropský časopis ekonomiky a managementu. Issue 1 (Vol. 5). P. 169-175.

https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_1/23.pdf

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46667

 1. Лусте О.О. Психологічні детермінанти впровадження інноваційних підходів до управління соціально-економічними системами/ Економічний та управлінський потенціал економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с. (С. 186-206).

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3100

 1. Галушка З.І., Лусте О.О. Стратегії успішного бізнесу: теорія і практика. Чернівці: ЧНУ, 2021, 260 с.

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/1482

 1. Luste O. The formation of Ukrainian economic mentality psychological features in the conditions of command-administrative economy. Економіка: реалії часу. 2021, № 4 (56). С.69-76. https://economics.net.ua/files/archive/2021/No4/69.pdf
 2. Лусте О.О., Трухан М.І. Стратегічне планування діяльності вантажоперевізних автотранспортних підприємств в умовах глобальних викликів. II International Scientific and Practical Conference «Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realta domestiche», 12.11.2021, Bologna, Repubblica Italiana. pр.53-55

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/16101/14352

 1. Halushka , Klevchik L., Luste O., Storoshchuk B. Zapukhlyak V. The influence of economic mentality on socio-economic development. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2022, No 1 (42). P. 283-292

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3670/3481

 1. Водянка Л.Д., Ратушняк Д. В., Лусте О.О. Iнноваційні методи підбору персоналу в умовах диджиталізації. Бізнес Інформ. 2022, №1. C. 403–409. https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_403_409
 2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Механізми переходу до інноваційного типу соціально-економічного розвитку регіону. Інфраструктура ринку. 2022, № 1. С.10-16.

https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4334

 1. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Соціально-психологічні чинники ефективності системи менеджменту організації. Економічний простір. 2022, № 180. С. 134 – 138. http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1125/1084
 2. Лусте О.О., Грунтковський В.Ю. Entrepreneurship culture as a factor of strategic socio-economic changes. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2022, Том 33 (72), № 2. С. 1-8.

http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/33_72_2/3.pdf

 1. Лусте О.О. Управління комунікаційною стратегією бренда як складової конкурентоспроможності сучасної організації. Modern research in world science: proceedings of X International Scientific and Practical Conference (25-27 December). Lviv, Ukraine. 2022. pp.1087-1093

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-25-27.12.22.pdf

 1. Лусте О.О. Formation of the competitiveness in the organizattion’s management. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic. 2022. Pp. 65-71

https://isg-konf.com/modern-stages-of-scientific-research-development/

 1. Лусте О.О. Organizational culture in the system of enterprise’s strategy. Progressive research in the modern world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 629-638

https://sciconf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-researchin-the-modern-world-28-30-12-2022-boston-ssha-arhiv/

 1. Лусте О.О. Institutional principles of effective business strategy formation Економіка та суспільство. 2022, № 45. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1998/1926
 2. Лусте О.О. Mental determinants of the implementation of innovative approaches to the organizations Наукові інновації та передові технології.  Серія «Економіка». 2023, № 1(15). С. 195-206.

http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/3351/3366

 1. Кифяк В.І., Лусте О.О. Емоційний інтелект як інструмент управління бізнес-командами в умовах флуктуацій. Наука і техніка сьогодні. 2023, № 1(15). С. 47-61

http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/3509/3529

 1. Gruntkovsky V., Luste O. Brand management as a component of the modern organization’s competitiveness. Наука і техніка сьогодні. 2023, № 3(17). С. 84-96.

http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/4121/4143