klevchik-foto

Клевчік Леонід Леонідович

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Освіта: у 2010 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Менеджмент організацій». На кафедрі економічної теорії та менеджменту  працює з 1 вересня 2010 року.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування ринку економічної інформації в умовах глобалізації”.
Контактна інформація:
робочий телефон: (0372) 52-65-51
e-mail: l.klevchik@chnu.edu.ua
Студенту: години консультацій  Вівторок: 13.00 – 15.00.
Сфера наукових інтересів: вплив трансформацій інституційної системи вітчизняного менеджменту на динаміку конкурентоспроможності національної економіки.
Дисципліни: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Економічна теорія”, “Інформаційний менеджмент”, “Управління персоналом”.
Основні публікації:
1. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в чернівецькій області. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. 2011. Вип.557-558. С. 84-89.
2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Оцінка перспектив антикризового банківського менеджменту в умовах ринку та кризи. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. 2012. Вип.592. С. 74-77.
3. Клевчік Л.Л. Розвиток інформаційного ринку як категорії економіки знань. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. 2012. Вип. IV (48). С. 41-46.
4. Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на розвиток інформаційної економіки. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Серія: Економіка. 2013. Вип.650-652. С. 31-35.
5. Клевчік Л.Л. Прагматичні аспекти сутності економічної інформації. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал Чорноморського державного ун-ту імені Петра Могили. 2014. № 24. С. 108-111.
6. Клевчік Л.Л. Ринок економічної інформації та його вплив на інформаційний сектор в умовах сучасної економіки. Агросвіт: науково-практичний журнал Дніпропетровського державного аграрно-економічного ун-ту. 2014. № 24. С. 57-62.
7. Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на формування ринку економічної інформації в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9, част. 3. С. 9-12.
8. Клевчік Л.Л. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. №8. С. 88-95.
9. Клевчік Л.Л. Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво. Молодий вчений. 2015. № 5 (20). С. 159-162.
10. Klevchik L.L. Two types of economic information as inputs and their impact on the information market. Perspective economic and management issues:Collection of scientific articles. East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 2015. P. 30-36.
11. Клевчік Л.Л. Розвиток моделей інформаційної економіки та їх роль у дослідженні сучасних ринків. Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: мат. ХХІ міжн. наук. конф. (5-6 жовтня 2012 р.,  м. Чернівці). Чернівці, 2012. С. 90-91.
12. Клевчік Л.Л. Структуризація ринку інформаційних товарів та послуг в сучасних умовах. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем, сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (18-20 квітня 2013 р., м. Чернівці). Чернівці, 2013. С. 35-37.
13. Клевчік Л.Л. Особливості застосування основних вимог до економічної інформації в сучасних умовах. Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки: матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-21 квітня 2012 р., м. Чернівці). Чернівці, 2012. С. 127-128.
14. Клевчік Л.Л. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки України. Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу (27-28 вересня 2012 р., м. Феодосія). Феодосія, 2012. С. 64-66.
15. Клевчік Л.Л., Білик Р.Р. Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації. Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: матеріали 2-ї міжн. науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р., м. Полтава). Полтава, 2014. С. 88-90.
16. Клевчік Л.Л. Розвиток інформаційних технологій в умовах глобалізації. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: мат. 3-ї міжн. наук. конф. (24-26 квітня 2014 р., м. Чернівці). Чернівці, 2014. С. 173-175.
17. Клевчік Л.Л. Вплив інформаційних війн на інформаційну безпеку держави. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали науково-практичного круглого столу (17-18 жовтня 2014 р., м. Чернівці). Чернівці, 2014. С. 34-35.
18. Клевчік Л.Л. Економічна сутність інформації в умовах глобалізації. Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція (5-6 листопада 2014 р., м. Чернігів). Збірник матеріалів конференції. 2 частина. Чернігів, 2014. С. 104-105.
19. Клевчік Л.Л. Основні функції та напрями формування інфраструктури ринку економічної інформації. Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (6-7 березня 2015р., м. Ужгород). Ужгород, 2015. С. 13-15.
20. Клевчік Л.Л. Вплив інформаційних асиметрій на економічну інформацію. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса). Одеса, 2015. С. 11-13.
21. Клевчік Л.Л. Аналіз підсистем інфраструктури ринку економічної інформації. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21-23 травня 2015 р., м.Чернівці). Чернівці, 2015. С. 14-15.
22. Клевчік Л.Л. Причини виникнення ринку економічної інформації. Тенденції економічного розвитку України в умовах нестабільності: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2015 р., м. Київ). У 2-х частинах. К., 2015. Ч. 1. С. 8-11.
23. Клевчік Л.Л. Інституційний розвиток ринку економічної інформації. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2015 р., м. Львів). У 2-х частинах. Львів, 2015. Ч. 1. С. 7-10.
24. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія /за ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. у-т., 2015. с. 304.
25. Клевчік Л.Л. Роль інтелектуального капіталу в інноваційному суспільстві. ІII Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С.176-178.
26. Клевчік Л.Л. Роль соціальної справедливості в ринковій економіці. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 44-45.
27. Клевчік Л.Л. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 794. Економіка. Чернівці : ЧНУ, 2017. 51-57 с. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/nv_794on-line.pdf
28. Клевчік Л.Л. Бідність як основна проблема суспільства. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 грудня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2018. Ч. 1. 6-8 с.
29. Клевчік Л.Л. Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. № 11(39). С. 9-13.  https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_11(39).pdf
30. Клевчік Л.Л. Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві. “Економіка та держава”: науково-практичний журнал. 2019. № 4. 48-51 с.
http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/10.pdf
31. Антохов А.А., Клевчік Л.Л.Інтелектуальний потенціал карпатського регіону України в контексті вдосконалення та розвитку сфери інформаційних технологій. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. Вип. 829. 2020. C.37-44.
http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis
32. Клевчік Л.Л. Основні системні підходи до сутності інформації. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних: Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. с.87-89.
http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
Останні публікації:
1. Антохов А.А., Запухляк В.М., Клевчік Л.Л. Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Економіка та держава. 2021. № 3. С.34-39.
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4880&i=5
2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Організаційна та управлінська основа кооперацій у сфері інновацій та інтелектуальної праці. Інфраструктура ринку. 2021. № 58. С.9-13.http://market-infr.od.ua/journals/2021/58_2021/4.pdf
3. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Механізми переходу до інноваційного типу соціально-економічного розвитку регіону. Інфраструктура ринку. 2022. № 63. С.10-15.
http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/63_2022/4.pdf
4. З. Галушка, В. Запухляк , Л. Клевчік , О. Лусте , Б. Сторощук. Вплив господарського менталітету на соціально-економічний розвиток. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Том 1, № 42. 2022. С. 283-292. ( Web of Science )
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3670/3481
5. Антохов А., Клевчік Л. Самоменеджмент: навчальний посібник. Чернівці: Глибоцька районна друкарня. 2021. 176 с.
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3682
6. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Управління змінами: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. імені Юрія Федьковича. 2022. 208с.
https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/4336
7. МЕНЕДЖМЕНТ: збірник тестових завдань. Укл.: Антохов А.А., Галушка З.І., Запухляк В.М., Поченчук Г.М. та ін. / За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т. 2021. 203 с.
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3136
8. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Інноваційна культура населення як основа розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем. I Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS». 13-15 лютого 2022 року. Барселона, Іспанія. 2022. с. 488-491.
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-13-15.02.22.pdf
9. Клевчік Л.Л. Особливості формування інфраструктури ринку економічної інформації. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 277-280с.
https://econom.chnu.edu.ua/advert/iv-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-finansovi-
instrumenty-stalogo-rozvytku-ekonomiky
10. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на основні властивості типів економічної інформації. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. 8-9с.
http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyk-tez-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv

11. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Рівень інноваційного розвитку економіки України в
міжнародних рейтингових оцінках. Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни:матеріали круглого столу 27-29 вересня 2023 року / За заг. ред. проф. З.С. Варналія. Київ-Чернівці: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2023. с.5-9
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7649

12. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Інформаційні технології як детермінанти інтелектуалізації та розвитку регіональної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №8. С.15-19
https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/issue/view/69/53