Губатюк Ігор Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1983, 08 .00.01 –  політична економія

Тематика наукових досліджень: Проблеми реалізації системи економічних інтересів у сучасному конкурентному середовищі

Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономічка, Економічна історія, Макроекономічний аналіз

Контактна інформація:
– робочий телефон: (0372) 526551
– e-mail: i.gubatyuk@chnu.edu.ua

Список публікацій:

Розділи в колективних монографіях:

 1. Укрепление стимулов к труду в современных условиях хозяйствования „Закономерности развития социалистического общественного труда” Депонировано В ИНИОН 21.06.89г. № 38475.
  2. Формування ринкового механізму реалізації системи економічних інтересів. – В. кн. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика. – Чернівці, 2003.- 216 с.
 2. Місце і роль теорії конкуренції в еволюції економічної думки // детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія /за ред. З.І. Галушки. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 304с. –  С.7-26.

Розділи в кафедральних підручниках:

 1. „Основи економічної теорії”, Чернівці: Рута, 1999.
 2. „Економічна теорія. Курс лекцій”. Чернівці: Рута, 2006.

Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей:

 1. Губатюк І.В. Загальні закономірності перехідного періоду та ринкові реформи в Україні// Науковий вісник ЧДУ. Випуск 10.- Економіка.- ЧДУ. 1997.-С.3-10.
 2. Губатюк І.В. Фінансові аспекти реструктуризації економіки України // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки. Збірник наукових праць.-Луцьк.1997.-С.70-74.
 3. Губатюк І.В. Проблеми специфікації економічних інтересів і творча спадщина Й.Шумпетера // Науковий вісник ЧДУ. Випуск 25.-Економіка.- ЧДУ. 1998.-С.19-25.
 4. Губатюк І.В. Діалектика національних і глобальних інтересів у процесі інвестиційної реструктуризації перехідної економіки // Науковий вісник ЧДУ. Випуск 44.-Економіка.- ЧДУ. 1999.-С.25-33.
 5. Губатюк І.В. Особливості інвестиційного процесу в перехідній економіці України в умовах глобалізації світового господарства // Роль фінансово-кредитної системи перехідної економіки. Збірник наукових праць.-Луцьк.1999.-С.57-
 6. Губатюк І.В. Динаміка системи економічних інтересів в інноваційному процесі природо господарської діяльності на регіональному рівні // Науковий вісник ЧНУ. Випуск 109-110.-Економіка.- ЧНУ. 2001.-С.82-86.
 7. Губатюк І.В. Фінансові аспекти гармонізації економічних інтересів перехідного періоду // Науковий вісник Волинського державного університету. Економічні науки. №4.-2001.-С.21-25.
 8. Губатюк І.В. Діалектика національних і глобальних інтересів // Науковий вісник ЧНУ. Випуск 141-142.-Економіка.- ЧНУ. 2002.-С.29-32.
 9. Губатюк І.В. Система економічних інтересів в інвестиційному процесі реструктуризації економіки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – Вип. 26. Економіка – С. 31-40
 10. Губатюк І.В. Теорія економічних інтересів і реальне економічне середовище: творча спадщина Й.Шумпетера та сучасні підходи // Творча спадщина Й.Шумпетера та трансформація сучасної економіки України. Збірник наукових праць.ЧНУ.2003.-С.57-64.
 11. Губатюк І.В. Теоретичні аспекти сучасної конкурентної політики // Науковий вісник ЧНУ. Випуск 195-196.-Економіка.- ЧНУ. 2004.-С.19-23.
 12. Губатюк І.В. Особливості формування конкурентного середовища на регіональному рівні // Науковий вісник ЧНУ. Випуск 205.-Економіка.- ЧНУ. 2004.-С.31-35.
 13. Губатюк І.В. Основні тенденції формування конкурентного середовища в Україні // Науковий вісник ЧНУ. Випуск 254.-Економіка.- ЧНУ. 2005.-С.106-109.
 14. Губатюк І.В., Баранов К.В. Становлення системи правового регулювання конкурентного середовища // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону. Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. – Чернівці, 2007. – С. 242-244.
 15. Губатюк І.В. Проблеми співвідношення регіонального та національного конкуренційного регулювання в транзитивній економіці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 328-329. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 30-33.
 16. Губатюк І.В. Теоретичні аспекти узгодження економічних інтересів у конкурентному середовищі України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. ІІІ. Економічні науки. С 23-34.
 17. Губатюк І.В. Особливості формування конкурентного середовища в України // Матеріали ХХУІІІ міжнародної науково-практичної конф. “Генезис інституційної системи транзитивних економік”. – Чернівці: Рута, 2008.- С.55-56.
 18. Губатюк І.В. Тенденції розвитку теорії конкуренції в еволюції економічної науки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 12-15.
 19. Губатюк І.В. Особливості формування сучасного конкурентного середовища в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2013.- 352 с. С.15-18.
 20. Губатюк І.В. Творча спадщина Й.Шумпетера та специфікації економічних інтересів // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжн.наук-прак.конф. ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький ац…ун-т, 2013. – С. 22-24.
 21. Губатюк І.В. Творча спадщина Й. Шумпетера та специфіка економічних інтересів // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наук. праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2013.- 296с. С.20-23.
 22. Губатюк І.В. Діалектика регіональних національних і глобальних економічних інтересів // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: Матеріали наук-прак. круглого столу (17-18 жовтня 2014 року). – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т. – 60 с. С. 31.
 23. Губатюк І.В. Діалектика національних, регіональних і глобальних інтересів у процесі інвестиційної реструктуризації економіки України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наук. праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2015.- С.3-7.
 24. Губатюк І.В.  Методологічні основи еволюції // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка.– 2017. – № 790.
 25.  

  Губатюк І.В. Інституційні аспекти формування реального конкурентного середовища в Україні // Губатюк І.В./ Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С.24-26.