Грунтковський Володимир Юрійович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: у 2005 році закінчив магістратуру з відзнакою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Економіка підприємства».

10 грудня 2012 року захистив дисертацію на тему «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах ринкових трансформацій» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Тематика наукових досліджень: соціальна відповідальність бізнесу, соціальне підприємництво.

Дисципліни: «Соціальна відповідальність», «Державний сектор економіки», «Операційний менеджмент», «Менеджмент і маркетинг», «Економічна теорія».

Контактна інформація:

Робочий телефон: (0372) 52 65 51

e-mail: v.gruntkovskiy@chnu.edu.ua

Профілі в науково метричних базах:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1m2gI8sAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3887-9666

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-1664-2016

 

Публікації:

Монографії:

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія / [за заг. ред. доц.. Запухляка В.М.] – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011 . – 256 с.

Навчальні посібники

 1. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М. – Чернівці, 2012.- 248 с.
 2. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 2 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці, 2013.- 312 с.
 3. Грунтковський В.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посібник/ укл. Грунтковський В.Ю.  – Чернівці: ЧНУ, 2017.- 140 с.

Методичні видання:

1. Менеджмент виробництва [Текст]: модульна програма / Укл.: П.І. Белінський, В.Ю. Грунтковський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 72 с

2. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці, 2017. – 128 с.

У наукових фахових виданнях:

 1. Грунтковський В.Ю. Проблеми регулювання регіонального ринку праці в сучасній економіці на матеріалах Чернівецької області // Науковий вісник БДФА: Збірник наукових праць. Вип.6: Економічні науки. – Чернівці,2005. – С.280-285.
 2. Грунтковський В.Ю. Новітні тенденції регулювання зайнятості на регіональному ринку праці Чернівецької області // Науковий вісник БДФА: Збірник наукових праць. Вип.7: Економічні науки. – Чернівці,2006. – С.384-389.
 3. Грунтковський В.Ю. Напрями регулювання зайнятості в контексті нових світових тенденцій на ринку праці. // Науковий вісник Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. І. Економічні науки. – С.62-70.
 4. Грунтковський В.Ю. Проблеми становлення соціально відповідального бізнесу в Україні / В.Ю. Грунтковський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 456. Економіка – С. 66-68.
 5. Грунтковський В.Ю. Вибір оптимальної моделі соціальної відповідальності бізнесу / В.Ю. Грунтковський // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія . – 2009. – № 15(93). – С. 100-107.
 6. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як фактор сталого розвитку / В.Ю. Грунтковський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 493. Економіка – С. 65-67.
 7. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність малого бізнесу:необхідність та умови розвитку / В.Ю. Грунтковський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2010. – Вип. 98 – С. 210 – 216.
 8. Грунтковський В.Ю. Запровадження принципів соціальної відповідальності у практику ведення бізнесу малими підприємствами / Запухляк. В.М., Грунтковський В.Ю. – Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІІ (43). Економічні науки. – С. 169-173
 9. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу / Галушка З.І., Грунтковський В.Ю. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011 – Вип. 124/125 – С.43-45
 10. Грунтковський В.Ю. Проблем та перспектив розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні / Запухляк. В.М., Грунтковський В.Ю. – Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 557-558. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – С.96-100
 11. Грунтковський В.Ю. Регіональні особливості соціальної відповідальності бізнесу в Україні / В.Ю. Грунтковський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Частина ІІІ. – С.31-34
 12. Грунтковський В.Ю. Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу / Галушка З.І., Грунтковський В.Ю. // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Вип. 6 (133) – К., 2012. – С. 178 – 183.
 13. Грунтковський В.Ю. Механізм інституціоналізації соціальної відповідальності бізнесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С.36-39
 14. Грунтковський В.Ю. Національні та регіональні особливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С.104-106

У матеріалах наукових конференцій:

 1. Грунтковський В.Ю. Створення нових робочих місць як елемент стратегії забезпечення інноваційної моделі зайнятості. // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практична конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті» (22-23 лютого 2007р.) – Тернопіль: „Економічна думка”,2007. – С.366-368.
 2. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу як фактор сталого розвитку / В.Ю. Грунтковський // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 82-84.
 3. Грунтковський В.Ю. Вплив соціальної відповідальності на ефективність діяльності підприємства / В.Ю. Грунтковський // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції). – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2010. – С. 305-307
 4. Грунтковський В.Ю. Формування системи нефінансової звітності підприємства в контексті соціальної відповідальності / В.Ю. Грунтковський // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (3 грудня 2010р.) – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. – С. 149-151.
 5. Грунтковський В.Ю. Формування соціально-відповідальної парадигми управління підприємствами / В.Ю. Грунтковський // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в умовах виходу з кризи: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІІ Міжнар. студент.-аспірантю конф., м. Львів, 19 листопада 2010р.: у 2 ч. – Львів: ЛДФА, 2010. – Ч.1. – 2010 – С. 51-53.
 6. Грунтковський В.Ю. Формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу / В.Ю. Грунтковський // Громадянське суспільство: емердженність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 січня 2011р. Чернівецька філія МАУП. – Чернівці: Букрек, 2011 – 97-99.
 7. Грунтковський В.Ю. Проблеми та перспективи впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу / В.Ю. Грунтковський // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2011р. м. Черкаси. Том ІІ. Аналіз та контроль підприємницької діяльності. Моделювання і прогнозування економіки. – С.111-112.
 8. Грунтковський В.Ю. Історичні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу. / В.Ю. Грунтковський // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 року). – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 336 с. – С. 194-195
 9. Грунтковський В.Ю. Проблеми формалізації соціального підприємництва в Україні/Саєнко О.С., Грунтковський В.Ю. // Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки». – м.Чернівці, 26-27 вересня 2013р. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 120-121
 10. Грунтковський В.Ю. Вплив зацікавлених сторін на формування корпоративної соціальної відповідальності // Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки» – м.Черкаси, 19 листопада 2014р. – Черкаси:ЧДТУ, 2014. – С. 58-61
 11. Грунтковський В.Ю. Роль бізнесу у виробництві суспільних благ // Грунтковський В.Ю., Запухляк В.М. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С.22-23.
 12. Грунтковський В.Ю. Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 802. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С.102-106. – https://drive.google.com/file/d/1KIf36iNtRkQWckuldwlH6QEhdB4R-J2l/view