Галушка Зоя Іванівна

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Вченне звання, науковий ступінь: доктор економічних наук, професор

Освіта: економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка

Тема докторської дисертації «Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності і суперечності»

Тематика наукових досліджень: соціалізація економіки;  поведінкові аспекти в управлінні; соціальна відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства; соціальний капітал; стратегічне управління організаціями та їх підрозділами; управління проєктами; Дисципліни: «Економічна теорія», «Стратегічне управління», «Управління проєктами», «Методика викладання економічних дисциплін», «Управлінські рішення».

Стажування, підвищення кваліфікації : 

 1. Кафедра економічної теорія та інтелектуальної власності  (Житомирський національний агроекологічний університет) 2015 р.
 2. Міжнародне стажування «ІІ інтернаціональний науково-практичний форум «Нова економіка», 1-10 листопада 2015 року; м. Краков (Польща) м. Кошіце (Словаччина).
 3. Кафедра економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2020 р.).

Наукова-дослідна робота. Керівництво науковими темами кафедри «Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки»(2016-2020 рр.); Управління розвитком мікро- та макроекономічних систем в умовах нестабільності (2021-2025 рр.); керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів і докторантів; рецензування наукових праць; опонування кандидатських і докторських дисертацій.

Години консультацій:  Четвер: 13.00-15.00

Контактна інформація:


Список публікацій

Монографії

 1. Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика : кол. монография / Сорочан О.П. (руков.) [и др.]. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 284 с.
 2. Галушка З.І.  Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія . Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
 3. Галушка З.І.  Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія. Розділ: Соціальні суперечності інституціональних перетворень і вплив національного господарського менталітету на процеси соціалізації економіки .І. С.9-31.
 4. Галушка З.І. Перспективи розширення євроінтеграційних процесів на схід: у кн.: Україна Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин : монографія / За заг редакцією д.е.н., проф. Прядка В.В. Чернівці, 2011. 637 с. С.89-116.
 5. Галушка З.І.  Cоціальна роль держави у сучасній економіці. : у колективній монографії «Соціальна відповідальність влади, бізнесу громадян» / за ред. Г.Г. Півняка; МОН України; Нац. Гірн. Ун-т. Дніпропетровськ. НГУ, 2014. Т.2. 408 с. (27,3 д.а). с. 27-35 (1,5 д.а)
 6. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За ред. проф. Галушки 3.!. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. 304 с. (16,6 друк. арк.).
 7. Галушка З.І., Дутчак А.В.  Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 252 с. (10,1 друк.арк.)
 8. Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України у 3-х томах/ колектив авторів [заг. ред. М.Я. Азарова]. Розділ ХІV. Глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок : друге доповнене та перероблене видання. К.: Мін-во фінансів України; ДННУ Академія фінансового управління, Національний ун-тет ДПС України. 2011. 742 с. (39,1 д.а). С.498-526.
 9. Галушка З.І., Нафус І.І. Інверсійний характер ринкової трансформації економіки та особливості формування нової системи соціальних відносин c. 143-159 у кн.: «Розвиток економіки України: трансформації та інновації» / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Т. 2. 328 с.
 10. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Підприємницька поведінка домашніх господарств: теоретичне обґрунтування    та сучасні умови ефективного господарювання: розділ у кол. моногр. «Теорія і практика діяльності  підприємств». Дніпропетровськ: НГУ, 2017.
 11. Галушка З.І., Лусте О.О. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. 64 с.
 12. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. 190 с.
 13. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.
 14. Галушка З.І., Нафус І.І. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та умови нагромадження: монографія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2021. 248 с. (14,5 друк. арк.) ISBN 978-966-423-625-3
 15. Галушка З.І. Тенденції зміни зайнятості населення під впливом глобальних трендів. Розділ у кол. моногр. «Сучасні тренди економічної аналітики», Київ. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2021
 16. Галушка З.І., Стромілова К.А. Теоретико-методологічні основи обгрунтування сутності циркулярної економіки. Розділ у кол. моногр. «Циркулярна економіка як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації». Колективна монографія. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець: ПОСВІТ, 2021, 124 с. С.18-28. https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1103/ЦИРКУЛ.%20Екон.-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Статті

 1. Галушка З.І Комарницький І.Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством , https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=viewcitation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citationforview=dDKxVngAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
 2. Галушка З. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості]. URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/socgum/znpen/20106 …
 3. Галушка З.І. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства/ – Економічна теорія, 2009 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=viewcitation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citationforview=dDKxVngAAAAJ:WZBGuue-350C
 4. Галушка З.І. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспромож¬ності українського бізнесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. №124-125. С.43-46.
 5. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку. Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». 2011. №3. С.20-24.
 6. Галушка З.І. Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера. Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 579-580. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. С. 24-29.
 7. Галушка З.І., Соболєв В.О. Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів.Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. 2011. С.26-28.
 8. Галушка З.І. Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2011. Вип. IV (44). Економічні науки. С. 36-42 (0,8 д.а.).
 9. Галушка З.І. Дучинська Н.І. Управління нагромадженням капіталу на регіональному рівні. Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Том 19. 2011. №10/1. С.31-36.
 10. Галушка З.І. Дучинський А.П.До питання про соціалізацію банківської діяльності. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (22). Чернівці : Технодрук, 2012. C. 67-75.
 11. Галушка З.І. Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці : ЧТЕІ КНТУ, 2012. Вип. 1 (45) С. 193-198.
 12. Галушка З.І. «Модель людини» в сучасній економічній теорії. Економічна теорія. 2012. №4. с.
 13. Галушка З.І. Концепція синергізму як методологічна основа формування інноваційної моделі розвитку підприємств. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. №1(56). С. 28-35.
 14. Галушка З.І., Грунтковський В.Ю. Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №6 (133). С.178-183.
 15. Галушка З.І. Штрихи до «моделі людини» в сучасних економічних дослідженнях Дніпропетровськ : Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». Дніпропетровськ 2012. №2(13). c. 274-277.
 16. Галушка З.І. Розподіл функцій соціальної відповідальності в системі державно-приватного партнерства: Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 27, т.3. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет. 2012. с.38-47
 17. Галушка З.І. Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв’язку економічних і соціальних процесів Вісник ЧНУ 2012
 18. Галушка З.І. Міждисциплінарні аспекти дослідження проблем соціальної диференціації. КНУ ст. Т.Шевченка. матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. 15-16 листопада 2012. с. 316-318. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 310-312
 19. Галушка З.І. Соціальне підприємництво як інноваційний чинник соціалізації бізнесу Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 51-54
 20. Галушка З.І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні. Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Випуск 148. 2013. с.15-17. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ ekonom_148_2013.pdf
 21. Галушка З.І. Cоболєва М.В. Концепція «sozialokonomik» Й. Шумпетера та значення міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях. Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 669-671. Економіка. 2013. с.3-8.
 22. Галушка З.І. Феномен соціальної безпеки: сучасна методологія дослідження. Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. 2013. №2(44). с. 146-152
 23. Галушка З.І., Лусте О.О. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Випуск 147. С.19-24
 24. Галушка З.І., Антохов А.А.  Трансформация механизма функционирования рынка труда в условиях модернизации современной экономики / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник. РИНЦ. 2014. №.1(69). с.23-29
 25. Галушка З.І., Дучинська Н.І. Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 681. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. 2014. С.10-18
 26. Галушка З. И., Дучинская Н.И. Государственное регулирование концентрации капитала на национальном рынке: теоретико-методологические аспекты. Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Том 21. 2013. № 4. с. 3-9 (0,8 д.а)
 27. Галушка З.І. Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення. Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2014. № 1. c.90-99. ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2014. №1
 28. Галушка З.І. Cоціальна ефективність боргової політики держави. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. Випуск 24. К. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. с.92-98
 29. Галушка З.І. Cоболєва М.В.  Соціальне виключення як об’єкт економічного аналізу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Випуск 7 (160). с.19-23
 30. Галушка З.І., Дутчак А.В.  Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Випуск 2 (167). с.11-18
 31. Галушка З.І. Місце економічної теорії в системі поведінкових наук. Вісник Одеського національного університету. 2015. Том 20. Випуск 4. Серія: Економіка. Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. 2015. С.13-16
 32. Галушка З.І. Поведінкові підходи у методології стратегічного управління організацією. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Випуск 773-774. Чернівці. 2016. 201c.58-63.
 33. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г.  Економіко-теоретичні засади дослідження поведінки домашніх господарств як суб’єктів ринкової економіки . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,Випуск 19, част. 2 /2016. с. 9-13.
 34. Галушка З.І., Соболєв В.О.Взаємозв’язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, Випуск 777-778. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2016.  c.7-11.
 35. Галушка З.І. Розподіл функцій соціальної відповідальності між суб’єктами соціалізації економіки.Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск №5. Режим доступу: http://westernturope-thm.in.ua/5-2016-ukr
 36. Галушка З.І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку   Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 23. Частина 1. с. 4-7. Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv
 37. Галушка З.І. Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 7, част. 2 /2017. с. 7-11. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/1/3.pdf
 38. Галушка З.І., Чубрей АХ.Ю. Особливості проектного менеджменту в некомерційному секторі (на прикладі ГО «Українська Академія Лідерства» . Науковий вісник Чернівецького університету: 2018.  Випуск 803, Географія. Режим доступу: http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/08science/02visnyk
 39. Галушка З.І., Соболєв В.О.// Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні // «Проблеми системного підходу в економіці» Випуск 1 (69) / 2019 Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List Google Scholar:  Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200 CiteFactor:  OAJSE: Проблеми системного підходу в економіці Eurasian Scientific Journal Index: Проблеми системного підходу в економіці.Фахова реєстрація (Категорія «Б»): Наказ МОН України від 18 грудня 2018 року № 1412. http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/about
 40. Галушка З.І. , Нафус І.І.  Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки. Економічна теорія. – 2019. №1. С.71-86 (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus; Scientific databases the journal is indexed in: ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Referativny Zhurnal/ VINTI, Ulrich’s periodicals, Google Scholar) (0,9 друк. арк.) https://doi.org/10.15407/etet2019.01.071; http://etet.org.ua/?pageid=532&lang=en&aid=543
 41. Вплив соціальних інновацій на розвиток економічних відносин. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. Випуск  2 (203).  с.6-11( Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus (ICV 2017: 100.00), OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR ) та ін. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/1  https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-sotsialnih-innovatsiy-na-modernizatsiyu-ekonomichnih-vidnosin-uzagalneno-pidhodi-do-rozuminnya-sutnosti-sotsialnih-innovatsiy-ta
 42. Галушка З.І. Agile-менеджмент як інноваційний підхід до управління проєктами 2020 Інфраструктура ринку. Випуск 47/2020. С.76-79. (0,8 друк.арк.) http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/16.pdf
 43. Галушка З.І. Стратегічний стейкхолдер-менеджмент: теоретична концепція й особливості застосування. Науковий вісник Чернівецького університету: Випуск 829. Економіка:  2020. С.52-58. (0,7 друк. арк.) http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/issue/view/12  DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2020-829-1
 44. Соціальний цикл розвитку організації: стратегії виживання в умовах невизначеності. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка:  Випуск 830. 2021. C.71-77 (0,6 друк. арк.) http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/151
 45. Галушка З.І. Гнучкі методи управління проєктами: роль проєктного менеджера. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 4(84) / 2021. С. 37-43. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-5   (категорія «Б»)на підставі Наказу МОН України від 18 грудня 2018 року No 1412.
 46. Halushka Z., Zapukhlyak V., Klevchik L., Luste O., Storoshchuk B. The influence of economic mentality on socio-economic development. Financial and credit activities: problems of theory and practice. No 1 (42). 2022. Рр. 283-292. ISSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 (online). Web of Science, Index Copernicus , CiteFactor Academic Scientific Journals Google ScholarResearchBib. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3670/3481https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3670

Тези доповідей

 1. Галушка З.І., Соболєва М.В. Формування соціально  відповідального менеджменту в Україні. Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 21-23 березня 2011 року. Тези. Дніпропетровськ. 2011. С. 245-247.
 2. Галушка З.І. Теорія суспільного вибору: ідеї Й. Шумпетера та сучасні підходи / Cучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2011 р. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2011. С. 146-148.
 3. Галушка З.І. Комарницький І.Ф.  Методологічні засади обґрунтування методів державного регулювання відтворювальних процесів в економіці: Методологія, методи і інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матеріали міжнародної конференції 24-25 листопада 2011 року/ Міністерство фінансів України, БДФА., 2011. с.20-22.
 4. Галушка З.І. Соціальне підприємництво як інноваційний механізм соціалізації бізнесу. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. с.51-54.
 5. Галушка З.І. Інституціоналізація соціальних відносин як чинник економічної безпеки країни. Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу 27 -28 вересня 2012 р. / ФФЕА КУРВ. Феодосія, 2012. с.13-15.
 6. Галушка З.І. Cоціальний підприємець як агент інноваційних змін у сучасному бізнесі ІІ міжнародний Шумпетерівський форум «Наукова спадщина Й.А. Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» : мат. міжн. наук./практ. конф. 26-27 вересня 2013 р. с.115-116.
 7. Галушка З.І. Cтратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття управлінських рішень у державній діяльності. Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління інноваціями: проблеми, технології, перспективи» 13-14 лютого 2014 р. м. Донецьк, Україна. c. 28-29.
 8. Галушка З.І. , Соболєв В.О Ділова репутація підприємства як чинник його конкурентоспроможності: матеріали ХІV міжн. наук.практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки). 26 березня 2014 року. КНУ ім. Т.Шевченка. с. 64-66.
 9. Cучасна методика оцінки конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону. Мат. наук.-практ. кругл. с\толу: «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». Чернівці, Черн. нац.. ун-т, 2014. с.7-9.
 10. Проблема асиметричності інформації у стратегічному управлінні підприємством: 1 международный научно-практический форум «Наука и бизнес» 29 июня-3 июля 2015 г. Днепропетровск-Киев-Черновцы. Тезисы докладов форума. Днепропетровск. «Ноосфера» 2015. с. 72-76.
 11. Поведінкові аспекти розвитку відносин власності: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІст.», 15-16 жовтня 2015 р. с. 273-277. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:JV2RwH3_ST0C
 12. Галушка З.І. Система соціального захисту як основа соціальної безпеки суспільства:мат. наук.-практ. круглого столу «Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації», 16 жовтня 2015 року, м. Полтава. 2015. с.45-47. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:blknAaTinKkC
 13. Галушка З.І. Значення університетів у забезпеченні конкурентоспроможного розвитку України Чернівці: матеріали ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. 20-22 травня Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. 172 с. С.30-31.
 14. Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи», 26 травня 2016 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 432 с. С.45-53. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:oNZyr7d5Mn4C
 15. Галушка З.І З.І.., Соболєв В.О. Інноваційний підхід у концепції циклічного розвитку Й. Шумпетера та його сучасне значення.Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / мат. ІІІ міжн. Шумпетерівської конф. (21-22 жовтня 2016 року). Чрнівці: ЧНУ, 2016. С.23-27.
 16. Галушка З.І. Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми і можливості: зб. мат. ІІ між нар. наук.-практ. конф. «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ ст.» 21-22 квітня 2017 року., м. Київ, КНЕУ,  Україна. С.237-239
 17. Галушка З.І., Соболєв В.О. Методологічні основи дослідження сучасних економічних систем: мат. V Міжн. наук.-практ. конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 року. Чернівці, Друк Арт, 2017. 182 с. С. 57-61
 18. Галушка З.І. Можливості регулювання регіонального ринку освітніх послуг: компетентнісний підхід. Мат. ІII Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. с.10-12.
 19. Галушка З.І.,Соболєв В.О. Моделі людини та її поведінки в економічній теорії та в інших соціальних науках .Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст..: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. К.: КНУ ім..Т.Шевченка, 2017.- 758 с. С.398-401.
 20. Галушка З.І. Соціалізація економіки: сутність, закономірності, суперечності .Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 96 с. С. 19-21.
 21. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 495 с. С.97-104.
 22. Галушка З.І. Соціальні цикли у теорії економічного розвитку. Мат. ІV міжн. Шумпетерівської конф. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє». Чернівці, ЧНУ, 2018. с.19-21.
 23. Галушка З.І. Міждисциплінарні дослідження як сучасний підхід у розвитку економічної науки. Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України: матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). Наукова редакція д.е.н. Небрат В. В. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» Електрон. дані. К., 2018. c.54-57.
 24. Галушка З.І., Антохов А.А. Формування стратегії соціальної відповідальності в інституціональному середовищі інтелектуальної економіки: матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій»: Житомир, ЖНАУ. 25 жовтня 2018 р. с.17-20.
 25. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 495 с. С.97-104.
 26. Статусна рента менеджера: причини існування в сучасній організації Трансформація системи міжнародних, національних та локальниринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці -(Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 202 с. С.52-56. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 27. Social component of economic security guarantee of the enterprise (Соціальна складова ґарантування економічної безпеки підприємства) мат. Міжн. Наук. Конф.«Економічна безпека: держава, кластер, підприємство»,   25-26 грудня 2020 року на базі Вищої школи бізнесу та економіки в Університеті НОВА (Лісабон, Португалія). Economic security: state, cluster, enterprise: International scientific conference (December 25-26, 2020. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 148 pages. С. 64-67. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-018-6-14
 28. Галушка З.І Стратегічний аналіз в системі регіонального менеджменту: мат. ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні». збірник наукових праць Вінниця: ВНТУ, 2021. – 932 с. https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/fiip/zbirn2021.pdf 12 березня 2021 року у Вінницькому національному технічному університеті, м. Вінниця. С.216-218.
 29. Галушка З.І. Проєкний підхід в реалізації стратегій міського розвитку: Збірник наукових праць за матеріалами ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності» ( 17-18 березня 2021 року). Дніпро. ЮРСЕРВІС. с.59-64. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtGhBMnhKjrZpFBFlvbqfXLCQ?projector=1&messagePartId=0.1
 30. Галушка З.І. Інклюзивність економічного розвитку – теоретична концепція чи сучасні бізнес-реалії?Матеріали Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Зміни. Адаптація. Нова економіка / Changes. Adaptation. New economy. 28 вересня-01 жовтня 2021 року. ДОСЛІДНИЦЬКА СЕКЦІЯ «ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ.» 196 с. с.42-44.    https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/09/Матеріали_ЕТ.pdf
 31. Галушка З.І., Зварич В.В.   Реалізація концепції інклюзивного розвитку у процесах нагромадження соціального капіталу. Мат. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»,  12-13 жовтня 2021 року. Економіко-гуманітарний інститут  Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя. С. 32-35.https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3029/ЗБІРНИК_ТЕЗ_НУЗП_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y  не ввійли у звіт 21 року
 32. Галушка З.І. Системний підхід до стратегічного управління розвитком міст в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Мат. наук.-практ. конф. «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи», м. Хмельницький, 11 лютого 2022 р. С. 8-9.  https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3981/Збірник%20тез%20Міжнародної%20науково-практичної%20конференції%20«Публічне%20 управління%20в%20Україні%20виклики%20сьогодення%20та%20глобальні%20імператив.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttp://old.univer.km.ua/nauka.php 
 33. Галушка З.І. Стейкхолдерський підхід в управлінні організацією. Мат. VІ міжн. науково – практ. конф. «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (СІСМ-2022) 2022. 29-30 квітня. К. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 34. Галушка З.І. Зовнішнє середовище організації: нова реальність та необхідність адаптації. Мат. міжн. наук.-практ. конф. «Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів» (м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-13 травня 2022 року). С.42-43.http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyk-tez-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv
 35. Стратегія управління змінами в умовах невизначеності. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф.Л. Черчик. Луцьк, 2022. 557 с. с.102-104. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

Міжнародні публікації

 1. Нalushka Zoya, Varnaliy Zakhariy. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине. Материалы Международной научно-практической конференции «Зеленая экономика будущее человечества», 24-25 мая 2014 г. Часть 1. Оксемен. Усть-Каменогорск. с.378-388.
 2. Галушка З.И., Дутчак А.В. Возможности сочетания рыночной эффективности и социальной справедливости в механизме распределения доходов. Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. № 8-9 (41): сборник статей по материалам XLI-XLII международной заочной научно-практической конференции. М., Изд. «Интернаука», 2015. с.6-11.
 3. Cоціальна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобальних викликів Теорія та практика реформування економічних систем: мат. ІІ між нар. науково-практичного форуму “New Economics” 1-10 листопада, Краков, Польща. К.: «Центр навчальної літератури», 2015. С.13-14. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:tYavs44e6CUC
 4. Halushka Zoya, Valeriy Sobolev.   Factors of competitiveness  of universities under globalization of educational markets / / The USV Annals of conomics and Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.106-110. http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL%20ISSUE,2016_fulltext.pdf
 5. Галушка З.І. Аналітична економіка актуальний напрямок розвитку професійної підготовки фахівців з економіки у сучасних .SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY. 2017. 5(1). с.98-100.
 6. Halushka Z.I., Nafus I.I.Economic Еducationas a Sourse of Fccumulation of Social Capital. International Securiti in the Frame of modern global Challenger: Collection of scientific works. Micjlas Romeris Universiti, Vilnius, 2018. p. 195-201. https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Polecodept/INTERNATIONAL_SECURITY.pdf
 7. Нalushka Z., Nafus I. Networking as a component of forming social capital: the economic aspect International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2020. №7(28)  https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/1728 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7289 – Index Copernicus (ICV 2019: 93.26)
 8. ZOIA HALUSHKA, RUSLAN BILOSKURSKYY, Viacheslav KRAVETS, Volodymyr GRUNTKOVSKYI, KARINA STROMILOVA. Managing the development of microeconomic systems in the face of global challenges AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue12/01-XXV. Рр.48-52. ISSN 1804-7890 ISSN 2464-6733 (Online) Чехія / Czech Republic. Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, CrossRef, EBSCO, Index Copernicus http://www.magnanimitas.cz/12-01-xxv http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_07.pdf https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com

Підручники та навчальні посібники

 1. Галушка З.І. , Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник. 2-е вид., доп. та перероб. Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011.  240 с. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
 2. SWOT- аналіз в системі стратегічного управління підприємством. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей/ Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2012. 48 c.
 3. Кваліфікаційна робота магістра з менеджменту. Методичні вказівки / Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. Чернівці: „Чернівецький національний університет”. 32 с.
 4. Економічна теорія. Навчальний посібник / за ред. Галушки З.І. Чернівці . ДрукАрт. 2012. 345 с.
 5. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М.). Чернівці. Том 1. 2013. ­400 с.
 6. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. Чернівці. Том 2. 2013. ­400 с.
 7. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. Чернівці. Том 3. 2014.
 8. Економічна теорія. Практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. Чернівці, 2016. 90 с.
 9. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. Чернівці: Місто. 2016. 409 с. 12,2 друк. арк.
 10. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)/ З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. Чернівці, 2017. 128 с.
 11. Економічна теорія. Галушка З.І., Поченчук Г.М.: підручник. Чернівці, ЧНУ. 2018. 240 с. (28 д.а.)
 12. Галушка З.І., Волощук О.А Проектний менеджмент. Навчальний посібник. Чернівці, ЧНУ. 2018. 120 c.  
 13. Галушка З. І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці, ЧНУ. 2020. 240 с. (28 д.а.)
 14. Галушка З. І., Лусте О.О.Стратегії  розвитку бізнесу: теорія і практика. Навчальний посібник.   Чернівці. ЧНУ, 2021. 290 с. https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/70/submit/751829726155031c3f3c6c782a715d04347e5a32.continue
 15. Стратегічний SWOT-аналіз зовнішнього середовища організації. Методичні рекомендації. Укладачі: Галушка З.І., Лусте О.О., Грунтковський В.Ю. Чернівці. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2021.  https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/70/submit/343d760c32316a1a4765584c2e7e83061921507f.continue
 16. МЕНЕДЖМЕНТ: збірник тестових завдань. Навчальний посібник  Укладачі: Антохов А.А., Галушка З.І., Грунтковський В.Ю., Запухляк В.М., Клевчік Л.Л., Кузьмук І.Я, Кравець В.І., Лусте О.О., Поченчук Г.М., Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. / За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2021. 203 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3136
 17. Менеджмент і адміністрування : підручник для магістрів / Колектив авторів: д.е.н., проф. Галушка З.І., д.е.н., доц. Антохов А.А., к.е.н., доц. Запухляк В.М.; к.е.н., доцент Сторощук Б.Д., к.е.н., доц.Терлецька Ю.О., https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3213/Менеджмент%20для%20магістрів%20Галушка%2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 18. Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки. Укл.: Галушка З.І., Поченчук Г.М., Бойда С.В., Заволічна Т.Р., Сторощук Б.Д., Кузьмук І.Я./ За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т. 2022. 190 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4534