dutchak
Дутчак Анна Василівна

Посада: асистент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування.

Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Закінчила економічний факультет Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність “Фінанси”

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Соціально економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Контактна інформація: anna.dut4ak@mail.ru

Сфера наукових інтересів: Децентралізація бюджетної системи, управління людськими ресурсами, управлінська психологія

Дисципліни: ”Економічна теорія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Основи економіки”

Основні публікації:

Монографії

 1. Дутчак А.В. Соціальна складова конкурентоспроможності економіки країни / З.І. Галушка, А.В. Дутчак // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: Монографія / За ред. З.І. Галушки. – Чернівці, Чернівецький національний університет, 2015. – С. 68-74.
 2. Дутчак А.В. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів / З.І. Галушка, А.В. Дутчак //: Монографія / За ред. З.І. Галушки. А.В. Дутчак – Чернівці: Технодрук, 2016. – С. 220

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Дутчак А.В. Владна концепція розподілу доходів / А.В. Дутчак // Вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Серія: Економіка. – 2014. – Випуск 717. – С. 16-19 (0,5 друк. арк.)
 2. Дутчак А.В. Структурний взаємозв’язок економічних і соціальних процесів у механізмі функціонування ринкового розподілу доходів / А.В. Дутчак // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник. – 2015. – №1-2. – С. 78-84 (0,7 друк. арк.)
 3. Дутчак А.В. Розвиток теорії розподілу доходів та її сучасна концепція / А.В. Дутчак // Вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 11.– С. 12-16 (0,8 друк. арк.)
 4. Дутчак А.В. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів / З.І. Галушка, А.В. Дутчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Випуск 2 (167). – С. 11-18 (1 друк. арк.).
 5. Дутчак А.В. Реформування пенсійної системи як умова соціальної захищеності пенсіонерів в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Дутчак // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, липень 2015 р. – Випуск №6. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/980-dutchak-a-v-reformuvannya-pensijnoji-sistemi-yak-umova-sotsialnoji-zakhishchenosti-pensioneriv-v-ukrajini (0,6 друк. арк.)

Статті у закордонних наукових виданнях

 1. Дутчак А.В. Державна політика регулювання доходів в умовах кризи / А.В. Дутчак // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III(8), Issue: 52, 2015 р. – С. 68-71 (0,5 друк. арк.)

Матеріалами доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Дутчак А.В. Економічний механізм формування доходів населення в регіонах / А.В. Дутчак // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали наук.-практ. кругл. столу (15 вересня 2014 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2014. – Черн. нац. ун-т, 2014. – С. 31-32 (0,2 друк. арк.).
 2. Дутчак А.В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України: проблеми та шляхи вирішення / А.В. Дутчак // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали міжн. наук.-практ. конф. ( 30-31 жовтня 2014 р., м. Київ). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014.– С. 190-192 (0,2 друк. арк.).
 3. Дутчак А.В. Об’єктивні передумови формування та особливості функціонування ринкового розподілу доходів в Україні / А.В. Дутчак // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни. Наукова економічна організація «Перспектива»: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (7-8 серпня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 5-8 (0,3 друк. арк.).
 4. Дутчак А.В. Суперечності реформування соціальних податків / А.В. Дутчак // Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (17-18 липня 2015 р. м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 34-36 (0,3 друк. арк.).
 5. Дутчак А.В. Бідність в Україні: соціально-економічні причини та показники / А.В. Дутчак // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (28-29 серпня 2015 р., м. Львів). – Львів, «Львівська економічна фундація», 2015. – С. 8-13 (0,3 друк. арк.).
 6. Дутчак А.В. Нерівномірність розподілу доходів в Україні: методологія оцінювання та реальний стан / А.В. Дутчак // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали ІI міжн. наук.-практ. конф. (15 жовтня 2015 року, м. Київ). – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, – С. 496-498 (0,2 друк. арк.).
 7. Дутчак А.В. Шляхи узгодження соціально-економічних інтересів при формуванні факторних доходів / А.В. Дутчак // Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: матеріали наук.-практ. круглого столу (16 жовтня 2015 року, м. Полтава). – Полтава, 2015. – С. 45-47 (0,2 друк. арк.).
 8. Дутчак А.В. Возможности сочетания рыночной эффективности и социальной справедливости в механизме распределения доходов // З.И. Галушка, А.В. Дутчак // Научная дискуссия: Вопросы экономики и управления: мат. XLI-XLII Междунар. заочной науч.-практич. конференции (24 октября 2015 г., г. Москва). – Москва, 2015. – № 8-9. – С. 7-11 (0,8 друк. арк.).