Бойда Світлана Василівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта:

 • 2002 р. – закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» і здобула кваліфікацію бухгалтера-фінансиста.
 • 2004 р. – закінчила Буковинський державний фінансово-економічний інститут за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки.
 • 2005 р. – закінчила Буковинську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.
 • 2014 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема: «Організаційно-економічний механізм формування стратегічного потенціалу промислових підприємств (на прикладі підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області)» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Тематика наукових досліджень: Теоретичні та практичні аспекти формування потенціалу економічної системи; проблеми ситуаційного управління підприємствами; проблеми та шляхи впровадження інновацій на мікро та макроекономічному рівнях.

Дисципліни: мікроекономіка, макроекономіка, ситуаційний менеджмент.

Організаційна та громадська діяльність:

 • з 25.02.2013 р. – наукова консультантка КС «Буковинський Альянс».
 • з 25.05.2022 р. – член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).

Підвищення кваліфікації, самоосвіта та саморозвиток:

 • 2007 р. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана з 16.04.2007р. по 27.04.2007р. Свідоцтво: СПК № 374669 від 27.04.2007р. Спеціальність: «Економічна теорія». 78 год.
 • 2015 р. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і права» з 19.01.2015р. по 30.01.2015р.. Свідоцтво: 12 СПВ 059635 від 30 січня 2015 р. Тема: «Новітні інноваційні технології у вищій школі». 108 год.
 • 2020 р – сертифікат «Основи користування MOODLE» від 02.04.2020р. (3 кредити/90 год.) /ЧНУ імені Юрія Федьковича.
 • 2022 р. – кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету з 21.02.2022р. по 01.04.2022р. Довідку № 171/01-04 від 12.04.2022 р. Тема: «Методика викладання дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» в умовах цифровізації та діджиталізації навчального процесу». 180 год.
 • 2022 р. – онлайн-курс «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність». Сертифікат від 08.05.2022р.

 

Контактна інформація:

s.boyda@chnu.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-5892-0104

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Qu6knMkAAAAJ&hl=uk

http://www.researcherid.com/rid/S-5898-2016

Основні публікації:

Монографії:

 1. Бойда С.В. Оптимізація організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу підприємств. Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. А. М. Гуменюка. Чернівці: Технодрук, 2016. 316 с С. 112-132.
 2. Бойда С. В., Школа І.М. Глобалізаційний контекст формування стратегічного потенціалу підприємств в епоху економіки знань. Трансформації в глобальній економіці та Україна : монографія / за заг. ред. І. М. Школи та О. В. Бабінської; Чернів. торг.-ек. ін.-т КНТЕУ. – Чернівці : Друк Арт, 2014. 416 с. С. 177-193.

 

Підручники, навчальні посібники:

 1. Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки. За ред. З.І. Галушки, Г.М. Поченчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. Ю. Федьковича. 2022. 368 с.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4469

 1. Економічна теорія: навчальний посібник. Укл: С. В. Бойда, М. І. Колосінська, С. І. Белей. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 200 с.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1091

 1. Глобальна економіка: навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей. Укл.: С.І. Белей, С.В. Бойда, М.І. Колосінська; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 227 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3699
 2. Мікроекономіка: навчальний посібник. Укл: С.В. Бойда. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 178 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1096
 3. Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія». Укл: С.В. Бойда, М.І. Колосінська. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 90 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1098

 

Статті:

 1. Бойда С.В. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом підприємств у нестабільних зовнішніх умовах. Економіка та суспільство. 2022. № 46.

URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2014

DOI: 10.32782/2524-0072/2022-46-4

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6469

 1. Бойда С.В. Інноваційні підходи до управління підприємствами в умовах діджиталізації економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2022. – Випуск І (85). – С. 72-81.

http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2022/v1/6.pdf

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4498

 1. Yaskal,O., Yaskal, I., Kolosinska, M., Boyda, S. (2021) The Informal Employment – Factors and Public Policies for Its Limitation, Икономически изследвания, Vol. 30, Issue 2, p. 56-73.URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-2/4_Yaskal.pdf

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1082

4. Колосінська М. І., Бойда С. В. Мультиплікативний ефект туристичної сфери. Ефективна економіка. 2021. № 1.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8504

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1061

 1. Бойда С.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ресурсозбереження в Карпатському економічному районі. Інфраструктура ринку. 2020. № 45. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/32.pdf

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3696

 1. Бойда C. В., Колосінська М. І. Особливості функціонування домогосподарств та їх роль в соціально-економічному розвитку України. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8066.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3697

7. Колосінська М. І., Бойда C. В., Семенко О.О. Оцінка фінансового стану підприємства з метою удосконалення його фінансової стратегії. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=7830.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3698

 1. Бойда С.В. Інституційні проблеми формування бізнес-середовища в Україні. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016. № 5 (32). С. 23-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_9.
 2. Бойда С.В. Розвиток інноваційного потенціалу підприємств як основа сталого економічного розвитку України. Електронне наукове фахове видання: Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 12. С. 201-204. URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/44.pdf
 3. Бойда С.В. Стратегічний потенціал економічної системи та механізми його активізації. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. 2015. Вип. 28. Частина 1. С. 102-108.
 4. Бойда С. В. Оцінка стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2245.
 5. Бойда С. В. Напрями удосконалення формування та реалізації стратегічного потенціалу деревообробних підприємств Чернівецької області. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 19. С. 80-84.
 6. Бойда С. В. Концепція оптимізації організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2013. № 76. С. 167-177.
 7. Бойда С. В. Кластерний підхід до реалізації стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості. Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2013. № 4. С. 132-135.
 8. Бойда С. В. Фактори впливу на стратегічний потенціал регіону в нестабільному зовнішньому середовищі. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії «Економічні науки». 2012. № 2 (28). С. 55-60.
 9. Бойда С. В., Комарницький І.Ф. Інноваційний потенціал як фундаментальна основа стратегічного розвитку регіону. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. 2012. № 2 (23). С. 178-186.
 10. Бойда С. В. Концепція побудови організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу промислових підприємств. Всеукраїнський фаховий науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2011. № 6 (25). С. 130-134.
 11. Бойда С. В. Еволюція трактування та сутнісно-змістова характеристика категорії «стратегічний потенціал підприємства». Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2010. Вип. І (37). С. 83-91.
 12. Бойда С. В. Особливості формування стратегічного потенціалу підприємства в «новій економіці». Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Економічні науки. 2010. Вип. 1 (18). С. 133-141.
 13. Бойда С. В. Теоретичні аспекти формування стратегічного потенціалу підприємства. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Економічні науки. 2007. Вип. 8. С. 235-244.

Тези:

 1. Бойда С.В. Економічні передумови соціальної безпеки людини. Загрози соціальній безпеці людини в умовах війни: матеріали круглого столу 27-29 вересня 2023 року / За заг. ред. проф. З.С. Варналія. Київ-Чернівці: Знання України. 2023.110 с. С. 18-20

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7715

 1. Бойда С. В. Соціальна безпека людини як підґрунтя економічного розвитку в післявоєнний період. Соціальна безпека людини в умовах війни: сутність, особливості та шляхи забезпечення: матеріали круглого столу 28-30 червня 2023 р. / за заг. ред. проф. З.С. Варналія: Київ-Одеса, 2023. 90 с. С. 7-9.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7359

 1. Бойда С. Релокація бізнесу під час війни: проблеми та можливості. Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів. Країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога: збірник наукових праць. [Електронний ресурс]. Україна, Київ: КНЕУ, 2023. 411 с. С. 103-107.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7358

 1. Бойда С.В. Роль екологічних поселень у розвитку територіальних громад та реалізації підприємницького потенціалу. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць у 2 ч. Ч. 2. Житомир: Поліський національний університет, 2022. 172 с. С. 13-16.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6472

 1. Бойда С., Собко А. Методи підвищення конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Зб. Матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. К.: КНЕУ, 2022. 370 с. С. 112-116.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6770

 1. Бойда С.В. Чинники дестабілізації ринку праці в Україні та шляхи їх подолання. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів / Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 132 с. С. 21-23.

http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyk-tez-potentsial-stalogo-rozvytku-v-umovah-regionalnyh-ta-globalnyh-vyklykiv

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4396

 1. Бойда С. Особливості менеджменту соціальних підприємств. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2022. 557 с. С. 49-52.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4452

 1. Бойда С.В. Технології ситуаційного управління персоналом підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. 498 с. С. 408-409.

 https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4507

 1. Бойда С.В. Тенденції українського ринку праці в умовах пандемії COVID-19. Сучасний рух науки: тези доп. XIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 жовтня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. 254 с. С. 76-78.

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/10/Materials-of-conference-18-19.10.2021.pdf

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1075

 1. Колосінська М.І., Бойда С.В. Стратегічні пріоритети розвитку інновацій на ринку страхових послуг України. Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченій 100-річчю заснування Полтавського державного аграрного університету (8 грудня 2020 р., Полтава). Полтава: ПДАУ, 2020. 407 с. С. 316-319.

https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4839

 1. Бойда С.В. Стан та тенденції розвитку туристичного потенціалу Чернівецької області. Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 грудня 2015 р. Кременчук, 2015. 603 с. С. 601-602.
 2. Бойда С. В. Інноваційний потенціал регіону: проблеми та можливості формування. Сучасний стан та тенденція розвитку економіки країни: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-12 травня 2012 р. ). Одеса: у 2-х частинах: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч. ІІ. C. 20-22.
 3. Бойда С. В. Теоретичні засади формування економічного потенціалу промислових підприємств. Теорія і практика раціонального використання ресурсного потенціалу країни: матер. інтернет-конф. (Тернопіль, 15-16 листопада 2012 р.). Тернопіль: Крок, 2012. С. 54-57.
 4. Бойда С. В. Формування стратегічних можливостей промислових підприємств в умовах ринкової трансформації. Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 березня 2011 р.). Чернівці: БДФА, 2011. С. 103-105.
 5. Бойда С. В. Принципи формування стратегічного потенціалу промислових підприємств у контексті економіки знань. Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 20-21 жовтня 2011 р.). Тернопіль: Крок, 2011. С. 102-104.
 6. Бойда С. В. Теоретичні аспекти ефективного використання економічного потенціалу регіону в умовах ринкової трансформації економіки. Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 24-25 листопада 2011 р.). Чернівці: БДФА, 2011. С. 135-139.
 7. Бойда С. В. Стратегічне управління підприємством в умовах невизначеності. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи: матер. міжнар. ювілейної наук.-практ. конф. БДФА (Чернівці, 22-23 жовтня 2009 р.). Чернівці, 2009. С. 400-403.
 8. Бойда С. В. Роль аналізу стратегічного потенціалу в системі управління діяльністю підприємства. Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону: матер. ІІ Міжнар. (VІ Всеукр.) наук.-практ. конф. (Чернівці, 13-14 квітня 2007 р.). Чернівці: «Рута», 2007. С. 15-18.
 9. Бойда С. В. Управління стратегічним потенціалом підприємства. Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: матеріали ІІ всеукр. наук. конф. (Хмельницький, 24 травня 2007р.). Хмельницький: ПВНЗ «УЕП», 2007. С. 42-45.