Білик Ростислав Романович

Науковий ступінь: доктор економічний наук
Посада: доцент
Вчене звання: доцент

Освіта:
У 2000 році закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» і отримав кваліфікацію магістр економіки.

2008 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку» зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

2017 рік – захист докторської дисертації на тему: «Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Тематика наукових досліджень: процеси підвищення конкурентоспроможності регіонів України, теоретико-методологічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів в системі зміцнення їх економічної безпеки.

Дисципліни:

«Вступ у спеціальність», «Економічна теорія», «Бізнес-адміністрування. Практикум», «Корпоративне управління», «Підприємництво і бізнес-планування», «Конкурентоспроможність регіонів»

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ за 2015-2019 рр.

Монографії:

 1. Білик Р.Р. Зміцнення економічної безпеки регіонів як умова забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України / Р.Р. Білик // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія. – За ред. З.І. Галушки. (Розділ 5). – Чернівці, ЧНУ, 2015. – 304 с. (С. 251-277).
 2. Білик Р.Р. Детермінанти регіонального розвитку у вимірі економічної безпеки України : монографія / Р.Р. Білик. – Львів : НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2016. – 352 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку») (20,46 д.а.)
 3. Білик Р.Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / З.С. Варналій, Р.Р. Білик. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 454 с.
 4. Bilyk Preconditions of the invesyiment security of balanced deveioupment of national economy: monograph / R. Bilyk, Z. Varnalii // Daugavpils Republic of Latvia, 2019. – P. I Security in balanced of of national economy.  –  P. 24-37.

Підручники:

 1. Білик Р.Р. Фінансова безпека підприємства: Навчальний посібник / З.С. Варналій, З.Б. Живко, Р.Р. Білик, М.О. Живко ; за ред. З.С. Варналія. – Київ, 2018.
 2. Білик Р.Р., Варналій З.С., Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. Бізнес-планування підприємницької діяльності. Навчальний посібник. Чернівці: Технодрук. 2019. 264 с.
 3. Білик Р.Р., Варналій З.С., Васильців Т.Г., Іляш О.І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва. Підручник. Чернівці: Технодрук. 2020. 458 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Білик Р.Р. Фінансове забезпечення регіонального розвитку в Україні в контексті децентралізації / Р.Р. Білик // Вісник Київського національного університету. Серія: економіка. – 2015. – Вип. 2(167). – С. 43-48. (Index Copernicus, РІНЦ)
 2. Білик Р.Р. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес. – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 97-106.
 3. Білик Р.Р. Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Р. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 3-4 – С. 44-50. (РІНЦ)
 4. Білик Р. Р. Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України у процесі децентралізації / Р. Р. Білик // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 9. – С. 67-72. (Index Copernicus, РІНЦ)
 5. Білик Р. Р. Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України / Р. Р. Білик // Науковий вісник НЛТУУ: серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7. – 296 с. (С. 79-84). (Index Copernicus)
 6. Білик Р.Р. Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України / Р.Р. Білик // Економіка і регіон. – 2015. – № 4. – С. 96-102.
 7. Білик Р. Р. Організаційно-економічні механізми забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні / Р. Р. Білик // Економіка і Фінанси. – 2015. – № 5. – С. 16-25. (Index Copernicus, РІНЦ)
 8. Білик Р. Р. Посилення конкурентних переваг як системний чинник забезпечення економічної безпеки регіону на сучасному етапі розвитку України / Р. Р. Білик // Вісник Одеського національного університету. – Том 20. – Випуск 4. – 2015. – С. 158-161.
 9. Білик Р. Р. Інституційно-правові аспекти політики забезпечення регіональної економічної безпеки / Р.Р. Білик // // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів. – Вип. 4 (114). – 2015. – С. 97-102.
 10. Білик Р. Р. Забезпечення економічної безпеки на рівні територіальної громади: принципи, підходи, критерії // Економіка. Управління. Інновації: електрон. наук. фах. вид. – Житомир. Серія, Економічні науки. – Випуск № 3 (15), 2015. – С. 26-34.
 11. Білик Р. Р. Політика забезпечення економічної безпеки субнаціональних утворень: європейський досвід / Р.Р. Білик // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 2. – С. 4-8 (фахове видання, Index Copernicus).
 12. Bilyk R. (2016) Policy for strengthening economic security of the regions: problems of institutional and legal groundwork. Forum Scientiae Oeconomia……….. Volume 4,2,  15-26 (Index Copernicus).
 13. Bilyk R. (2016) ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINE. Tallinn: «EURECA»: Social and Humanities», Number 3, 3-13.
 14. Bilyk R. (2016) Sector-Specific Structure of the Regional Economy as a Factor of Elevation of Risks to its Economic Security / The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 16, No 3. – P. 21-27. ISSN 2285-3332
 15. Білик Р.Р. Гарантування економічної безпеки Чернівецької області у зовнішньоторговельній діяльності / Р.Р. Білик // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2016. – № 1-2. – С.69-77. (РІНЦ)
 16. Білик Р.Р. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку регіону (на прикладі Чернівецької області) / Р.Р. Білик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – 2016. – Вип. ІІ (62).  Економічні науки. – 200 с. (С. 113-129).
 17. Білик Р.Р. Інструментарій забезпечення інвестиційної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) / Р.Р. Білик // Економіка і регіон (Полтава). – 2016. – № 5. – С. 43-50.
 18. Білик Р.Р. Комплексна оцінка економічної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) / Р.Р. Білик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. –  НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів. – Вип. 6 (120). – 2016. – С. 26-35 (Index Copernicus).
 19. Білик Р. Р.  Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку держави / Т.Г. Васильців, Р.Р. Білик // Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». – 2016. – № 4. – С. 100-110. (фахове видання, Index Copernicus)
 20. Білик Р. Р.  Оцінювання взаємозв’язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону / Р.Р. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – № 1. – С. 22-28. (РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar)
 21. Білик Р. Р.  Емпіричне оцінювання взаємозв’язків конкурентоспроможності регіону та економічної безпеки держави / Р.Р. Білик // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». – 2017. – № 1. – С. 42-48. (фахове видання)
 22. Bilyk R. (2017) Role of the Local Authorities in Implementing of Reforms in Ukraine and Ensuring Economic Security of the Territories.com Vol 6, No 2. – P. 10-22.
 23. Білик Р.Р. Методологічні засади формування та забезпечення конкурентоспроможності регіону / Р.Р. Білик // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ,  – 2017. Випуск № 1 (62). – С. 61- (Index Copernicus, Ulrichs Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC)
 24. Білик Р.Р. Зміцнення економічної безпеки як системна умова формування конкурентних позицій в економіці регіонів / Р.Р. Білик, С.Л. Шульц. – Регіональна економіка : науково-практичний журнал. – Львів. –  – № 2(88). – С. 15-24.
 25. Білик Р.Р. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик. – Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. –  – Вип. 40 (Ч. 1) – С. 52-60.
 26. Valentyna Yakubiv, Olena Panukhnyk, Svitlana Shults, Yuliia Maksymiv, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets, Rostyslav Bilyk, Yana Fedotova, Iryna Bilyk. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy // Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering – Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Artificial Intelligence and Social Computing, the AHFE International Conference on Human Factors, Software, Service and Systems Engineering, and the AHFE International Conference of Human Factors in Energy, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA. – Springer International Publishing, 2019. – 965 p. – P. 656-666. – https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64

Білик Р.Р., Філіпчук Н.В. Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації. Регіональна економіка. № 4. 2019. С. 53-63. http://re.gov.ua/re201904/re201904_053_BilykRR,FilipchukNV.pdf

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26262

28. Bilyk R. Public Administration and Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison with Poland. In: Kantola J., Nazir S., Salminen V. (eds) Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. AHFE 2020. Pp. 258-265. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-50791-6_33

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088225056&origin=resultslist

29. Bilyk R. Competitiveness of higher education system as a sector of economy: conceptual model of analysis with application to Ukraine. In: Ahram T. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing HSI 2020, AISC 1131, pp. 439–445.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_69

https://www.scopus.com/sourceid/5100152904

30. Сірик З.О., Панухник О.В., Білик Р.Р. Внутрішньо-ресурсний потенціал місцевого самоврядування: особливості використання. Український журнал прикладної економіки. Том 5. № 3. 2020. С. 26-41.

http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/ujae_2020_r03_a3.pdf

31. Zinoviy Siryk, Rostyslav Bilyk, Olena Panukhnyk. Territorial framework of local self-government: basis of legislative regulation. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 7. No. 3 (2020). P. 147-155.

https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/4487

32. The analysis of factors affecting the household savings as a part of food security management. Pruntseva, G.Davymuka, S.Yakubiv, V., …Bilyk, R.Popadynets, N. International Journal of Data and Network Science, 2021, 5(4), стр. 769–774.

http://www.growingscience.com/ijds/Vol5/ijdns_2021_47.pdf

DOI: 10.5267/j.ijdns.2021.7.004

33. Increasing Competitiveness of Economic Regions: Prospects for Innovative Development. Popadynets, N.Yakymchuk, O.Yakymchuk, A., … Bilyk, R., Yakymchuk, Y.Serhiychuk, S. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1322, стр. 496–502.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209409509

https://www.researchgate.net/publication/348744125_Increasing_

Competitiveness_of_Economic_Regions_Prospects_for_Innovative_Development

DOI:10.1007/978-3-030-68017-6_74

34. Information safety of Ukraine: Integral assessment and taxonomic analysis Yakymchuk, A.Popadynets, N.Yakymchuk, О., … Bilyk, R., Yakubiv, V.Irtyshchev, O. International Journal of Data and Network Science, 2021, 5(2), стр. 75–82.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209409509

http://growingscience.com/ijds/ijds.html

https://growingscience.com/ijds/Vol5/ijdnsVol5No2.html

DOI: 10.5267/j.ijdns.2021.3.003

35. А. Yakymchuk, O. Yakymchuk, N. Popadynets, R. Bilyk, V. Yakubiv, Y. Maksymiv, I. Hryhoruk, I. Irtyshcheva, T. Husakovska, Y. Boiko. Integral assessment of the level of Ukraine`s economic sevurity: Modeling and economic analysis. Accounting. Vol. 7. №2. 2021. Р. 381-390.

https://www.researchgate.net/publication/348127975_Integral_assessment_of_the_level_of_Ukraine%27s_conomic_security_Modeling_and_economic_analysis

http://www.growingscience.com/ac/Vol7/ac_2020_176.pdf

36. Сарафінчан А. Г., Білик Р.Р. Соціально-економічні засади функціонування суб’єктів господарювання територіальних громад.  Регіональна економіка. 2022. №4(106).С. 37-45. https://re.gov.ua/re00/p41ar

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26262

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Білик Р.Р. Перешкоди забезпечення конкурентоспроможності регіонів: зовнішні чинники та внутрішні структурні проблеми / Р.Р. Білик // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали XV Міжн.наук.-практ.конф., 26-27 березня 2015 р. – Київ, 2015. – С. 154-158. – Режим доступа: http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE15/docs/conf_materials.pdf
 2. Білик Р.Р. Фінансове забезпечення регіонів як чинник зміцнення фінансової безпеки України / Р.Р. Білик // Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Міжн.наук.-практ.конф., 21-22 травня 2015р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 195-198.
 3. Білик Р.Р. Особливості забезпечення економічної безпеки регіонів України в умовах глобалізації / Р.Р. Білик // Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Мат.наук.-практ. кр.столу, 16 жовтня 2015 р. – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 262 с. (С.47-51)
 4. Білик Р.Р. Зміцнення економічної безпеки регіонів України у процесі бюджетної децентралізації / Р.Р. Білик // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Мат. ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 жовтня 2015 р.) – К., 2015.- 225 с. http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/21102015/zbirnuk.pdf (С. 99-101).
 5. Білик Р.Р. Пріоритетні напрями зміцнення фінансового забезпечення регіонів України / Р.Р. Білик // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та пріоритети: Мат. ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф., 11 листопада 2015 р. – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – 266 с. (С.32-34).
 6. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К.: НІСД, 2015. – 684 с. – 39,8 д.а. (Авт.мат. С. 193-205).
 7. Білик Р.Р. Проблеми та шляхи зміцнення інвестиційної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) / Р.Р. Білик // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Мат. ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції, 15 грудня 2015 р. – 15 січня 2016 р. – Полтава, ПолтНТУ, 2016. – 201с. (С.121-126).
 8. Білик Р.Р. Шляхи реформування системи фінансового забезпечення розвитку регіонів України / Р.Р. Білик, Л.С. Білик // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф.,, 25 березня 2016 р. / НУДПСУ: Вид-во НУДПСУ, 2016. – С.34-37.
 9. Білик Р.Р. Моногалузевість економіки регіону: чинники зростання ризиків у економічній безпеці / Р.Р. Білик, Л.С. Білик // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХIII Міжнародної науково-практична конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2016. – с. 117-120.
 10. Білик Р.Р. Фіскальна політика розвитку регіонів України в умовах бюджетної децентралізації / Р.Р. Білик // // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. ХІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня 2016 р.) / КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2016.- 248 с. http://www.econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2016/WTPDFSU/Proceedings.pdf (С.134-137).
 11. Білик Р.Р. Методологія інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки регіону / Р.Р. Білик // Наукові підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу регіону: збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 грудня 2016 р.)  / ГО «Центр економ. досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, – 116 с. (С. 55-59).
 12. Білик Р.Р. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності регіонів та економічної безпеки України / Р.Р. Білик // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конф. з міжнародною участю, 1 грудня 2016 р. – 10 січня 2017 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 247 с. (С.84-87).
 13. Білик Р.Р. Конкурентоспроможність регіону: теоретико-методологічні аспекти / Р.Р. Білик // Таврійські наукові економічні читання: Матеріали міжнародної науково-практ. конференції, м. Київ, 10-12 лютого 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет ім В.І. Вернадського), 2017. – Ч. 2. – 124 с. (С. 40-43).
 14. Білик Р.Р. Вплив конкурентних переваг регіонів на економічну безпеку України / Р.Р. Білик // Формування і розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практ. конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. – Ужгород: У 2-х частинах. – Ужгород: ВД «Гельветика», 2017. – Ч. 1 – 120 с. (С. 97-100).
 15. Білик Р.Р. Інституційні чинники посилення загроз конкурентоспроможності та економічній безпеці регіонів України / Р.Р. Білик // Наукові здобутки на шляху до удосконалення економічної системи: Матеріали міжнародної науково-практ. конференції, м. Дніпро, 17-18 лютого 2017 р. – Дніпро: НО «Перспектива», – 116 с. (С. 52-56).
 16. Білик Р.Р. Проблеми підвищення ефективності взаємозв’язків конкурентоспроможності регіону та економічної безпеки України / Р.Р. Білик // Підвищення науково-технологічного рівня економіки та її ефективності: матеріали Міжнародної науково-практ. конференції, м. Львів, 24-25 лютого 2017 р. – Львів: ЛЕФ, 2017.– 144 с. (С. 60-63).
 17. Білик Р.Р. Конкурентні переваги як ресурсний потенціал регіонів України Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конференції, м. Київ, 17-18 лютого 2017 р.) – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», – 104 с. (С. 44-48).
 18. Білик Р.Р. Конкурентоспроможність регіонів України: проблеми та пріоритети зміцнення. Стратегія, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м. Миколаїв, 31 березня 2017 р.). – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2017 – 156 с. (С. 134-137).
 19. Білик Р.Р. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів України / Р.Р. Білик // Науков спадщина Йозифа Алоїза Шумпетера і сучасність: Погляд із минулого у майбутнє Матеріали Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.) –м. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018 р. – 188 с. (С. 165-168).
 20. Білик Р.Р., Сарафінчан А.Г. Особливості зміцнення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання територіальних громад. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2023 р. Навчально-науковий Інститут просторового планування та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. 181 с. С. 79-80.

Участь у  симпозіумах, конференціях, «круглих столах»

Брав участь у наук.-практ. конференціях, круглих столах у т. ч. – Міжн. наук.-практ. конф., зокрема:

 1. XV Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки», КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 26-27 березня 2015 р.
 2. Науково-практичний круглий стіл «Фінансово-економічні детермінанти розвитку конкуренції та підприємництва в Україні», КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 4 березня 2015 р.
 3. Міжнародна наук.-практ. конференція «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи», м. Полтава, 21-22 травня 2015 р.
 4. Міжн. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту», м. Львів, 25-26 вересня 2015 р.
 5. Науково-практичний круглий стіл «Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації», м. Полтава, 16 жовтня 2015 р.
 6. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 29-30 жовтня 2015 р.
 7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та пріоритети», м. Полтава, 11 листопада 2015 р.
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство», м. Полтава, 15 грудня 2015 р. – 15 січня 2016 р.
 9. Міжнародна наук.-практ. конференція «Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності», м. Ірпінь, 25 березня 2016 р.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи», м. Чернівці – Сучава, 20-22 травня 2016 р.
 11. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», м. Київ, 27-28 жовтня 2016 р. / КНУ імені Тараса Шевченка.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу регіону»,(м. Одеса, 23-24 грудня 2016 р.)
 13. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» (м. Полтава, 10.01.2017 р.).
 14. Міжнародна наук.-практ. конференція «Перші Таврійські наукові економічні читання» (м. Київ, 10-11.02.2017).
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України», 17-18 лютого 2017 року, Ужгород
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки на шляху до удосконалення економічної системи» (17-18 лютого 2017 року, м. Дніпро).
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення науково-технологічного рівня економіки та її ефективності», м. Львів, 24-25 лютого 2017 р.
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ресурсний потенціал регіонів України:
  стан та напрямки розвитку», м. Київ, 17-18 березня 2017 р.
 19. ІІ Всеукраинская научно-практическая конференція с международным участием «Стратегии, проблемы и развитие экономических систем в условиях макроэкономической нестабильности», 31 березня 2017 р., м. Миколаїв.
 20. Міжнародна Шумпетерівська конференція «Наукова спадщина Йозифа Алоїза Шумпетера і сучасність: Погляд із минулого у майбутнє», 03-04 жовтня 2018 р.
 21. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства», 5-6 жовтня 2023 р.