Терлецька Наталія Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 1982 році закінчила географічний факультет,  у 1987 році – економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічне обґрунтування раціональної організації управлінської праці».

Тематика наукових досліджень: проблеми та перспективи розвитку систем менеджменту вітчизняних підприємств.

Дисципліни: «Теорія організації», «Менеджмент», «Управління потенціалом підприємства», «Психологія управління».

Стажування, підвищення кваліфікації: 2012 р., кафедра менеджменту і туризму ЧТЕІ КНТЕУ

Студенту: години консультацій Вівторок: 14.00-16.00

Контактна інформація:

(0372) 52-65-51

n.terlecka@chnu.edu.ua

Основні публікації: Опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій. У тому числі:

 Навчально-методичні посібники:

 1. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки     до     проведення ділової гри  на тему: „Організація  та менеджмент нової справи” (для студентів економічних спеціальностей). – Чернівці, 2004. – 17 с.
 2. Запухляк В.М., Терлецька Н.М. Менеджмент: практичні    завдання    та виробничі   ситуації. -Чернівці:   Рута, 2004. – 36 с.
 3. Терлецька Н.М.,Терлецька Ю.О. Економіка України (Модульна програма) . -Чернівці: Рута, 2005.- 32 с.
 4. Терлецька Н.М. Теорія управління (Модульна програма).-Чернівці: Рута, 2006.-36 с.
 5. Терлецька Н.М., Белінський П.І. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій”.- Чернівці: Рута, 2007.- 32с.
 6. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з „Менеджменту” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”. – Чернівці: Рута, 2007.- 36с.
 7. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Чемісова Н.А. Методичні вказівки до написання, оформлення та оцінювання курсової роботи за вимогами КМСОНП. – Чернівці: Рута, 2008. – 28 с.
 8. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Менеджмент (Модульна програма). – Чернівці: Рута, 2009.- 56 с.
 9. Асистентська практика: методичні вказівки / В.О.Соболєв, Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 36 с.
 10. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. – Том 1 / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С.8-117
 11. Терлецька Н.М. Управління якістю / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька // Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – С.276-328.
 12. Дипломна робота з менеджменту (ОКР «Бакалавр»): методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці, 2015. – 27 с.
 13. Виробнича практика з менеджменту: методичні вказівки / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька. – Чернівці, 2016. – 25 с.
 14. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці, 2017. – 128 с
 15. Курсова робота з менеджменту :  методичні вказівки до виконання, оформлення та оцінювання курсової роботи (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент») / укл.: Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О., Никифорак  О.Я.; Чернівці, 2017.- 32 с.

Публікації в ліцензованих журналах та тези доповідей:

 1. Терлецька Н.М., Єрмакова Н.В. Вплив іноземних інвестицій на стан регіональної економіки // Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону. Матеріали XІІ   міжн. наук. – практ. конф. – Чернівці : Рута, 2001.- С.215-220.
 2. Терлецька Н.М., Собко С.Т. Вибір управлінської стратегії підприємства в ринкових умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук, праць. Вип. 139. Економіка. – Чернівці: ЧДУ, 2002.- С.59-62.
 3. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Управлінське консультування як елемент інфраструктури сучасного менеджменту // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.ІІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.- С.392-399.
 4. Терлецька Н.М. Система менеджменту      вітчизняних підприємств: проблеми та перспективи // Мат.    Всеукр.    наук. практ    конф., 15-16 квітня   2003   року.   –   Науковий   вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.1. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003.- С.352-355.
 5. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Економічна  сутність  кризи  в  розвитку підприємства     та деякі     особливості антикризового   управління //Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм   реалізації.   Матеріали   XV   міжн. наук. – практ. конф. – Чернівці: Рута, 2004.- С.376-379.
 6. Терлецька Н.М. Сучасні концепції структурних перетворень економіки України // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип.І. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С.101-110.
 7. Терлецька Н.М. Економічна безпека країни як провідна складова національної безпеки // Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону: Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 25-26 березня 2005 року. – Чернівці: Рута, 2005. – С.532-536.
 8. Терлецька Н.М. Методологічні засади механізму ефективного управління підприємством в умовах кризових ситуацій // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 92-96.
 9. Терлецька Н.М., Неміш М.М. Венчурний капітал: проблеми та перспективи функціонування в Україні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006.- Вип. ІІІ. Економічні науки. – С. 66-71.
 10. Терлецька Н.М. Організаційно-економічні засади антикризового управління підприємством. Розділ в кол. монографії „Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі”. – Чернівці: Рута, 2006. – С.187-216.
 11. Терлецька Н.М., Іванюк О.М., Романов В.В. Критерії ефективності організаційних структур управління підприємствами в умовах ринкової  трансформації економіки // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.- Вип. І. Економічні науки.  –  С.234-243.
 12. Терлецька Н.М. Методи визначення передкризових та кризових ситуацій на підприємстві // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т 2. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С.201-204.
 13. Терлецька Н.М. Менеджмент стійкого розвитку підприємств регіону в контексті трансформаційних процесів // Генезис інституційної системи транзитивних економік: Матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції. – м.Чернівці, 7-8 травня 2008 р. –  Чернівці: Рута, 2008. – C.137-138.
 14. Терлецька Н.М., Рульова В.В. Необхідність вибору систем управління якістю продукції в умовах сучасної економіки України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2008. – Вип.І. Економічні науки. – С.184-190.
 15. Терлецька Н.М., Гришин О.С., Костащук  Л.І. Професійна підготовка менеджерів як необхідна умова ефективності управлінської діяльності // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.– Вип. ІІІ. Економічні науки. –С.322-330.
 16. Терлецька Н.М., Михайлюк А.Д., Пащак І.Р. Вітчизняна система пенсійного забезпечення: сучасні реалії та проблеми реформування // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці:. Книги – ХХІ, 2009. – Вип. І. Економічні науки. С. 272-279.
 17. Терлецька Н.М., Лук’ян І.В., Шарабуряк Л.І. Нові форми організації систем менеджменту в умовах нестабільного зовнішнього середовища   // Матеріали ХІХ  міжнародної науково-практичної конференції. „Інституційна природа ринкових трансформацій”, 15-16 жовтня 2009 р. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. С.151-153.
 18. Терлецька Н.М., Шпанюк І.І. Пенсійна реформа в Україні: шляхи проведення та засоби удосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –– Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). Економічні науки. – С.301-307.
 19. Терлецька Н.М., Лук’ян О.В. Модель організації державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Вісник Чернівецького торговельно-еконо-мічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – С.119-126
 20. Терлецька Н.М. Сучасні моделі поширення інновацій на макро- та мікрорівні // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера». – м.Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 62-64
 21. Терлецька Н.М. Формування ефективної системи антикризового менеджменту на вітчизняних підприємствах // Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг. ред. доц. Запухляка В.М.] – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С.59-77.
 22. Терлецька Н.М., Іванюк В.В. Модель організації як елемент механізму координації її діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І (45). Економічні науки. – С.262-268.
 23. Терлецька Н.М. Життєвий цикл розвитку підприємства в контексті еволюційного менеджменту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С.209-214.
 24. Терлецька Н.М. Стратегічне планування життєвого циклу розвитку підприємства // Матеріали ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки». – м.Чернівці, 26-27 вересня 2013 р. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – C. 62-64
 25. Терлецька Н.М. Модель формування економічного потенціалу підприємства / Н.М.Терлецька, К.Д.Лошкарьова, Я.Е.Семотюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. І (53). Економічні науки. – С.231-238.
 26. Терлецька Н.М. Тенденції функціонування операційної системи підприємства як чинник забезпечення його конкурентних переваг / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька, О.В.Білецька // Матеріали науково-практичного круглого столу «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». – м.Чернівці, 17-18 жовтня 2014 р. –  Чернівці: ЧНУ, 2014. – С.56-57.
 27. Терлецька Н.М. Вплив життєвого циклу суб’єкта господарювання на його конкурентоспроможність // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія [за заг. ред. проф.Галушки З.І.] – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С.75-89.
 28. Терлецька Н.М. Залежність конкурентних позицій підприємства від стадії життєвого циклу його операційної системи / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька, І.І.Колков // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи». – м.Чернівці, 20-22 травня 2016 р. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – С.141-142
 29. Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. Стратегічні перспективи модернізації системи пенсійного  фонду України// Терлецька Н.М., Терлецька Ю.О. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 80-82.
 30. Terletska N., Bilokon K. Modern information technologies as a factor of efficiency integrated information-analytical system of pension provision // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. –  2017.- № 786.- С.54-58.
 31. Терлецька Н.М. Чинники формування життєздатності суб’єкта господарювання в контексті теорії сталого розвитку / Н.М. Терлецька, Ю.О.Терлецька // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки». – м. Чернівці, 20 березня 2018 р. –  Чернівці: ЧНУ, 2018. – С.210-213.
 32. Терлецька Н.М. Криза як етап життєвого циклу розвитку суб’єкта господарювання / Н.М.Терлецька, Ю.О.Терлецька // Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє». – м. Чернівці, 3-4 жовтня 2018 р. – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С.64-67.
 33. Терлецька Н.М. Стратегія як інструмент ефективного управління діяльністю підприємства у сучасних умовах / Н.М.Терлецька, О.В.Ваганова // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту». – м. Київ, 19 жовтня 2018 р. –  Київ: НАУ, 2018. – С.104-106.
 34. Терлецька Н.М. Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства / Н.М.Терлецька, Б.Я.Голинська // Молодий вчений. – Вип. № 2(54). – 2018. – С.754-757.
 35. Терлецька Н.М. Забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання шляхом активізації його інноваційної діяльності / Н.М.Терлецька, Ю.М.Ємець // Інфраструктура ринку. – Вип. 17/2018. – 2018. – С.220-224.

Наукова-дослідна робота. Публікації у ліцензованих журналах, збірниках наукових праць, кафедральних монографіях, керівництво науковою роботою студентів напряму підготовки «Менеджмент»; рецензування наукових праць.