Поченчук Галина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Освіта: 

У 2000 році закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність – Фінанси і кредит. У 2002-2006 рр.  У 2007 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки на тему „Кредит в системі чинників економічного зростання трансформаційної економіки”

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Інституціональна трансформація національної економіки: вплив фінансової системи» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія

Тематика наукових досліджень: інституціональні чинники економічного розвитку, трансформаційні процеси в економічних системах, фінансова глобалізація, фінансові системи

Дисципліни: «Економічна теорія», «Державне та регіональне управління», «Економічна компаративістика», «Фінансова економіка»

Контактна інформація:

роб. тел.: (0372)-52-65-51

Е-mail: g.pochenchyuk@chnu.edu.ua

Список публікацій:

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг.ред.доц. Запухляка В.М.] – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011.- 256 с. (17 авторів)
 2. Економічна теорія: навч. посібник для студентівнеекономічнихспеціальностейвищ.навч. закл. / За ред..З.І. Галушки. – Вид. 3-тє, доповн. – Чернівці: ДрукАрт, 2012. – 352 с. (авторськийколектив:Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О., Галушка З.І., Белінський П.І., Запухляк В.М., Соблєв В.О., Сторощук Б.Д., Черепня В.В., Поченчук Г.М., СаєнкоО.С.) (Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки, молоді та спорту України)
 3. Політична економія: Модульна програма/ Укл.: Г.М. Поченчук. – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2010.- 74 с.
 4. Керівництво стосовно виконання вимог проекту транскордонної співробітництва Спільної операційної програми « Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013» — «Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку підприємництва в транскордонному просторі» (InstrumentforfosteringdevelopmentofentrepreneurshipinRo-Ua-Mdcross-borderarea (Jo.B.S. Center)”), код MIS-ETC: 1934.
 5. Поченчук Г.М. Національна економіка: акценти в методології дослідження// Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С.Шапошнікова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. – С.77-90.
 6. Поченчук Г.М. Модифікація системи державного регулювання фінансовою сферою економіки / Г.М.Поченчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2013. – Вип. № 669-671. – С. 33- 37.
 7. Поченчук Г.М. Окремі аспекти інституціоналізації фінансової системи України / Г.М.Поченчук // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький. – 2014. – Випуск 22/2. – С.398-403.
 8. Поченчук Г.М. Переформатування моделі економічного розвитку України / Г.М.Поченчук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Том 19. – Вип. 2. 2014. – С.43-48.
 9. PochenchukG. Issuesofcountryfinancialsecuritygovernance / G. Pochenchuk // ForumScientiaeOeconomia. -Volume 2 (2014). – No. 2.  – C.29-37.
 10. Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки / Г.М.Поченчук // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2014. – Том 16. – № 1. – С.123-129.
 11. Поченчук Г.М. Особливості інституціонального управління економікою / Г.М.Поченчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – №4, Том 3 (214). – С. 20-23.
 12. PochenchukG. Influence of relation with international financial institutionson ; institutional transformation of economy //The USV Annals of Economics and Public Administration. – vol.14,issue 2(20),2014. – С. 99-107. (December)
 13. Pochenchuk G. Institutional transformation in countries of CEE: experience for Ukraine / G.Pochenchuk // The USV Annals of Economics and Public Administration. – vol.15,issue (22),2015. – Р. 67-75.
 14. Поченчук Г.М. Розвиток фінансового сектору та економічне зростання/ Г.М.Поченчук // Економіка та управління: проблеми науки та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 грудня 2013р.). – Дніпропетровськ. – С. 53-55.
 15. Pochenchuk G. Financial infrastructureofthe national economy // Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 348 S., С. 60-62.
 16. Поченчук Г.М. РозвитокфінансовоїсистемиУкраїни: сучаснітенденції/ Г.М.Поченчук // Управлінняекономічнимисистемами: концепції, стратегіїтаінноваціїрозвитку: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 травня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2014. – С.167-169.
 17. Поченчук Г.М. Реформуванняфіскальнихвідносин в умовах євроінтеграції.[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/24.pdf
 18. Поченчук Г. Зміна концептуальних підходів реалізації економічної політики держави / Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції/ – Львів: ТзОВ «Простір-М»,2015. – 216с. – С.158-159.
 19. Поченчук Г.М. Роль категоріального визначення інституту в інституцональних дослідженнях / Г.М.Поченчук // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 1. – С.6-14.
 20. Поченчук Г.М., Бабух І.Б. Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни/ Г.М. Поченчук, І.Б. Бабух //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 7. – Част. 3. – С.29-33.
 21. Поченчук Г.М. Національна економіка: акценти в методології дослідження // Стратегії економічного розвитку: держава, регіона, підприємство: колективна монографія / За заг.ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.2. – 420 с. – С. 77-90.
 22. Поченчук Г.М. Роль фінансової системи у формування інституціонального середовища розвитку національної економіки // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / За ред. Непочатенко О.О. Колективна монографія. – Умань, 2015. – 426 с. – С. 207-2012 .
 23. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За ред. проф. Галушки З.І. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 302 с.
 24. Поченчук Г.М. Інституціональна трансформація в Україні: реформування відносин власності // Соціально-економічні засади розвитку економіки України: колективна монографія/ [за ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко] – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – С.145-154.
 25. Pochenchuk G., Babukh I. Transformation of Ukrainian institutional system in the context of European development vector// National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Kielce, Poland:“Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 456 p. – Р.28-46. – https://drive.google.com/file/d/0B4IICcB1KSGmNmpLd3RPanpXVU0/view?usp=sharing
 26. Поченчук Г.М. Сучасні особливості демократизації економіки та управління/Г.М.Поченчук.: мат. ІV міжн. Шумпетерівської конф. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє». – Чернівці, ЧНУ, 2018. – С.60-63.
 27. Поченчук Г.М. Фінансові інновації в умовах становлення цифрової економіки // Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травні 2018 р.  Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія).– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. − С.121-123. http://econom.chnu.edu.ua/advert/materialy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-strategiyi-ta-polityka-rozvytku-terytorij-mizhnarodni-natsionalni-regionalni-ta-lokalni-vyklyky
 28. Галушка З.І., Поченчук Г.М. Економічна теорія : підручник. – Чернівці, ЧНУ. – 2018. – 240 с.
 29. Поченчук Г. М. Fintech в структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. вип.21. С.49–55. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/11.pdf
 30. Pochenchuk G., Babukh I., Baraniuk D. Innovation of digital era and economic choice // The USV Annals of Economics and Public Administration. 2018. Vol.18, iss. 1 (27). P. 63–69 (0,51 д.а.) URL: http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1053/906

Останні публікації:

 1. Поченчук Г.М., Бабух І.Б., Венгер Є.І. Цифровізація економіки та суспільства як зміна парадигми управління // Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. – Multiauthored monograph. – Poland: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 712 p. – PP. 169-187.
 2. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Вип. 1 (73). – Чернівці, 2019. – С. 150-161.
 3. Поченчук Г.М., Бабух І.Б. Екосистемний підхід на ринку фінансових послуг у цифрову епоху // Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. – Вип. 4 (72). Частина 2. – К., 2019. – С. 7-15.  – https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-31 , http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_2_2019_ukr/1.pdf
 4. Поченчук Г.М. Децентралізація як метод зростання спроможності територіальних громад // Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р. – К.: КУБГ, 2019. – 106 с. – С. 49-52.
  http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/zbirn_konf_22_04_2019.pdf
 5. Поченчук Г.М., Бабух І.Б. Інституціональні трансформації фінансового ринку та нові можливості фінансового маркетингу // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» (17 квітня 2019 р.). – Чернівці, 2019. – С. 99-102. – http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf